Cymorth drwy e-bost

illustration of an envelope with an email icon

Gallwch gael cymorth cyfrinachol am ddim drwy e-bost gan wirfoddolwr hyfforddedig. Gallwch ysgrifennu atom unrhyw bryd.

Beth bynnag sy'n eich poeni, rydym yma i wrando. P'un ai a ydych yn poeni am eich iechyd meddwl, eich astudiaethau, am arian neu berthnasoedd, gallwn eich cefnogi a'ch helpu i symud ymlaen.

Darperir y gwasanaeth hwn mewn partneriaeth â The Mix.

Beth y gallwch ei ddisgwyl gan y gwasanaeth hwn?

Gallwch e-bostio'r llinell gymorth ar unrhyw adeg, a byddwn yn anelu at ateb o fewn 24 awr. Ceisiwch gynnwys cymaint o fanylion ag y gallwch am beth bynnag sy'n eich poeni.

Bydd cefnogwr hyfforddedig yn ateb eich e-bost gan fyfyrio ar yr hyn rydych wedi'i ysgrifennu, gan ofyn rhai cwestiynau a gwneud rhai awgrymiadau.

Bydd eich sgwrs gyda'r cefnogwr fel arfer yn cynnwys ychydig o negeseuon e-bost yn ôl ac ymlaen.

Mwy am y gwasanaeth hwn

Am beth alla i siarad â chi?

Gallwch siarad â ni am unrhyw beth sy'n peri pryder neu ofid i chi. P'un ai a ydych yn chwilio am gymorth gyda’ch iechyd meddwl, eich astudiaethau, arian, tai neu berthnasoedd, rydym yma i wrando arnoch a’ch helpu i symud ymlaen. Ydy’r cymorth am ddim?

Ydy’r cymorth yn gyfrinachol?

Credwn fod gennych yr hawl i ddefnyddio ein gwasanaethau'n gyfrinachol, sy'n golygu bod yr hyn a ddywedwch yn aros gyda ni. Fodd bynnag, weithiau gallwn gysylltu ag asiantaethau neu sefydliadau eraill i gael help i chi, neu rywun arall.

Os byddwn yn cysylltu ag asiantaeth neu sefydliad arall byddwn bob amser yn ceisio gwneud hyn drwy roi gwybod i chi a chael caniatâd gennych. Byddem yn gwneud hyn heb eich caniatâd os credwn fod perygl difrifol o niwed i chi neu rywun arall.

Gallwch hefyd ddarllen sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chasglu a'i defnyddio i wella ein gwasanaeth.

Pryd mae ar agor?

Gallwch anfon e-bost atom ar unrhyw adeg, a byddwn yn anelu at eich ateb o fewn 24 awr.

Pa fath o gymorth y mae eich gwirfoddolwyr yn ei gael?

Mae ein holl staff a gwirfoddolwyr yn cael 30 awr o hyfforddiant arbenigol, gan gynnwys modiwlau arbenigol ar reoli cyflyrau iechyd meddwl fel hunanladdiad a syniadau am hunanladdiad, pryder, iselder a hunan-niwedio.

Ydi’r gwasanaeth ar gael yn y Gymraeg?

Yn anffodus, nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd.