Cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n adfer o gaethiwed

Cefnogaeth un i un a grŵp i fyfyrwyr sy'n adfer o gaethiwed.

Mae’r gefnogaeth yma’n cael ei chyflwyno gan Recovery Connections, sefydliad sy'n arbenigo mewn adfer o ddefnydd o sylwedd dan arweiniad cyfoedion.

Rydym yn cynnig y gefnogaeth ganlynol i fyfyrwyr sy'n gwella o gaethiwed:

1. Sesiynau un i un

Sesiynau cefnogi un i un i fyfyrwyr sy’n adfer o gaethiwed.

Sesiynau wythnosol a ddarperir gan arbenigwr cefnogi cyfoedion. Ar ôl asesiad, gallwch fynychu 6 sesiwn un i un gydag arbenigwr cefnogi cyfoedion i helpu gyda'ch siwrnai adfer.

Beth allwch chi ei ddisgwyl o’r sesiynau hyn

Bydd eich sesiynau'n cael eu cynllunio ar sail yr hyn sydd arnoch ei angen. Yn ystod eich asesiad cychwynnol, bydd yr arbenigwr cefnogi cyfoedion yn edrych ar y problemau posibl a’r meysydd i’w trafod ar gyfer eich sesiynau. Bydd yr arbenigwr hefyd yn gallu darparu gwybodaeth a chyngor perthnasol yn ystod y sesiynau.

Bydd y sesiynau'n cael eu cynnal yn ddiogel, ar-lein ac yn gyfrinachol

Cofrestru ar gyfer cefnogaeth un i un

2. Sesiwn grŵp adfer wythnosol

Sesiwn grŵp ar-lein wythnosol i fyfyrwyr sy'n adfer o gaethiwed.

Gall y myfyrwyr ddisgwyl dysgu am gysyniadau adfer, rhannu a thrafod profiadau diweddar a gofyn cwestiynau. Mae’r grŵp yn gyfle i ddod o hyd i gymuned gyda myfyrwyr eraill sydd â phrofiadau tebyg. Bydd y grŵp yn cael ei arwain gan hwylusydd arbenigol cymwys.

Cofrestru ar gyfer sesiwn grŵp

3. Platfform adfer HEART

Mae Higher Education and Recovery Talk (HEART) yn gymuned gefnogol a phwerus o gyfoedion sy'n canolbwyntio'n gyfan gwbl ar fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn adfer neu sy'n uniaethu â hyn.

Mae'r platfform yn cynnwys:

  • Fforwm cefnogi cyfoedion lle gall ymwelwyr ofyn cwestiynau o fewn cymuned ddiogel ar-lein
  • Canllawiau ac awgrymiadau gan arbenigwyr
  • Gwybodaeth a blogiau a straeon gan bobl â phrofiad personol

Ymuno â phlatfform adfer HEART

4. Hyfforddiant cyfeillion adfer

Sesiwn hyfforddi yn ymdrin â chaethiwed, trawma, stigma ac adferiad yn cael ei gyflwyno gan hwyluswyr sydd â phrofiad byw.

Mae’r Rhaglenni Cyfeillion Adfer yn hyfforddi unigolion i fod yn gefnogol i bobl sy'n gwella o gaethiwed. Erbyn diwedd y sesiwn hyfforddi, dylai’r cyfranogwyr allu dangos empathi tuag at y rhai sy'n adfer.

Mae’r sesiynau’n cwmpasu’r canlynol:

  • Deall adferiad fel proses hirdymor gyda goblygiadau unigryw i lwyddiant myfyrwyr.

  • Mynd i'r afael â mythau a stigma ynghylch caethiwed ac adferiad.

  • Defnyddio iaith briodol yn ymwneud â chaethiwed ac adferiad.

  • Sut i wrando'n agored ar fyfyrwyr sy'n estyn allan am gefnogaeth a siarad â myfyrwyr a allai fod yn cael anhawster gyda defnyddio sylweddau.

  • Pa adnoddau sydd ar gael i bobl sy'n adfer a sut i gael mynediad at y gwasanaethau hynny.

Dod o hyd i sesiwn hyfforddi a chofrestru