Asesiadau ac arholiadau gartref

Mae Amy Wells

Mae Amy Wells wedi graddio’n ddiweddar ac yn aelod o’r Pwyllgor Cyngor i Fyfyrwyr. Daeth ei thymor fel Swyddog Lles yn Undeb Prifysgol Leeds i ben y llynedd a bellach mae’n gweithio i’r National Survivor User Network.

Os ydych chi’n fyfyriwr prifysgol ar hyn o bryd, mae’n bur debyg bod eich ‘arholiadau’ traddodiadol wedi cael eu canslo ond bod gwahanol fathau o asesiadau i’w cwblhau o hyd.

Rydych chi’n gwneud eich gorau i ganolbwyntio arnynt ond mae braidd yn rhyfedd dydi – sut mae gwneud asesiadau yng nghanol pandemig?

Mae pawb arall yn yr un cwch!

Os ydych chi’n teimlo eich bod yn y niwl i raddau, dechreuwch drwy siarad â’ch cyfoedion os nad ydych chi wedi gwneud hynny’n barod. Oes grŵp WhatsApp neu Teams i’r modiwl neu’r uned, neu allwch chi ddod o hyd i fanylion cyswllt yr aelod perthnasol o’r staff cymorth neu weinyddol a allai helpu i sefydlu un? Byddai hyn yn eich galluogi i gael gwybod beth mae pawb arall yn ei wneud i baratoi ar gyfer asesiadau penodol neu “arholiadau” llyfr agored, ac yn helpu i dynnu sylw at unrhyw gwestiynau y dylech holi eich Ysgol yn eu cylch i gael eglurder.

Wedi diflasu ar glywed am gael trefn arferol?

Mae’r drefn arferol, neu’r routine mae pawb yn rhygnu ‘mlaen amdano, wir yn bwysig iawn i’ch cynhyrchiant a’ch iechyd meddwl. Cynlluniwch eich wythnos, cofiwch gynnwys amseroedd egwyl penodol (camwch allan o’ch drws ffrynt am awyr iach, ewch i wneud paned), a pheidio â digalonni os nad ydych chi’n cadw ato’n union. Mae pethau fel y “dechneg pomodoro” ar gyfer astudio’n gweithio’n effeithiol i rai pobl. Ar y cyfan, mae cyfnodau byr o weithgareddau amrywiol yn ymddangos yn ffordd dda o strwythuro trefn astudio.

Sut mae paratoi ar gyfer asesiad ar-lein fel “arholiad” llyfr agored wedi’i amseru?

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn manteisio ar y gallu i gael eich nodiadau eich hun – ceisiwch eu didoli’n gardiau adolygu neu lyfryn bach, gan leihau’r angen am werslyfrau a deunyddiau eraill. Dylech ystyried pwyntiau bwled, diagramau, uwcholeuwyr...
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod ymlaen llaw pa fath o gyfeirnodi mae disgwyl i chi ei ddarparu.
  • Ysgrifennwch ddrafft bras o unrhyw ateb cyn dechrau.
  • Cofiwch, ar gyfer y rhan fwyaf o ddisgyblaethau, yn enwedig mewn atebion hirach, peidiwch â darparu gwybodaeth ffeithiol neu ddisgrifiadol yn unig; dadansoddwch a gwerthuso.
  • Paratowch ardal benodol ac ystyried eich ystum eistedd, sŵn, tymheredd a phethau a allai dynnu eich sylw (h.y. cyfryngau cymdeithasol). Mewn rhai achosion mae’r ffenestr gyflwyno’n hir iawn, ond does dim disgwyl i chi dreulio’r holl amser yn ysgrifennu; y nod yw darparu ar gyfer problemau technolegol a gwahanol gylchfaoedd amser, a rhoi mwy o hyblygrwydd i chi.

Nid prawf o’ch cof yw’r arholiad mwyach, sy’n grêt, ond mae’n profi sgiliau eraill ac nid yw’n syniad da darllen deunydd am y tro cyntaf yn yr arholiad ei hun, felly mae’n bwysig paratoi o hyd! Os byddwch yn teimlo dan straen yn ystod yr asesiad, neu fod rhywbeth yn amharu arnoch neu’n tynnu eich sylw, cymerwch seibiant. Gadewch y sgrin ac ymestyn eich coesau.

