Astudio gyda nam ar y clyw yn ystod y coronafeirws

James Browne

James Browne yw'r Cynghorydd Anabledd ar gyfer y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Caerefrog.

I'r rheini ohonom ni sydd â nam ar y clyw, mae'r pandemig wedi newid y ffordd rydym yn rhyngweithio â'n gilydd, ac mae hyn wedi cyflwyno rhai heriau anodd. Er hynny, mae rhai camau ymarferol y gallwch eu cymryd i wella eich profiad fel myfyriwr.

Mynd i'r afael â heriau cyffredin

Masgiau wyneb

Os ydych chi'n gwisgo cymorth clywed, gall gwisgo masg wyneb fod yn anymarferol ac yn anghyfforddus. Os ydych chi'n teimlo bod eich masg wyneb yn gwasgu eich cymhorthion dros y glust, efallai y byddai’n haws i chi wisgo feisor plastig clir wrth fynychu sesiynau addysgu. Mae rhai prifysgolion yn darparu'r rhain, felly gofynnwch i'ch gwasanaeth anabledd a allant roi un i chi. Efallai y bydd yn teimlo ychydig yn rhyfedd i ddechrau, ond byddwch yn dod i arfer ag ef ar ôl ychydig a bydd yn eich helpu i deimlo'n fwy cyfforddus.

Darllen gwefusau

Efallai mai'r rhwystr mwyaf yw masgiau pobl eraill sy'n cuddio eu llais a symudiad eu gwefusau. Hyd yn oed os mai nam bychan sydd gennych chi ar eich clyw, efallai nad ydych chi wedi sylweddoli faint ydych chi'n dibynnu ar ddarllen gwefusau. Cofiwch, gallwch ofyn i bobl dynnu eu masg os gallant gadw pellter cymdeithasol. Os oes gennych chi gynllun cymorth dysgu, siaradwch â'ch cynghorydd anabledd fel ei fod yn gallu rhoi gwybod i’r staff addysgu ymlaen llaw.

Dylai eich prifysgol allu darparu masgiau neu feisorau clir i staff addysgu sy'n caniatáu darllen gwefusau, neu i fyfyrwyr eraill os ydych chi’n gwneud gwaith grŵp. Mae rhai Prifysgolion yn darparu bathodynnau i wneud eraill yn ymwybodol bod angen i chi ddarllen gwefusau. Gallwch eu prynu ar-lein hefyd.

Dolennau T

Mae swyddogaeth T eich cymhorthion clywed yn ffordd bwerus iawn o glywed y sain bwysicaf yn yr ystafell. Gall ystafelloedd sydd â dolen T ('telecoil') ddarlledu sain yn uniongyrchol o feic y stand darllen i'ch cymhorthion clywed. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw troi'r switsh ar eich cymorth/cymhorthion i 'T'. Mae gan y rhan fwyaf o gymhorthion y swyddogaeth hon felly gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yn iawn sut i ddefnyddio'ch cymhorthion i gael y gorau ohonynt. Efallai y bydd eich Prifysgol yn gallu amserlennu ystafelloedd gyda dolenni T ar gyfer addysgu wyneb yn wyneb.

Gwneud Nodiadau Yn Fyw

Wrth gwrs, nid yw pawb sydd â nam ar eu clyw yn defnyddio cymhorthion clywed ac nid yw dolenni T bob amser yn ddefnyddiol iawn ar gyfer trafodaethau grŵp - gall dilyn seminarau fod yn anodd iawn.

Gofynnwch i'ch gwasanaeth anabledd a allant drefnu teclyn gwneud nodiadau digidol ar gyfer trafodaethau wyneb yn wyneb. Gall teclyn o’r fath deipio pwyntiau allweddol mewn platfform ar y cwmwl, fel Google Doc, y gallwch gael mynediad iddo ar yr un pryd a chadw pellter diogel hefyd!

Darlithoedd Ar-lein

Gellir defnyddio gwneud nodiadau digidol ar gyfer darlithoedd ar-lein hefyd ac mae rhai platfformau'n darparu swyddogaeth ar gyfer rhoi capsiynau gyda llaw ar y sgrin, fel nad oes raid i chi edrych ar ddwy sgrin ar unwaith.

Mae darlithoedd ar-lein yn cynnig manteision eraill. Mae'r rhan fwyaf o blatfformau'n gadael i chi ddewis rhwng cynnwys darlithoedd a chamera'r darlithydd - gan alluogi darllen gwefusau hawdd. Gall defnyddio sgrin ranedig neu, yn well fyth, dwy sgrin, fod yn help mawr. Os nad oes gennych chi sgrin sbâr ar gyfer eich prif beiriant, gallech roi cynnig ar fewngofnodi ar yr un pryd gyda'ch ffôn clyfar neu dabled - ond efallai y bydd angen i chi ddiffodd y sain er mwyn osgoi adborth.

Yn hytrach na dibynnu ar seinyddion gwan eich gliniadur, gall pâr da o glustffonau dros y clustiau wella ansawdd eich sain yn ddramatig. Gall rhai systemau, fel y rhai a gynigir gan Phonak, drosglwyddo sain yn uniongyrchol o'ch cyfrifiadur i'ch cymhorthion clywed hyd yn oed.

Gobeithio bod eich prifysgol wedi cynnig arweiniad i staff (ac efallai myfyrwyr) ar oleuadau ac offer meicroffon addas, ond peidiwch â bod ofn siarad â'ch tiwtoriaid os yw eu llun neu eu sain yn aneglur. Bydd eich adborth yn gwella pethau i bob myfyriwr.

Y pwynt allweddol yw siarad â gwasanaeth cymorth anabledd eich Prifysgol a all edrych ar y ffordd orau o gefnogi eich anghenion.

Gofalu am eich lles

Mae'n ddealladwy teimlo'n ynysig ac yn ansicr wrth i ni addasu i ffyrdd newydd o ddysgu. Mae hyn yn sicr o gael effaith wedyn ar eich lles ac mae'n bwysicach nag erioed gofalu am eich iechyd meddwl. Mae gan Student Space erthyglau defnyddiol iawn am ofalu amdanoch eich hun a pheidiwch â meddwl ddwywaith cyn gofyn am gymorth gan wasanaethau lles eich prifysgol.

Iechyd a lles y meddwl

Nid yw newid bob amser yn beth drwg

Mae rhai canlyniadau positif i'r pandemig a fydd yn para ar ôl i ni roi’r gorau i gadw pellter cymdeithasol ac a fydd o fudd i bob un ohonom ni yn y dyfodol. Mae llawer o brifysgolion yn mynd ati'n rhagweithiol i wneud dysgu ar-lein yn fwy cynhwysol, gan gynnwys cyflwyno darlithoedd wedi'u recordio ymlaen ymlaen llaw gyda chapsiynau manwl gywir.

Yn y cyfamser, mae cwmnïau fel Google a Zoom wedi datblygu eu algorithmau capsiwn awtomatig yn gyflym iawn. Wrth i ni ysgrifennu'r erthygl hon, mae Zoom yn lansio ei fersiwn beta o awto-drawsgrifiadau. Nid yw'r datrysiadau hyn yn berffaith, ond maent yn gam mawr ymlaen!