Cefnogaeth drwy neges destun

illustration of a hand texting on a mobile phone

Cefnogaeth 24/7 ar gael gan wirfoddolwr cymwys. Mae am ddim, yn gyfrinachol ac yn ddienw. Os ydych chi’n meddwl am hunanladdiad, yn profi iselder, gorbryder, unigrwydd neu broblemau gyda pherthynas, rydyn ni yma i wrando a helpu.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan y gwasanaeth yma?

Pan rydych chi’n tecstio ‘SHOUT’ i 85258’, fe gewch chi ateb prydlon yn gofyn i chi esbonio beth sy’n eich poeni.

Byddwch yn cael eich rhoi mewn cysylltiad â gwirfoddolwr argyfwng cymwys, a fydd yn cyfathrebu gyda chi ar neges destun.

Bydd y gwirfoddolwr argyfwng yn gwrando ac yn adlewyrchu ar eich profiad, ac yn nodi adnoddau a strategaethau i’ch helpu chi drwy eich argyfwng.

Tua diwedd y sgwrs, bydd y gwirfoddolwr argyfwng yn gallu eich cyfeirio chi at wasanaethau sy’n darparu rhagor o help a chefnogaeth.

Mae’r gefnogaeth ar neges destun yn ddienw. Does dim angen unrhyw ap na data, dim proses gofrestru, ac mae am ddim i’w ddefnyddio. Gallwch stopio’r sgwrs ar unrhyw adeg drwy anfon y gair ‘STOP’.

Mwy am y gwasanaeth yma

Ydi’r gwasanaeth yn gyfrinachol?

Fel rheol bydd eich negeseuon yn cael eu gweld gan y gwirfoddolwyr a’u goruchwylwyr yn unig. Byddwn yn rhannu eich negeseuon gyda’r gwasanaethau brys os oes risg fawr y byddwch yn anafu eich hun neu rywun arall.

Mae SHOUT, ein partner darparu, yn defnyddio data a gwybodaeth ddienw i wella’r gwasanaeth ac i wella iechyd meddwl yn y DU yn fwy cyffredinol. Mae'r holl ddata personol a chyd-destunol yn cael eu tynnu o'r deunyddiau sy'n cael eu rhannu gyda phartneriaid. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar bolisi preifatrwydd SHOUT.

Os ydych chi wedi defnyddio'r gwasanaeth, gallwch anfon neges destun gyda'r gair LOOFAH i 85258 i gael dileu eich data a'ch gwybodaeth.

Ydi’r gwasanaeth am ddim?

Ydi, mae’r gwasanaeth am ddim. Does dim angen unrhyw ap na data ac nid yw’n ymddangos ar eich bil ffôn.

Am beth allaf i siarad gyda chi?

Rydyn ni’n cael negeseuon testun gan bobl sydd eisiau siarad am broblemau amrywiol. Nid yw hon yn rhestr hollgynhwysfawr, ond efallai y byddwch eisiau siarad gyda ni am y canlynol:

  • Meddwl am hunanladdiad neu fwriad i ladd eich hun
  • Gorbryder
  • Diffyg hwyliau
  • Unigrwydd a pherthnasoedd
  • Pryderon am y dyfodol
Pa fath o hyfforddiant a chefnogaeth mae’r gwirfoddolwyr yn eu cael?


mae gwirfoddolwyr yn derbyn 25 awr o hyfforddiant. Maen nhw’n dysgu sut i weithio’n gydymdeimladol gyda’r rhai sy’n eu tecstio, ac yn datblygu cynlluniau gyda hwy i gefnogi eu diogelwch. Maen nhw’n cael eu goruchwylio gan oruchwylwyr clinigol arbenigol sydd ag addysg a phrofiad perthnasol.

Ydi’r gwasanaeth ar gael yn y Gymraeg?

Yn anffodus, nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd.

Mae’r gwasanaeth yma’n cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â Shout a Crisis Text Line.