Creu rhwydwaith

Gall cael rhwydwaith cymdeithasol eang eich helpu chi i ffynnu tra rydych chi yn y brifysgol. Nid yw hyn yn golygu bod rhaid i chi ddod o hyd i ddwsinau o ffrindiau agos, ond gall helpu i gael amrywiaeth o bobl i gysylltu â hwy mewn ffyrdd gwahanol.

Mae creu rhwydwaith yn rhywbeth a fyddai’n digwydd yn organig fel rheol, dros amser. Eleni, oherwydd y coronafeirws, efallai y byddwch eisiau dull mwy strwythuredig ac wedi’i gynllunio o weithredu.

Bydd gwahanol gynlluniau cymdeithasol yn gweithio i wahanol fyfyrwyr. Dyma rai camau gweithredu y gallwch eu rhoi ar waith i adeiladu eich rhwydwaith.

Naw cam at adeiladu eich rhwydwaith

 1. Nodi’r holl lefydd lle gallwch gyfarfod pobl, fel yn y dosbarth, mewn clybiau a chymdeithasau, ac mewn fforymau ar-lein. Defnyddiwch wefan eich prifysgol ac Undeb y Myfyrwyr i’ch helpu i ddod o hyd i’r opsiynau yma.
 2. Meddyliwch am sut gallwch chi ddefnyddio’r llefydd yma i gyfarfod pobl eraill. Os ydych chi’n hyderus yn gymdeithasol, efallai eich bod yn hapus i roi eich hun yn yr amgylcheddau hyn, gan wybod y byddwch yn gallu dechrau sgwrs. Os nad oes gennych chi hyder, cynlluniwch ychydig o strategaethau i ddechrau arni, sy’n briodol i bob amgylchedd.
 3. Meddyliwch am sut gallwch chi barhau â sgyrsiau, y tu hwnt i bob lle. Fedrwch chi ddewis un neu ddau o bobl mewn dosbarth a gofyn iddyn nhw gwrdd â chi am goffi? Neu roi neges ar fforwm i drefnu cyfarfod gan gadw pellter cymdeithasol? Neu awgrymu grŵp o bobl debyg i gymryd rhan mewn hobi gyda’i gilydd?
 4. Fel dewis arall, efallai y byddwch eisiau dechrau nodi’r mathau o bethau y mae gennych chi ddiddordeb ynddyn nhw, neu’r mathau o bobl rydych chi eisiau eu cyfarfod efallai. Wedyn gallwch nodi ble yn y brifysgol y gallech eu cyfarfod. Oes clwb neu gymdeithas lle gallech gyfarfod pobl debyg i chi?
 5. Neu efallai eich bod eisiau meddwl am eich bywyd fel myfyriwr mewn segmentau a chwilio am bobl i’w cyfateb yn erbyn pob segment. Er enghraifft, pobl:
  • T gallwch astudio â nhw
  • Y gallwch gymryd rhan mewn chwaraeon â nhw
  • Y gallwch gael hwyl â nhw
  • A all eich helpu gyda’ch gyrfa

Er bod llawer o bobl yn eich rhwydwaith yn gydfyfyrwyr i chi efallai, cofiwch ystyried staff prifysgol (fel eich tiwtor) neu gydweithwyr fel rhan o’ch rhwydwaith.Peidiwch â chwilio am berson perffaith neu grŵp perffaith o bobl. Cofiwch, rydych chi’n creu rhwydwaith, nid yn chwilio am y person cwbl briodol ar eich cyfer chi. Mae pobl sy’n hwyliog i fod yn eu cwmni yn rhan ddefnyddiol o’ch rhwydwaith, hyd yn oed os nad ydych eisiau eu gweld bob dydd.Ysgrifennwch eich cynllun neu dynnu ei lun – rydych chi’n fwy tebygol o weithredu ar gynllun rydych chi wedi ei roi ar bapur. O’i weld wedi ei ysgrifennu, byddwch hefyd yn gallu gweld a oes unrhyw fylchau rydych chi eisiau rhoi sylw iddyn nhw.Cyn gynted ag y mae eich cynllun wedi’i gwblhau, dewiswch syniad neu ddau a gweithredu yn eu cylch ar unwaith. Bydd hyn yn helpu i feithrin eich hyder a dechrau sefydlu eich rhwydwaith yn gyflym.