Gorfod gweithio mewn grŵp?

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud bywyd yn haws i chi’ch hun drwy sefydlu’n gynnar sut byddwch yn cyfathrebu – beth sydd orau i bawb, Teams, Zoom, Skype, WhatsApp?
  • Oes modd sefydlu amseroedd ‘galw heibio’, gan ddefnyddio adnodd fel doodlepoll i weld pryd mae pawb yn rhydd?
  • Ydych chi’n gwybod pwy yw eich cyswllt ar gyfer y gwaith cwrs, er mwyn i chi allu mynegi unrhyw bryderon sydd gennych o ran cynnydd?
  • Cofiwch fod cyfarfodydd ar-lein yn gallu bod yn flinedig felly peidiwch â theimlo dan bwysau i gael y camera ymlaen bob amser. Gall ffeiliau cydweithredol sy’n cael eu rhannu fod yn well dewis weithiau. Dyma sut mae meistroli Google Docs.

Pam dylwn i geisio cymell fy hun i ddal ati i weithio?

Mae’n bosib bod gan eich prifysgol bolisi dim niwed neu ‘rwyd achub’, ac er bod hyn yn helpu i leddfu rhywfaint o’r pryder ynglŷn ag effaith y pandemig ar berfformiad, fe allai leihau eich cymhelliant i gyflawni gwaith. Cofiwch fod angen cyflawni’r darnau hyn o waith i safon pasio o hyd, ond bod eich marciau’n gallu gwella eich gradd gyffredinol fel arfer, felly mae’n werth gwneud yr ymgais orau bosib yn yr amgylchiadau.

Mae’r rhain yn bell o fod yn amodau arholi arferol.

Cofiwch nad oes disgwyl i chi berfformio i’r safon arferol a’i bod yn dderbyniol i’ch lefelau cynhyrchiant simsanu cyn asesiadau. Cofiwch yr elfennau cadarnhaol, er enghraifft nad ydych yn rhwym i’r disgwyliadau o ran eich “oriau gweithio” mwyach ac yn gallu gweithio yn ôl eich trefn feunyddiol eich hun (dydw i ddim yn meddwl fy mod i’n fwy na 60% effro mewn unrhyw arholiad 2 awr o hyd am 9am erioed), neu efallai eich bod yn debyg i mi ac yn credu bod y neuadd arholi’n lle brawychus (roeddwn i arfer breuddwydio am gael gwneud arholiad a minnau’n dal yn fy mhyjamas!). Cofiwch wahaniaethu rhwng amser y brifysgol ac amser rhydd – rhowch gynnig ar bethau fel cadw eich holl ddeunyddiau prifysgol mewn bocs, a’i roi o’r neilltu pan na fyddwch yn astudio neu’n gwneud asesiadau, er mwyn cael lle ac amser penodol ar gyfer astudio.

Dwi’n delio â phroblemau eraill sy’n ei gwneud hi’n anodd astudio neu sefyll arholiadau …

Er bod llawer o brifysgolion yn rhoi mesurau lliniaru “hollgynhwysfawr” ar waith ar gyfer effaith niweidiol COVID-19 ar astudiaethau eleni, maen nhw’n cydnabod y bydd angen cymorth neu addasiadau ychwanegol ar nifer o fyfyrwyr. Efallai fod gennych gyfrifoldebau gofalu, yn wynebu trafferthion ariannol, neu’n methu cael gafael ar yr adnoddau cywir. Bydd proses amgylchiadau lliniarol neu leddfol eich prifysgol yn darparu ar gyfer hyn fel rheol – gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw’r broses a sut mae gwneud cais am bethau fel ystyriaeth arbennig neu estyniadau. Y peth gorau i’w wneud bob amser yw cysylltu â Thiwtor neu Swyddog Cymorth cyn gynted â phosib i nodi eich amgylchiadau unigol. Bydd gwasanaeth cyngor neu wybodaeth eich Undeb Myfyrwyr ar gael i chi hefyd fel arfer, er mwyn eich helpu i wneud synnwyr o bethau.

Cefnogaeth yn eich prifysgol

Pob lwc, cofiwch roi eich lles uwchlaw eich graddau, a gofynnwch am help pan arnoch fydd ei angen. Mae eich cwestiynau a’ch pryderon yn gwbl ddilys.