Beth os ydw i'n gadael y brifysgol?

Mae Annie Gainsborough

Mae Annie Gainsborough yn Uwch Ymgynghorydd yn Gradconsult. Maent yn cefnogi myfyrwyr a graddedigion i ffynnu wrth iddynt symud o addysg i fyd gwaith, gyda diddordeb personol mewn cydraddoldeb a chynhwysiant.

Os ydych chi'n poeni na fyddwch chi'n graddio neu os ydych chi’n ystyried gadael y brifysgol, nid chi yw’r unig un i boeni am hyn.

Mae saith o bob deg myfyriwr wedi ystyried rhoi'r gorau i addysg uwch ers dechrau eu cwrs gradd, ac mae bron i un rhan o ddeg o fyfyrwyr yn gadael eu gradd gyntaf heb gael unrhyw radd. Efallai bod gennych chi gyfrifoldebau gofalu neu argyfwng teuluol; neu efallai ei fod am resymau ariannol neu i flaenoriaethu eich iechyd meddwl. Efallai yn syml eich bod wedi colli diddordeb yn eich pwnc dewisol neu nid yw bywyd prifysgol yn addas i chi. Os nad yw astudio academaidd yn addas i chi ar hyn o bryd, efallai nad yw’n teimlo’n gyfan gwbl o fewn eich rheolaeth, ond mae blaenoriaethu pethau eraill dros raddio yn benderfyniad dewr. Mae hunan-gyfryngu yn gadarnhaol ar gyfer ein llesiant cyffredinol, yn dangos sgiliau pwysig fel hunanymwybyddiaeth a gwydnwch.

Mae'n bwysig gofalu amdanoch chi'ch hun a cheisio cefnogaeth wrth wneud penderfyniad mawr fel hwn, felly rydyn ni yma i rannu rhai atebion i gwestiynau cyffredin ar y pwnc hwn a’ch helpu chi i ystyried eich camau nesaf.

A gaf i fynd yn ôl i addysg yn y dyfodol?

Os nad yw cwblhau eich cwrs bellach yn bosibilrwydd, nid yw hynny’n golygu bod yn rhaid i chi adael eich astudiaethau am byth. Efallai mai un opsiwn fyddai cwblhau eich cwrs yn ddiweddarach, neu mewn sefydliad gwahanol. Efallai y gallwch ohirio tan y flwyddyn ganlynol neu drosglwyddo eich credydau i brifysgol yn nes adref. Nid oes amserlen o ran pryd i orffen prifysgol, felly peidiwch â phoeni os ydych chi’n meddwl bod prifysgol yn rhywbeth y byddai’n well gennych ddod yn ôl ato yn y dyfodol. Gall fod o gymorth meddwl i chi’ch hun a dweud wrth eraill: “Mae fy llinellau amser wedi newid ychydig”, “Dydw i ddim wedi graddio eto”, neu “Rwy’n dilyn llwybr gwahanol i gyflawni fy nodau.”

Nid oes unrhyw gywilydd cymryd seibiant neu benderfynu nad yw prifysgol yn addas i chi, yn enwedig pan mai’r rheswm yw er mwyn gofalu amdanoch CHI. Gallwch ddychwelyd i'r Brifysgol. Nid oes amserlen na chynllun penodol y mae'n rhaid i chi eu dilyn mewn bywyd. Ewch lle mae angen i chi fynd.

Beth os oes gennyf gynnig swydd i raddedigion yn barod?

Os ydych eisoes wedi cael cynnig swydd neu'n cymryd rhan mewn prosesau recriwtio graddedigion, mae'n werth siarad â'r cyflogwr am eich sefyllfa. Nid oes angen i chi rannu'r manylion llawn, ond os oes angen gradd neu radd benodol arnynt, mae'n bwysig rhoi gwybod iddynt os yw eich amgylchiadau'n newid. Yn dibynnu ar y sector a maint y sefydliad, efallai y gallant gynnig gwahanol fathau o opsiynau.

Mae BBaChau (sefydliadau sydd â llai na 250 o weithwyr) yn aml yn fwy hyblyg na busnesau corfforaethol neu raglenni graddedig strwythuredig, ac felly efallai y gallwch ofyn am gael dechrau gweithio'n rhan amser tra byddwch yn cwblhau eich astudiaethau. Efallai y gwelwch hefyd fod gan BBaChau fwy o ddiddordeb yn eich sgiliau a'ch gwerthoedd trosglwyddadwy, na'ch gradd - hyd yn oed os oeddent wedi hysbysebu eu rôl fel swydd i bobl graddedig i ddechrau. Yn ein profiad ni, unwaith y bydd BBaCh wedi cyfweld a dod i adnabod ymgeisydd, daw'r berthynas hon yn bwysicach na chymwysterau ymgeisydd ar bapur.

Mewn gwirionedd, mae rhai busnesau yn ystyried cynnig cynigion diamod i fyfyrwyr (heb unrhyw gymwysterau ynghlwm). Er bod hyn yn anghyffredin ar gyfer rolau graddedigion yn y DU, mae'n arfer cyffredin mewn rhannau o Ddwyrain Ewrop. Mae un busnes - HPE (Hewlett Packard Enterprise) - yn gynyddol o blaid caniatáu i ymgeiswyr cryf mewn rhai gwledydd adael eu hastudiaethau a dechrau gweithio'n gynt.

