Goresgyn gorbryder cymdeithasol

Mae gorbryder cymdeithasol yn rhywbeth y mae llawer o fyfyrwyr yn ei brofi ar bob lefel wrth astudio. Darllenwch ychydig o gynghorion i’ch helpu chi i symud ymlaen.

Os cewch chi brofiad o orbryder cymdeithasol, mae meddwl am gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol o ddydd i ddydd gyda phobl eraill yn gallu teimlo’n ormod i chi a’ch gwneud yn orbryderus. Hefyd, gan nad ydyn ni bob amser yn gallu dweud drwy edrych ar rywun eu bod yn profi gorbryder, efallai eich bod yn meddwl mai chi yw’r unig berson sy’n teimlo bod sefyllfaoedd cymdeithasol yn anodd. Mae hyn yn ei dro yn gallu gwneud i chi deimlo’n waeth fyth. Hefyd mae rhai pobl wedi teimlo bod yr amgylchiadau sydd wedi’u creu gan y Coronafeirws wedi gwaethygu eu gorbryder. Fodd bynnag, mae ffyrdd i ni reoli a goresgyn gorbryder cymdeithasol. Yn yr adran hon, byddwn yn edrych ar rai ffyrdd i chi roi sylw i orbryder cymdeithasol yn ystod y flwyddyn academaidd yma.

Wyth chyngor ar gyfer goresgyn gorbryder cymdeithasol

1. Dod i adnabod eich gorbryder cymdeithasol

Er eich bod yn teimlo’n gyfarwydd iawn gyda’ch gorbryder cymdeithasol, gall fod o ddefnydd ceisio meddwl ychydig yn fanylach am sut mae’n dechrau ac yn cynyddu. Yn aml mae gorbryder yn adeiladu ymhell cyn i ni sylwi arno. Gall rhoi sylw i’r broses yma eich helpu chi i’w ddeall yn well a’i reoli. Gall fod yn ddefnyddiol meddwl am beth sy’n ei sbarduno yn benodol.

  • Beth sy’n digwydd pan rydych chi’n dechrau teimlo’n orbryderus? Pwy sydd yno? Beth ydych chi’n ei wneud neu’n feddwl am ei wneud?
  • Pan mae’n dechrau, pa feddyliau sy’n dechrau mynd drwy eich meddwl a sut mae’r teimladau yma’n gwneud i chi deimlo?
  • Pan mae’r teimlad gorbryderus yn dod, sylwch ar beth sy’n digwydd i’ch corff a’i ysgrifennu ar ddarn o bapur.
  • Yn olaf, pan mae’r meddwl a’r corff yn adweithio, beth mae hyn yn ei wneud i chi fod eisiau ei wneud?

Efallai nad ydych chi’n gallu sylwi ar hyn pan mae gorbryder cymdeithasol yn digwydd, felly weithiau mae’n haws meddwl am amser diweddar yn y gorffennol pan ddigwyddodd hyn.

2. Ydi eich ymatebion arferol yn eich helpu chi?

Ar ôl i chi ddod i ddeall eich gorbryder cymdeithasol yn well, gall fod o ddefnydd i chi feddwl beth mae eich gorbryder cymdeithasol yn arwain ato, sydd ddim yn eich helpu chi yn y tymor hir efallai. Gelwir y rhain weithiau yn “ymddygiad diogelwch” – y pethau rydyn ni’n eu gwneud i wneud i bethau fod yn haws eu goddef yn y foment.

Er enghraifft:

  • Pan rydych chi’n sylwi ar deimlad o orbryder, rydych chi’n dewis osgoi’r sefyllfa sy’n ei achosi.
  • Efallai eich bod yn ceisio peidio ag edrych ar bobl eraill am eich bod yn bryderus eu bod yn syllu arnoch chi a bydd hyn yn gwneud i chi deimlo’n waeth (gall hyn fod yn anodd pan rydyn ni eisiau mewngofnodi i alwad fideo).

Er bod y rhain yn gwneud i ni deimlo’n well yn y tymor byr yn aml, nid ydynt yn ein helpu yn y tymor hir. Pan rydyn ni’n osgoi pethau, yn aml mae’n gwneud i ni deimlo’n rhwystredig gyda ni’n hunain neu’n euog am beth rydyn ni wedi’i wneud. Hefyd rydyn ni’n colli cyfleoedd i gymryd rhan yn y pethau sy’n llesol i ni. Gall adnabod ymddygiad sy’n gwneud i chi deimlo’n llai gorbryderus yn y foment ond sy’n gwneud pethau’n waeth dros amser fod yn gam pwysig tuag at ei reoli a’i newid. Er enghraifft, os ydych chi’n osgoi mynd i ddarlithoedd am eich bod chi’n poeni y bydd eich darlithydd yn gofyn cwestiwn i chi, rydych chi’n colli addysg bwysig ac yn methu mwynhau eich pwnc efallai, ac wedyn efallai eich bod yn dechrau poeni am eich cynnydd academaidd. Ond os gallwch chi fynd i’r ddarlith, rydych chi’n gallu dechrau cael rheolaeth ar y gorbryder.

