A fydd bod yn fyfyriwr yn llai o hwyl eleni?

Un o’r prif bethau mae llawer o bobl yn edrych ymlaen ato am y brifysgol yw’r hwyl fyddant yn ei gael. Gall hyn gynnwys ymuno â chymdeithasau, timau chwaraeon, cael hobi newydd, mynd allan gyda’r nos a mwynhau’r rhyddid o fyw gyda myfyrwyr eraill a chael mwy o annibyniaeth.

Wrth gwrs, mae’r Coronafeirws wedi cael effaith fawr iawn ar ein bywydau cymdeithasol ni. Mae’r rhan fwyaf ohonom ni wedi gweld llai o bobl nag o’r blaen ac mae tarfu wedi bod ar hobïau, diddordebau a gweithgareddau cymdeithasol.

Yr hyn na allwn ni ei ddweud yw y bydd eich bywyd cymdeithasol chi fel myfyriwr yn union yr un fath ag oeddech chi wedi’i ddychmygu neu fel yr oedd o’r blaen. Mae’n wir yn sicr na fydd rhai o’r gweithgareddau yr ydych chi wedi bod yn edrych ymlaen atynt yn bosib ar unwaith efallai. Mae bod yn siomedig am hyn yn normal ac yn ddealladwy. Fodd bynnag, nid yw’n golygu na allwch chi gael hwyl fel myfyriwr eleni.

Pedwar cyngor i gael hwyl yn y brifysgol

1. Byddwch yn realistig

Bydd derbyn realiti’r sefyllfa bresennol yn eich rhoi chi mewn gwell sefyllfa i fwynhau’r cyfleoedd am hwyl fydd ar gael. Os byddwch chi’n mynd i’r brifysgol yn disgwyl i bethau fod fel roeddent yn ystod y blynyddoedd blaenorol, rydych chi’n debygol o deimlo’n siomedig a gall hyn arwain atoch chi’n treulio amser yn cymharu sut mae pethau gyda sut oedd pethau’n arfer bod. Gall hyn wneud i chi deimlo’n rhwystredig ac yn llai abl i fwynhau eich hun. Bydd eich prifysgol yn gweithio’n galed iawn i wneud eich profiad chi mor dda â phosib, a bydd yn ceisio dod o hyd i ffyrdd o allu cynnig gweithgareddau a digwyddiadau arferol i chi hefyd, mewn ffordd ddiogel. Ceisiwch baratoi drwy ddisgwyl i bethau fod ychydig yn wahanol, drwy fod yn agored i gymryd rhan mewn pethau mewn ffordd wahanol a bod yn bositif am y cyfleoedd sydd ar gael i chi.

2. Penderfynwch beth sy’n bwysig i chi

Gall fod o ddefnydd treulio ychydig o amser yn meddwl am beth oeddech chi’n edrych ymlaen fwyaf ato am y brifysgol.

  • Ai ymuno â chymdeithas/clwb?
  • Ai byw gyda myfyrwyr eraill?
  • Ai’r bywyd gyda’r nos?
  • Ai’r cyfle i ddysgu mwy am eich pwnc gan eich cyfoedion?
  • Ai’r cyfle i gyfarfod pobl debyg?
  • Ai gweithio gyda myfyrwyr eraill ar faterion neu ymgyrchoedd sy’n bwysig i chi?

Beth bynnag oeddech chi wedi’i feddwl oedd yn mynd i fod yn fwyaf o hwyl wrth ddechrau yn y brifysgol neu fynd yn ôl iddi, bydd cyfleoedd o hyd i wneud y pethau hyn mewn rhyw ffordd. Dim ond bod rhaid i chi eu gwneud yn wahanol efallai. Byddwch yn broactif, siaradwch gyda myfyrwyr eraill, eich Undeb neu Urdd Myfyrwyr a darllenwch yr wybodaeth mae eich prifysgol yn ei hanfon atoch chi, i helpu i ddod o hyd i ffyrdd o gymryd rhan yn eich diddordebau.

3. Penderfynwch pa gamau gweithredu allwch chi eu rhoi ar waith

Ar ôl i chi benderfynu beth sy’n bwysig i chi, a dod o hyd i rai cyfleoedd, ceisiwch fapio beth allwch chi ei wneud o hyd. Er enghraifft, er y bydd mynd i glwb nos yn annhebygol efallai, gallwch fwynhau noson gyda’ch ffrindiau yn y fflat neu drip i’r dafarn? Fedrwch chi fwynhau bod yn rhan o glwb chwaraeon o hyd er y bydd rhai sesiynau hyfforddi’n wahanol? Ceisiwch greu cynllun, rhag dibynnu ar siawns. Ewch ati i sicrhau bod eich bywyd cymdeithasol yn digwydd a bydd hyn yn eich helpu chi i deimlo’n fwy positif.

4. Paratowch i fod yn hyblyg

Y realiti yw bod yr hyn rydyn ni’n cael ei wneud, neu ddim yn cael ei wneud, yn debygol o newid yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol. Er bod hyn yn anodd i ni i gyd, gall eich helpu chi i fod yn barod i fod yn hyblyg a disgwyl newidiadau. Er nad yw hyn yn ein stopio ni rhag teimlo’n siomedig neu’n drist pan mae pethau’n newid, gall ein helpu ni i ddod o hyd i ffordd ymlaen yn gynt. Gall darllen ein cyfarwyddyd ar reoli ansicrwydd helpu efallai