Er y gall rhai sectorau gynnig y math hwn o hyblygrwydd o amgylch eich gradd - er enghraifft, FMCG (nwyddau defnyddwyr sy'n symud yn gyflym), twristiaeth neu fanwerthu - mewn sectorau rheoledig fel addysgu, peirianneg, bancio neu gyfrifeg, efallai y bydd eich opsiynau'n fwy cyfyngedig. Fodd bynnag, mae'n dal yn werth gofyn am alwad ffôn gyda'r cyflogwyr hyn, oherwydd mae'n bosibl y gallwch wneud cais i ohirio eich dyddiad dechrau tra byddwch yn ailsefyll arholiadau neu'n gorffen y flwyddyn.

A fydd cyflogwyr yn gwerthfawrogi fy sgiliau heb radd?

Gwyddom mai ychydig iawn y mae graddau academaidd yn ei ddweud wrth gyflogwyr am ymgeisydd a pha mor dda y bydd yn perfformio mewn swydd (ac eithrio meysydd academaidd iawn fel meddygaeth a'r gyfraith). Ac felly, yn y 10 mlynedd diwethaf, rydym hefyd wedi gweld gostyngiad o 15% ymhlith cyflogwyr sy'n defnyddio 2:1 (neu gymwysterau addysgol tebyg) fel gofynion sylfaenol. Wrth i’r mathau o sgiliau sydd eu hangen i lwyddo yn y gweithle newid a’r boblogaeth oedran gweithio yn y DU grebachu, bydd angen i gyflogwyr ailfeddwl am yr angen am raddau neu ofynion academaidd penodol os ydynt am ddod o hyd i’r bobl orau ar gyfer y swydd.

Rhai sgiliau allweddol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt (ac yn gallu cael trafferth dod o hyd iddynt) ymhlith myfyrwyr a graddedigion yw gwytnwch a hunanymwybyddiaeth, yn ogystal â sgiliau hunan-gyfryngu a pharodrwydd i wneud penderfyniadau anodd. Mae'r rhain i gyd yn sgiliau yr ydych yn eu dangos os yw'ch sefyllfa'n newid, a'ch bod yn penderfynu blaenoriaethu rhywbeth arall dros eich astudiaethau. Os na allwch gwblhau eich gradd, byddwch wedi datblygu sgiliau trosglwyddadwy o hyd trwy eich profiadau yn y brifysgol a'r tu allan iddi a bydd y nodweddion hyn yn cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr y dyfodol. Felly treuliwch ychydig o amser yn myfyrio ar eich dysgu ac yn nodi'r sgiliau rydych chi wedi'u datblygu i'ch helpu chi i ddarganfod beth allai fod yn iawn i chi nesaf. Gwrandewch yma ar Tariro yn siarad am sut y defnyddiodd fodel Ikigai i'w helpu i ddarganfod ei chamau nesaf.

Ble allaf i fynd i gael mwy o gefnogaeth gyrfa?

P'un a ydych chi'n graddio ai peidio, nawr neu yn y dyfodol, mae gwasanaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd eich prifysgol yno i chi ar ôl i chi adael - yn gynyddol fel cynnig am oes. Os oes angen cymorth arnoch i archwilio opsiynau ar gyfer y camau nesaf, maen nhw yma i helpu. Rydym wedi trafod rhai opsiynau yn yr erthygl hon, o fynd yn ôl i brifysgol yn y dyfodol, i ofyn am waith rhan amser neu ohirio cymryd swydd i raddedigion. Dim ond llond dwrn o'r opsiynau sydd ar gael i chi yw'r rhain a bydd eich gwasanaeth gyrfaoedd yn gallu eich cefnogi i drafod y rhain ymhellach, eirioli drosoch gyda chyflogwyr ac ystyried y llu o lwybrau ar gyfer pobl nad ydynt yn raddedigion sydd ar gael. Gwnewch rywfaint o waith ymchwil neu gofynnwch i'ch gwasanaeth gyrfaoedd eich helpu i archwilio llwybrau eraill i gyflogaeth: prentisiaethau, swyddi mynediad uniongyrchol, rhaglenni carlam neu academi. Efallai y byddwch hefyd am geisio cyngor annibynnol ar oblygiadau ariannol fel eich bod yn gwbl ymwybodol o'r hyn y gallai gadael y brifysgol cyn graddio ei olygu i chi.

Beth bynnag fo'ch profiadau, mae digon o opsiynau ar gael i chi o hyd. Y peth pwysicaf yw gofalu amdanoch chi'ch hun a'ch llesiant meddyliol, caniatáu i chi'ch hun brofi unrhyw emosiynau sy'n deillio o'r penderfyniad hwn a defnyddio'r cymorth sydd ar gael i chi. I ddarllen mwy am sut i ofalu am eich llesiant meddyliol edrychwch ar ein herthyglau ararferion iach i helpu eich iechyd meddwl.

University support icon

Dod o hyd i wasanaethau cymorth sy'n cael eu darparu gan eich sefydliad addysg

Adolygwyd ddiwethaf: Tachwedd 2023