Beth i'w wneud os oes gennych chi broblemau ariannol

Mae Ruth Bushi

Mae Ruth Bushi yn ysgrifennu am arian myfyrwyr a bywyd yn y brifysgol. Mae hi'n awdur sawl rhifyn o The Student Money Manual.

Mae'n normal cael ychydig o broblemau ariannol yn y brifysgol. Ond gyda’r coronafeirws yn tarfu cymaint, mae llawer o fyfyrwyr bellach yn wynebu mwy o heriau. Dyma sut i roi sylw iddynt.

Mae pandemig y Coronafeirws wedi tarfu ar sawl agwedd ar fywyd myfyrwyr, gan gynnwys cyfleoedd i ennill arian, sy’n gallu creu pryderon ychwanegol. Felly beth ddylech chi ei wneud os ydych chi’n brin iawn o arian? Darllenwch ymlaen i weld pa gamau allwch chi eu cymryd i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau ariannol mawr mae myfyrwyr yn eu hwynebu.

Costau llety

Rhent fel arfer yw'r gost fwyaf y mae'n rhaid i fyfyrwyr ymdopi â hi. Gall hyn fod yn anodd ar y gorau, ac yn llethol ar hyn o bryd.

Os ydych chi’n cael anhawster gyda chostau tŷ oherwydd y coronafeirws neu galedi annisgwyl arall, efallai y bydd posib i chi gael <cyllid argyfwng> gan eich prifysgol. Efallai y bydd hynny'n tynnu'r pwysau oddi arnoch chi am ychydig.

Mae'n anoddach os ydych chi wedi talu ymlaen llaw neu wedi llofnodi contract. Y cyngor gorau yw cysylltu â'ch landlord i drafod opsiynau cyn gynted â phosib. Mae rhai (gan gynnwys prifysgolion a neuaddau preifat) yn agored i ad-daliadau, canslo contractau neu ostwng rhent.

Yn anffodus, nid yw pob landlord mor hyblyg â hyn. Ond peidiwch â jyst rhoi'r gorau i dalu rhent (h.y., streic rhent) heb gyngor priodol. Siaradwch ag undeb y myfyrwyr am hyn i ddechrau. Gall yr elusen dai Shelter helpu hefyd.

Mae'r rhain hefyd yn sefydliadau da i gysylltu â nhw os ydych chi’n cael anhawster talu, eisiau gwybod beth yw eich hawliau, neu'n poeni am ddigartrefedd.

Trusted resource

Shelter

Mae gan Shelter gyngor cynhwysfawr a dibynadwy os ydych chi’n cael problemau gyda thai neu ddigartrefedd

Biliau

Os ydych chi wedi syrthio ar ei hôl hi neu'n cael anhawster talu eich biliau, peidiwch â chael eich temtio i osgoi meddwl am y peth. Gall gweithredu'n gyflym gael effaith llawer mwy positif a helpu i leihau eich pryderon. Mae beth i'w wneud yn ei gylch yn dibynnu ar ba gam rydych chi ynddo.

Defnyddiwch <gyllidebu> i nodi gwasanaethau nad oes eu hangen arnoch neu y gallwch eu gohirio dros dro. A chwiliwch am daliadau parhaus rydych chi wedi anghofio amdanynt, fel gwasanaethau mewn ap neu ffrydio.

Chwilio a newid i gytundebau gwell. Hyd yn oed os oes gennych chi gontract, efallai y bydd rhai cyflenwyr yn ystyried eich symud i becyn rhatach er mwyn osgoi problemau.

Os oes arnoch chi angen hynny, gofynnwch i’ch prifysgol am gyngor neu gyllid ychwanegol. Neu sgwrsio â Cyngor Ar Bopeth am eich hawliau a'ch camau nesaf.

Pryderon am ddyledion

Os ydych chi wedi colli taliadau neu’n poeni am syrthio ar ei hôl hi, dyma'r adeg addas i siarad am ddyled. Mae cael pethau allan yn agored yn golygu llai o siawns o ffioedd talu'n hwyr nawr neu niwed i sgôr credyd yn nes ymlaen.

Ceisiwch osgoi benthyca newydd, a thorri'n ôl ar wariant nad yw'n hanfodol. Dywedwch wrth ddarparwyr biliau eich bod yn cael anhawster – efallai y byddant yn gallu bod yn hyblyg neu eich cefnogi chi. Siaradwch â thîm cyllid myfyrwyr eich prifysgol hefyd. Efallai y byddant yn gallu eich helpu i roi hwb i’ch cyllideb, gofalu am eich llesiant, a chymryd camau ymarferol i ddelio â dyledion.

Gallwch hefyd gysylltu ag Elusen Dyledion StepChange am gyngor arbenigol am ddim.

Llai o arian yn dod i mewn

Efallai bod swydd oedd gennych wedi diflannu, neu efallai bod eich enillion wedi gostwng yn sylweddol. Ac os yw eich rhieni, eich partner neu eich teulu arall yn ennill llai hefyd, gall hynny effeithio ar gymorth arall roeddech yn dibynnu arno.

Er nad oes ateb cyflym o ran problemau gyda swydd, mae help ariannol i fyfyrwyr ar gael. Mae rhywfaint o'r cyllid hwn yn newydd neu'n llai cyfarwydd. Efallai hefyd y bydd posib i chi gael mwy o gymorth nawr os yw eich amgylchiadau wedi newid – felly mae'n werth edrych.

Ar yr un pryd, ceisiwch ddod o hyd i ffyrdd o wneud i'ch arian fynd ymhellach. Siopa mewn gwahanol lefydd, cymharu prisiau a defnyddio eich gostyngiad myfyriwr hefyd.

Mae hwn hefyd yn amser da i feddwl am sgiliau neu hobïau y gallwch wneud arian o bell drwy eu defnyddio. Er enghraifft, gwerthu pethau rydych chi wedi'u gwneud, neu gynnig gwersi fideo. Gall ennill rhywfaint o arian fel hyn deimlo fel cam ymlaen, a gall fod yn hwyl rhoi cynnig arni.

Ond peidiwch â chael gwared ar lyfrau neu offer prifysgol arall yn fyrbwyll. Mae bywyd myfyrwyr yn teimlo'n wahanol iawn nawr o bosib, ond peidiwch â rhuthro i benderfyniadau am eich cwrs, eich prifysgol neu eich dyfodol. Rhowch amser i chi'ch hun addasu.


Llesiant

Mae'n iawn teimlo dan bwysau oherwydd popeth sy'n digwydd. Mae'r hyn sy'n digwydd yn gwbl newydd ac anodd i'r rhan fwyaf o bobl. Mae gorfod ymdopi â bywyd fel myfyriwr ac arian ar ben hynny’n beth mawr.

Mae'r awgrymiadau ar y dudalen hon yn cynnig ffyrdd ymarferol o gael help neu deimlo'n fwy gobeithiol. Rhowch gynnig arnyn nhw. Ond cymerwch bethau mor hawdd ag y mae angen i chi. Os bydd siarad yn helpu, cofiwch gysylltu â’r gefnogaeth yn eich prifysgol neu drwy ein gwasanaethau.