Gwella eich patrwm cysgu

Mae Jo Baker yn seicotherapydd, tiwtor a chydlynydd seico-addysg ym Mhrifysgol Derby.

Mae eich cwsg yn cael ei effeithio gan yr hyn rydych chi’n ei wneud drwy gydol eich diwrnod. Bydd dilyn yr awgrymiadau yma’n eich rhoi chi mewn sefyllfa well i gael cwsg da.

Yn ystod y dydd

 1. Cyfyngu ar y caffein rydych chi’n ei gael: mae gan gaffein hanner oes o 8 awr, felly ceisiwch beidio â chael caffein yn ystod yr ychydig oriau cyn i chi fynd i’r gwely. Os ydych chi’n cael trafferth ofnadwy syrthio i gysgu, ceisiwch osgoi caffein yn llwyr ar ôl canol dydd.

 2. Cadw eich gwely ar gyfer cysgu: gwnewch eich ystafell wely yn gyfforddus a gwnewch eich gwely yn lle y mae eich ymennydd yn ei gysylltu â gorffwys a chysgu. Ceisiwch beidio â gweithio ar eich gwely, os oes modd. Efallai y byddwch yn gweld bod golchi eich dillad gwely yn fwy rheolaidd yn eich helpu i gysgu'n well.

 3. Golau naturiol: ceisiwch gael rhywfaint o olau dydd naturiol yn ystod y dydd – bydd 20 i 30 munud yng ngolau'r haul yn helpu'ch ymennydd i nodi’r gwahaniaeth rhwng dydd a nos, gan ei gwneud yn haws i chi gysgu yn y nos.

 4. Ymarfer: gall ymarfer corff rheolaidd helpu i wella eich patrwm cysgu, drwy flino eich corff a helpu i leihau gorbryder a straen. 

 5. Osgoi neu gyfyngu ar yfed alcohol: ewch ati i osgoi, neu geisio cyfyngu ar faint o alcohol rydych yn ei yfed cyn mynd i’r gwely – nid yw alcohol yn ein helpu ni i gysgu’n dda, a dweud y gwir, wrth iddo fetaboleiddio o’ch corff, gall eich deffro.

Paratoi ar gyfer mynd i’r gwely

 1. Cael y tymheredd priodol: ceisiwch wneud yn siŵr bod eich ystafell wely tua 18c, gan mai dyma'r tymheredd cyfartalog delfrydol ar gyfer noson o orffwys. 

 2. Byddwch yn gyson: ceisiwch sefydlu trefn o ddeffro a mynd i'r gwely yr un pryd bob dydd, gan gynnwys ar benwythnosau. 

 3. Cyfyngu ar amser ar sgrin: ceisiwch beidio â defnyddio unrhyw ddyfeisiau gyda sgrin am o leiaf awr cyn amser gwely. Mae hyn yn cynnwys ffonau, iPad, gliniaduron, cyfrifiaduron, Kindle a theledu. Ceisiwch leihau faint o’r dyfeisiau hyn rydych chi’n eu defnyddio gyda’r nos. Gosodwch amser ar gyfer rhoi'r gorau i ddarllen neu ateb negeseuon e-bost neu negeseuon.

 4. Diffodd unrhyw bethau sy’n tarfu arnoch chi: rhowch eich ffôn ar 'peidiwch â tharfu' neu ei symud o'r ystafell wely yn gyfan gwbl, fel nad ydych yn dal i edrych arno i weld a ydych chi’n cael negeseuon neu rybuddion.

 5. Cynnal trefn reolaidd: sefydlwch drefn cyn mynd i gysgu dawel y gallwch ei dilyn bob nos. Gall hyn gynnwys darllen, gwrando ar gerddoriaeth, paratoi eich hun ar gyfer mynd i’r gwely (tynnu eich colur, newid), rhoi arogleuon hyfryd yn eich ystafell wely, ymarferion anadlu, neu baratoi ar gyfer y diwrnod canlynol. Bydd dilyn yr un drefn yn annog eich ymennydd i baratoi i fynd i gysgu. 

 6. Ymolchi: gall bath a chawod gynnes helpu eich corff i ymlacio a thrwy annog tymheredd eich corff i ostwng, gall wneud i chi deimlo'n gysglyd.

Mynd i gysgu

 1. Ymarferion anadlu: dylech wneud ymarferion anadlu i’ch helpu i ymlacio yn y gwely.

 2. Peidiwch â brwydro yn erbyn eich meddyliau: os bydd meddyliau yn ymddangos wrth i chi geisio mynd i gysgu, dywedwch wrthych eich hun y gwnewch chi feddwl amdanynt y bore wedyn. Wedyn ysgrifennwch nhw ar bapur neu dychmygwch eu cloi mewn bocs am nawr. 

Adolygwyd ddiwethaf: Mai 2022