Aros yn y brifysgol yn ystod cyfyngiadau haen 4

Mae canllawiau'r Llywodraeth yn golygu y bydd dychweliad myfyrwyr i'r brifysgol yn digwydd fesul cam dros nifer o wythnosau. Os ydych chi wedi aros yn y brifysgol dros gyfnod y Nadolig, am ba reswm bynnag, gallai hyn olygu y byddwch ar eich pen eich hun am fwy o amser nag yr oeddech wedi'i ddisgwyl. I rai myfyrwyr, gall hyn deimlo'n siomedig, yn rhwystredig neu achosi pryder.

Er bod y teimladau hyn yn gwbl normal, mae pethau y gallwch chi eu gwneud i wella eich profiad o'r cyfnod hwn.

Derbyn sut rydych chi’n teimlo

Mae'n iawn teimlo'n isel neu'n rhwystredig am y cyfyngiadau diweddaraf. Mae'r pandemig wedi bodoli ers peth amser bellach ac mae wedi tarfu’n fawr ar eich blwyddyn yn y brifysgol. Does dim diben esgus fel arall. Gadewch i chi'ch hun deimlo sut bynnag y mae angen i chi deimlo a chydnabod yr effaith mae hyn i gyd yn ei chael arnoch chi a phawb arall.

Nid yw derbyn sut rydych chi'n teimlo’n golygu diflannu i bwll anobaith ac anweithgarwch. Mae pethau y gallwch chi eu gwneud o hyd i wneud y sefyllfa yma cystal ag y gall fod. Ond gall gwrando ar eich emosiynau helpu i'ch arwain chi at yr hyn y mae arnoch ei angen ar hyn o bryd.

Cadw’n brysur

Bydd cynnal strwythur dyddiol a chadw'n egnïol yn helpu i gynnal eich hwyliau a'ch lefelau egni. Gall diffyg strwythur a gwneud fawr ddim fod yn iawn am ddiwrnod neu ddau, ond dros amser mae'n gwneud i ni deimlo'n swrth ac isel.

Gall cael cynllun ar gyfer pob diwrnod eich helpu chi i gadw'n egnïol. Efallai y byddwch eisiau meddwl am gymdeithasu'n ddiogel gyda ffrindiau sy'n dal i fod o gwmpas; glanhau eich ystafell ar ddechrau blwyddyn newydd, ymarfer corff yn rheolaidd neu astudio. Bydd hyn yn eich helpu chi i deimlo eich bod yn cyflawni rhywbeth bob dydd.

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli’n ffordd wych o gadw'n brysur a gwneud rhywbeth positif. Mae gwirfoddoli i helpu eraill hefyd yn dda i ni a gall helpu i ehangu eich CV.

Efallai bod gan eich prifysgol, Undeb y Myfyrwyr neu Urdd rai cyfleoedd gwirfoddoli neu gallwch edrych pa gyfleoedd sydd ar gael gydag elusennau lleol a chenedlaethol fel Time Bank

Bydd gwirfoddoli hefyd yn eich helpu drwy eich rhoi mewn cysylltiad â phobl eraill a rhoi ymdeimlad o bwrpas i chi.

Cymdeithasu

Ceisiwch gadw cysylltiad cymdeithasol â chymaint o bobl â phosib. Ni fydd yr holl fyfyrwyr i ffwrdd am y cyfnod cyfan o gyfyngiadau cynyddol. Os oes unrhyw rai o'ch ffrindiau o gwmpas ac os yw’r cyfyngiadau lleol yn caniatáu, trefnwch gyfarfodydd gan gadw pellter cymdeithasol gyda nhw. Os nad yw eich ffrindiau o gwmpas, ceisiwch drefnu galwadau rheolaidd a galwadau fideo gyda ffrindiau a theulu yn rhywle arall.

Gallech hefyd ddefnyddio fforymau Undeb y Myfyrwyr i gadw mewn cysylltiad â myfyrwyr eraill sy'n dal i fod yn y brifysgol. Gallai hwn fod yn gyfle i wneud ffrindiau newydd.

Ymarfer

Gall fod yn demtasiwn ym mis Ionawr i aros dan do lle mae'n gynnes, ond dylech sicrhau eich bod yn mynd allan ac yn ymarfer y corff bob dydd. Mae golau haul ac ymarfer yn gwella hwyliau a byddant yn eich helpu i deimlo'n well yn gorfforol hefyd.

Gwobrwyo eich hun – rydych chi’n ei haeddu

Mae dal ati i astudio yn ystod pandemig byd-eang yn gyflawniad mawr - hyd yn oed os nad ydych chi wedi llwyddo i ddysgu cystal ag y byddech chi wedi'i hoffi. Gall y ffaith ein bod yn byw gyda'r pandemig bob dydd normaleiddio'r profiad ac arwain at golli golwg ar ba mor anarferol a heriol ydyw. Rydych chi a miloedd o fyfyrwyr ledled y DU yn gwneud yn rhyfeddol dim ond drwy ddal ati i astudio.

Gwobrwywch eich hun yn ystod y cyfnod yma. Does dim rhaid i hyn gostio llawer o arian ond, os gallwch chi, prynwch rywbeth arbennig i chi’ch hun. Neu gallech goginio pryd hyfryd i chi’ch hun neu neilltuo amser i wylio ffilm neu ddarllen llyfr.

Gofyn am gefnogaeth

Os ydych chi'n poeni am sut byddwch chi'n teimlo yn ystod y cyfnod yma, efallai y bydd yn helpu i siarad â rhywun ymlaen llaw. Mae cymorth ar gael drwy eich prifysgol a’n gwasanaethau cefnogi.