Aros yn y brifysgol dros wyliau'r Nadolig

Os ydych chi’n aros yn y brifysgol drwy gydol y gwyliau ar ddiwedd y tymor, bydd gwneud rhai cynlluniau ymlaen llaw yn helpu i sicrhau ei fod yn brofiad cystal â phosib i chi.

Mae’n debygol y bydd eich prifysgol yn dawelach dros y gwyliau. Mae o leiaf rhai adeiladau prifysgol yn debygol o fod ar gau am ran o'r amser a bydd y rhan fwyaf o’r staff yn cymryd seibiant cwbl haeddiannol o'u gwaith. Efallai hefyd y bydd llai o fyfyrwyr o gwmpas y lle a llai o bethau i chi eu gwneud â'ch amser.

Yn ogystal, os ydych chi’n dathlu'r Nadolig fel rheol, gall fod yn hawdd teimlo'n bryderus neu'n ofidus wrth feddwl am y posibilrwydd o'i dreulio ar eich pen eich hun neu oddi wrth eich teulu.

Er bod y pryderon hyn yn gwbl normal, mae pethau y gallwch chi eu gwneud i fwynhau mwy ar y gwyliau. Gall rheoli eich amser yn rhagweithiol eich helpu i gael y gorau o’r gwyliau a theimlo'n fwy positif.

Cadw’n brysur

Bydd cynnal strwythur dyddiol a chadw'n heini yn helpu i gynnal eich hwyliau a'ch lefelau egni. Gall diffyg strwythur a diogi fod yn iawn am ddiwrnod neu ddau, ond dros amser mae'n gwneud i ni deimlo’n isel a diog iawn.

Gall cael cynllun ar gyfer pob diwrnod eich helpu i gadw'n brysur. Efallai y byddwch eisiau meddwl am gymdeithasu'n ddiogel gyda ffrindiau sy'n dal i fod o gwmpas; glanhau eich ystafell, gwneud ymarfer corff yn rheolaidd neu astudio ar gyfer y tymor nesaf. Bydd hyn yn eich helpu i deimlo eich bod yn cyflawni rhywbeth bob dydd.

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli’n ffordd wych o gadw'n brysur a gwneud rhywbeth positif, ac adeg y Nadolig mae angen help ychwanegol ar elusennau. Hefyd mae gwirfoddoli i helpu eraill yn dda i ni a gall helpu i ehangu eich CV.

Efallai y bydd gan eich prifysgol, Undeb y Myfyrwyr neu ryw fath o Gymdeithas gyfleoedd gwirfoddoli neu gallwch edrych pa gyfleoedd sydd ar gael gan elusennau lleol a chenedlaethol fel Time Bank.

Bydd gwirfoddoli hefyd yn eich helpu chi drwy eich rhoi mewn cysylltiad â phobl eraill a rhoi ymdeimlad o bwrpas i chi.

Cymdeithasu

Ceisiwch gadw mewn cysylltiad â chymaint o bobl â phosib yn gymdeithasol. Ni fydd pob myfyriwr yn mynd adref am y gwyliau cyfan. Holwch pryd bydd eich ffrindiau o gwmpas ac os bydd y cyfyngiadau lleol yn caniatáu, trefnwch gyfarfodydd gan gadw pellter cymdeithasol gyda nhw. Os oes cyfnodau lle nad yw eich ffrindiau o gwmpas, ceisiwch drefnu galwadau ffôn a fideo rheolaidd gyda ffrindiau a theulu yn rhywle arall.

Hefyd gallech ddefnyddio fforymau Undeb y Myfyrwyr i gadw mewn cysylltiad â myfyrwyr eraill a fydd yn dal yma dros y Nadolig. Gallai hwn fod yn gyfle i wneud ffrindiau newydd.

Ymarfer

Gall fod yn demtasiwn ym mis Rhagfyr i aros dan do lle mae'n gynnes ond dylech sicrhau eich bod yn mynd allan ac yn ymarfer bob dydd. Mae golau'r haul ac ymarfer corff yn gwella eich hwyliau a bydd yn eich helpu i deimlo'n well yn gorfforol hefyd.

Ceisiwch feddwl am y pethau positif

I lawer o bobl, efallai y bydd treulio amser ar eu pen eu hunain yn brofiad gwell. Os ydych chi'n mynd i fod ar eich pen eich hun, bydd gennych reolaeth lwyr dros eich amser eich hun, gallwch wneud beth rydych chi eisiau pan fyddwch eisiau, heb bwysau i blesio unrhyw un arall.

Mwynhau

Rhowch wobrau i chi'ch hun dros wyliau'r Nadolig. Does dim rhaid i'r rhain gostio llawer o arian ond, os gallwch chi, prynwch rywbeth arbennig i chi’ch hun. Gallech, er enghraifft, goginio pryd braf i chi’ch hun neu neilltuo amser i wylio fideo neu ddarllen llyfr.

Gofyn am gefnogaeth

Os ydych chi'n poeni am sut byddwch chi'n teimlo yn ystod y gwyliau, efallai y bydd yn helpu i siarad â rhywun ymlaen llaw. Mae cymorth ar gael drwy eich prifysgol ac mae ein gwasanaethau cefnogi ar agor drwy gydol gwyliau'r Nadolig.