Byw mewn swigen gymdeithasol

Er mwyn rheoli lledaeniad y coronafeirws, mae’n bosib y bydd eich prifysgol yn eich rhoi chi mewn swigen gymdeithasol pan fyddwch chi’n dechrau yn y brifysgol neu’n dychwelyd y flwyddyn academaidd hon.

Efallai y bydd y swigod cymdeithasol hyn yn cael eu creu fel rhan o’ch rhaglen academaidd neu mewn rhan arall o’ch bywyd yn y brifysgol, fel neuaddau preswyl. Bydd yr erthygl yma’n rhoi sylw i rai o fanteision posib swigod cymdeithasol i chi ac yn cynnig cyngor ar sut i fanteisio i’r eithaf ar y profiad ac osgoi rhai o’r anfanteision posib.

Mae swigen gymdeithasol yn y brifysgol yn grŵp bychan o fyfyrwyr rydych chi’n byw gyda hwy a / neu’n astudio ar yr un cwrs â hwy.

Bydd llawer o fanteision posib i fod yn rhan o swigen gymdeithasol, gan gynnwys y canlynol:

 • Cyfle i ddod i adnabod nifer bach o bobl yn dda iawn
 • Gall helpu i’ch cefnogi chi gyda’ch gwaith academaidd
 • Efallai y bydd yn eich helpu chi i deimlo’n fwy hyderus bod eich iechyd a’ch diogelwch yn cael eu gwarchod

Er hynny, efallai y bydd angen rheoli rhai problemau, gan gynnwys y canlynol:

 • Efallai y bydd anghytuno yn eich grŵp
 • Efallai y bydd gwahaniaethau o ran disgwyliadau ynghylch sut dylai eich grŵp weithredu’n gymdeithasol ac yn ymarferol
 • Efallai y bydd yn anodd, os nad ydych yn dod ymlaen gyda’ch gilydd yn dda, neu os oes gennych chi ddiddordebau gwahanol i’r bobl yn eich swigen
 • Efallai y bydd yn ormod i chi ar adegau – efallai y byddwch yn colli treulio amser gyda phobl eraill neu amser ar eich pen eich hun, neu efallai y byddwch yn teimlo’n bryderus wrth fod yn rhan o grŵp

Cyngor Doeth ar gyfer byw mewn swigen gymdeithasol:

 1. Siaradwch gyda’ch gilydd, yn fuan iawn, am sut rydych chi’n mynd i ymdopi fel grŵp. Beth yw eich disgwyliadau o’ch gilydd? Sut byddwch yn sicrhau eich bod yn rhoi lle a chefnogaeth i’ch gilydd? Sut byddwch yn mynd i’r afael ag anghytuno pan fydd yn codi? Os yw eich swigen mewn llety preswyl, gall fod yn ddefnyddiol meddwl am rai o’r pethau sy’n gallu bod yn heriol fel arfer am fyw gyda phobl eraill, fel sŵn, glendid a rhannu gofod. Os byddwch yn gosod canllawiau clir ar gyfer hyn fel grŵp o’r dechrau, gall eich helpu chi i osgoi anghytuno yn y dyfodol.
 2. Ceisiwch fod yn agored eich agwedd at fod yn aelod o’r grŵp. Os yw bod mewn grŵp wedi teimlo’n anodd i chi yn y gorffennol, efallai y byddwch eisiau defnyddio’r cyfle hwn i geisio cael gwell profiad a gall hyn olygu edrych ar bethau ychydig yn wahanol. Nid yw hyn yn golygu bod rhaid i chi fod yn berson gwahanol. Dim ond arbrofi gyda rhai camau bychain, fel holi’r bobl yn y grŵp amdanyn nhw eu hunain neu gynnig gwneud rôl neu dasg benodol.
 3. Does dim rhaid i chi dreulio eich holl amser fel grŵp. Nid yw’r ffaith eich bod mewn swigen yn golygu na chewch dreulio amser ar eich pen eich hun neu siarad gyda phobl eraill ar y ffôn / galwad fideo. A dweud y gwir, gall hyn fod yn bwysig iawn, fel bod gennych chi amser ar gyfer hunanofal ac amser oddi wrth y grŵp.
 4. Os bydd anghytuno, ceisiwch ei ddatrys yn fuan, rhag iddo gynyddu. Mae’n haws dweud na gwneud hyn yn aml, ond ceisiwch siarad am unrhyw broblemau a meddwl am sut gallwch ymdopi â nhw fel grŵp. Rhaid cadw ffocws ar ganfod atebion, yn lle gweld bai neu edrych yn ôl ar hen brofiadau. Weithiau mae hynny’n golygu cyfaddawdu, ymddiheuro neu dderbyn ymddiheuriad.
 5. Efallai y bydd rhaid i chi roi amser i bethau. Weithiau mae teimlo’n gyfforddus mewn grŵp yn cymryd amser, felly peidiwch â phoeni os yw’n teimlo’n lletchwith neu’n anodd ar y dechrau. Efallai na fydd yn teimlo felly am byth.
 6. Os ydych chi’n cael anhawster yn eich swigen, siaradwch gyda’r brifysgol cyn gynted â phosib i gael cyngor a chefnogaeth. Mae eich prifysgol yn debygol o fod â thîm llesiant a fydd yn gallu helpu a siarad drwy bethau gyda chi.

Chwilio am gefnogaeth yn eich prifysgol >