3. Cymryd camau bychain

Gall mynd i’r afael â’ch gorbryder cymdeithasol olygu ein bod yn teimlo mwy o orbryder efallai wrth i ni wynebu pethau rydyn ni wedi’u hosgoi o’r blaen efallai.

Gall cymryd camau bychain fod o help wrth roi cynnig ar strategaethau newydd. Meddyliwch am roi cynnig ar rywbeth sy’n teimlo’n bosib ac yn bositif i ddechrau. Ar ôl i chi gymryd un cam bach, gallwch symud ymlaen i’r nesaf (ac ymestyn ychydig ymhellach hefyd efallai).

Yn ystod y coronafeirws, rydyn ni wedi bod yn defnyddio galwadau fideo yn aml ac efallai bod rhywfaint o’ch addysgu wedi cael ei gyflwyno fel hyn. Os ydych chi wedi osgoi’r sesiynau hyn, er enghraifft, a allech chi fewngofnodi i’r alwad ond gadael eich camera fideo i ffwrdd fel eich cam cyntaf? Os ydych chi wedi bod yn mynychu ond heb lwyddo i siarad mewn trafodaethau, allech chi wneud sylw yn y bocs sgwrsio?

4. Gofalu am eich corff

Gall fod o ddefnydd meddwl am sut i reoli effaith gorbryder ar eich corff. Pan rydyn ni’n orbryderus, mae gan y corff adwaith awtomatig, sydd wedi’i gynllunio i’n gwarchod ni rhag niwed corfforol. Ond pan nad oes unrhyw fygythiad corfforol, gall wneud i bethau deimlo’n anoddach a’n rhwystro ni. Mae’r adwaith yn ein corff yn awtomatig: dydyn ni ddim yn gallu ei stopio rhag digwydd a gall fod yn anodd cael gwared arno, ond fe allwn ni ddysgu ei reoli a lleihau ei effaith.

Gall ymarferion anadlu helpu i leihau’r effaith gorfforol. Hefyd gall technegau ymlacio sy’n targedu cyhyrau ein corff helpu i leihau tensiwn corfforol. Mae cyswllt rhwng y meddwl a’r corff felly os gallwn ni dawelu’r corff, mae’r meddwl yn dilyn fel rheol

5. Siarad gyda’r rhai o’ch cwmpas

Gall gorbryder cymdeithasol fod yn brofiad newydd i chi, neu efallai eich bod wedi ei brofi ers sbel. Beth bynnag sy’n wir, gall fod o help i chi siarad gyda phobl rydych yn ymddiried ynddyn nhw er mwyn rhoi gwybod iddyn nhw sut rydych chi’n teimlo. Efallai na fydd ganddyn nhw’r atebion i gyd ond fe allant eich cefnogi a’ch annog chi i gymryd camau bychain. Mae pawb wedi cael eu heffeithio mewn rhyw ffordd gan y Coronafeirws ac efallai bod ganddyn nhw rywbeth maen nhw eisiau eich cefnogaeth chi gydag ef.

6. Bod yn garedig gyda chi’ch hun a nodi eich llwyddiannau

Mae goresgyn gorbryder cymdeithasol yn bosib ond fe all gymryd amser ac ni fydd yn digwydd yn rhwydd bob amser. Os bydd pethau’n mynd o chwith, peidiwch â beirniadu eich hun yn ormodol. Ceisiwch feddwl am y dewrder oedd ei angen i hyd yn oed ystyried meddwl rhoi cynnig arni. Mae pob cam rydych chi’n ei gymryd yn bwysig, dim ots pa mor fach. Os byddwch yn llwyddo i gymryd cam bach, rhowch amser i longyfarch eich hun.

7. Dal ati i drïo

Os bydd pethau’n mynd o chwith neu os na fyddwch yn llwyddo, ceisiwch feddwl am beth allwch chi ei ddysgu oddi wrth hynny y tro nesaf. Pan rydyn ni’n gwneud newidiadau, mae’n normal i rai pethau beidio â gweithio cystal ag yr oedden ni wedi gobeithio. Nid yw hyn yn golygu eich bod yn fethiant, dim ond rhan o’r broses o newid yw hyn. Peidiwch ag ildio. Meddyliwch ynghylch pam rydych chi eisiau goresgyn y broblem – gall ysgrifennu hyn i lawr yn rhywle fod o help i’ch atgoffa chi pan mae angen.

8. Defnyddio cefnogaeth

Os yw gorbryder cymdeithasol yn amharu ar eich astudiaethau chi neu ar eich mwynhad fel myfyriwr, defnyddiwch y gefnogaeth sydd ar gael yn eich prifysgol neu eich sefydliad neu efallai y byddech yn elwa o gael sgwrs gyda’ch meddyg teulu.