Creu rhwydwaith

Dysgwch am y camau y gallwch eu cymryd i greu rhwydwaith cymdeithasol tra rydych yn y brifysgol.

Gall cael rhwydwaith cymdeithasol eang eich helpu i ffynnu tra rydych yn y brifysgol. Nid yw hyn yn golygu bod rhaid i chi ddod o hyd i ddwsinau o ffrindiau agos, ond gallai fod o gymorth i gael amrywiaeth o bobl i gysylltu â nhw mewn gwahanol ffyrdd.

Mae creu rhwydwaith yn rhywbeth a fyddai fel arfer yn digwydd yn organig, dros amser. Mae'r ansicrwydd parhaus ynghylch effaith pandemig y coronafeirws yn golygu y gallai fod yn well gwneud cynlluniau penodol i greu'ch rhwydwaith.

Bydd gwahanol gynlluniau cymdeithasol yn gweithio i wahanol fyfyrwyr. Dyma rai camau y gallwch eu cymryd i ddechrau creu eich rhwydwaith.

Saith cam at greu eich rhwydwaith

1. Nodi llefydd lle gallwch gwrdd â phobl

Nodwch yr holl lefydd (ar-lein ac wyneb yn wyneb) lle gallwch chi gwrdd â phobl, fel yn y dosbarth, clybiau a chymdeithasau, a fforymau ar-lein. Bydd yr opsiynau cymdeithasol sydd ar gael i chi yn dibynnu ar eich prifysgol a gallant newid dros amser wrth i gyfyngiadau newid. Defnyddiwch wefan eich prifysgol i nodi'r opsiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb sydd ar gael i chi. Byddwch yn ymwybodol y gall mwy o opsiynau ymddangos wrth i amser fynd yn ei flaen.

2. Ystyried strategaethau i ddechrau arni

Meddyliwch sut gallwch chi ddefnyddio'r llefydd ar-lein ac wyneb yn wyneb yma i gwrdd â phobl eraill. Os ydych chi'n hyderus yn gymdeithasol, efallai y byddwch chi'n hapus i roi eich hun yn yr amgylcheddau hyn, gan wybod y byddwch chi'n gallu taro sgwrs. Os nad oes gennych chi’r hyder yma, cynlluniwch ychydig o strategaethau i ddechrau arni sy'n briodol i bob amgylchedd.

3. Ystyried sut i barhau â sgyrsiau

Meddyliwch sut gallwch chi barhau â sgyrsiau, y tu hwnt i bob lle. Fedrwch chi ddewis un neu ddau o bobl yn y dosbarth a gofyn am gael cwrdd am goffi neu fynd am dro? Neu drefnu cyfarfod cymdeithasol o bell ar fforwm? Neu awgrymu bod grŵp o bobl o'r un anian yn cymryd rhan mewn hobi gyda'i gilydd?

4. Cynllunio yn seiliedig ar eich diddordebau

Fel dewis arall, efallai yr hoffech chi ddechrau drwy nodi'r mathau o bethau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, neu'r mathau o bobl y byddwch chi eisiau eu cyfarfod efallai. Yna gallwch chi nodi ble yn y brifysgol y gallech chi gwrdd â nhw. Oes clwb, cymdeithas neu fforwm ar-lein lle gallech gwrdd â phobl debyg i chi?

5. Ystyried gwahanol rannau o’ch bywyd

Neu efallai yr hoffech chi feddwl am eich bywyd fel myfyriwr mewn segmentau a chwilio am bobl i baru yn erbyn pob segment. Er enghraifft pobl:

  • Gallwch chi astudio gyda nhw
  • Gallwch chi gymryd rhan mewn chwaraeon gyda nhw
  • Gallwch chi gael hwyl gyda nhw
  • A all eich helpu gyda'ch gyrfa

6. Ysgrifennu eich cynllun neu ei ddarlunio

Rydych chi'n fwy tebygol o weithredu ar gynllun rydych chi wedi ymrwymo iddo ar bapur. Ar ôl i chi ei weld wedi'i ysgrifennu, byddwch hefyd yn gallu gweld a oes bylchau rydych chi eisiau rhoi sylw iddyn nhw.

7. Gweithredu ar eich cynllun yn gyflym

Cyn gynted ag y bydd eich cynllun wedi'i lunio, dewiswch un neu ddau o syniadau a gweithredu arnynt cyn gynted â phosibl. Bydd hyn yn eich helpu i fagu hyder a dechrau sefydlu'ch rhwydwaith yn gyflym.

Pethau eraill i'w hystyried

Nid oes raid i'ch rhwydwaith gynnwys myfyrwyr yn unig. Byddwch yn barod i ystyried staff y brifysgol (fel eich tiwtor) neu gydweithwyr fel rhan o'ch rhwydwaith.

Ceisiwch beidio â chwilio am y person neu'r grŵp perffaith o bobl. Cofiwch, rydych chi'n creu rhwydwaith, nid yn chwilio am yr un person iawn i chi. Mae pobl sy'n hwyl i fod yn eu cwmni’n rhan ddefnyddiol o'ch rhwydwaith, hyd yn oed os nad ydych chi eisiau eu gweld bob dydd.