Gwneud cais am swydd raddedig: sut i sicrhau’r cyfle gorau posib i lwyddo

Mae Kylie Cook

Mae Kylie Cook yn Uwch Ymgynghorydd gyda Gradconsult. Mae'n cynnal mentrau recriwtio a datblygu ar gyfer myfyrwyr a graddedigion gyda phrifysgolion a chyflogwyr ar hyd a lled y wlad.

Os ydych chi'n poeni am ymuno â'r farchnad swyddi ar ôl graddio, ni fyddwch ar eich pen eich hun. Ond mae camau y gallwch eu cymryd i roi eich hun yn y sefyllfa orau bosib i lwyddo.

Mae graddio yn ystod pandemig byd-eang yn mynd i fod yn anodd a dweud y lleiaf. Rydych chi’n symud ymlaen o amgylchedd cyfarwydd, yn symud cartref o bosib neu oddi wrth rwydweithiau cymorth sydd wedi’u sefydlu a phatrwm bywyd cyfforddus. Ar ben hyn, mae'r byd yn lle hynod o ansicr ar hyn o bryd. Er gwaetha’r ffaith bod penawdau papurau newydd yn cyfeirio at drafferthion i'r farchnad swyddi, y newyddion da yw mai'r farchnad recriwtio graddedigion yw'r un y mae’r coronafeirws yn effeithio leiaf arni, gan ddangos diogelwch cymharol ac arwyddion enfawr o welliant eisoes.

Dyma ein 5 cyngor doeth ar gyfer ceisiadau am swyddi, os ydych chi’n gwneud cais am interniaeth, lleoliad diwydiannol neu rôl i raddedigion.

1. Ystyried eich opsiynau

Mae llawer o fyfyrwyr yn cyrraedd diwedd eu gradd heb unrhyw syniad beth i'w wneud nesaf. Ond mae'n werth nodi bod 70% o swyddi graddedigion yn y DU yn agored i unrhyw ddisgyblaeth gradd, felly bydd llawer o gyfleoedd yn parhau i fod ar gael i chi waeth beth wnaethoch chi ei astudio. Felly, os nad ydych chi’n siŵr ble i ddechrau, eich apwyntiad cyntaf yw eich gwasanaeth gyrfaoedd yn y brifysgol.

Fel rheol gallant eich cefnogi am hyd at dair blynedd ar ôl graddio a bydd ganddynt lawer o wybodaeth a chyngor ar gyfer dechrau arni. Os gallwch chi gysylltu â hwy tra rydych yn dal i astudio, gwell fyth, byddant yn hapus iawn i'ch cefnogi ar unrhyw adeg wrth i chi chwilio am swydd.

Hefyd mae gan <wefan Prospects> gyngor ac arweiniad, o "Beth alla i ei wneud gyda fy ngradd?" i adnoddau am wneud cais i weithio mewn sectorau penodol, yn ogystal ag ystod o hysbysebion ar gyfer swyddi penodol ac astudiaethau ôl-raddedig.

Ffynhonnell wybodaeth arall i'ch helpu chi i fod yn unigryw yng nghanol y dorf yw adnodd LinkedIn Alumni. Os ewch chi ati i chwilio am eich prifysgol a chlicio ar y tab "Alumni" ar yr ochr chwith, bydd yr holl raddedigion o'ch prifysgol sydd â chyfrifon yn ymddangos. Wedyn gallwch chwilio yn ôl gradd a darganfod beth mae pawb sydd wedi astudio eich cwrs chi, o'ch blaen, yn ei wneud nawr!

Po bellaf y byddwch yn sgrolio i lawr y rhestr, y mwyaf tebygol ydych chi o ddod o hyd i fusnesau anarferol a llai sy'n debygol o dderbyn llai o geisiadau. Gall hyn fod yn anodd, ond os ydych chi’n teimlo'n feiddgar, gallech gysylltu ag ychydig o bobl y mae eu swyddi'n edrych yn ddiddorol i chi. Dywedwch wrthyn nhw eich bod wedi astudio'r un cwrs a gofyn iddyn nhw am eu gwaith. Mae’n debygol iawn y byddant yn fwy na pharod i siarad â chi.

2. Canfod swyddi gwag cudd

Os ydych chi ond yn gwneud cais am weithio mewn cwmnïau rydych chi wedi clywed amdanyn nhw, mae'n debygol bod pawb arall wedi clywed amdanyn nhw hefyd. Dim ond gwneud cais am y swyddi hynod gystadleuol yma fydd yn rhoi cyfradd uchel o fethiant i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr a graddedigion, hyd yn oed os ydynt wedi llunio cais gwych. Gall hyn fod yn ddigalon.

Meddyliwch yn ehangach am ble rydych chi eisiau gwneud cais yn hytrach na mynd ar ôl y swyddi mwyaf poblogaidd yn unig. Mae cynlluniau graddedigion corfforaethol yn talu'n dda ond efallai y byddwch yn dod o hyd i'r gwaith mwyaf diddorol – ynghyd â llwybrau cyswllt, atebolrwydd a chynnydd gwell – mewn busnesau llai.

Meddyliwch am chwilio am swydd i raddedigion fel cyfle i ddefnyddio'r sgiliau ymchwil hynny rydych chi wedi'u mireinio ar eich cwrs. Nid oes siop un stop ar gyfer swyddi gwag i fyfyrwyr a graddedigion felly bydd angen i chi edrych y tu hwnt i dudalennau swyddi eich prifysgol i ddod o hyd i swyddi sy'n addas i chi, yn enwedig gyda busnesau llai.

Dyma rai lleoedd y gallwch chwilio am gyfleoedd:

  • Efallai y bydd cwmnïau mwy sydd â chynlluniau graddedigion strwythuredig yn hysbysebu ar Prospects, Target Jobs, neu GraduateJobs.com
  • Mae busnesau llai sy'n chwilio am bobl unigol yn fwy tebygol o ddefnyddio byrddau swyddi cyffredinol fel Indeed neu hysbysebu drwy LinkedIn.
  • Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, rhowch gynnig ar Student Circus am restr o gyflogwyr sy'n cynnig nawdd fisa
  • Os ydych chi'n chwilio am swydd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), mae Gradcracker yn adnodd ardderchog.
  • Hefyd mae amrywiaeth o fyrddau swyddi sy'n benodol i ddiwydiant a allai fod â swyddi sy'n addas i'ch sgiliau a'ch diddordebau, gan gynnwys artsjobs.org.uk (sector y celfyddydau) a charityjob.co.uk (elusen/trydydd sector) a jobs.ac.uk (academia) – rhai enghreifftiau ymhlith llawer.

3. Bod yn unigryw yng nghanol y dorf

Bydd gan bawb sy'n gwneud cais am swydd i raddedigion radd, felly mae angen i chi ddod o hyd i ffyrdd o fod yn geffyl blaen a rhagori ar yr ymgeiswyr eraill. Gwnewch eich hun yn unigryw drwy gynnal ymchwil o safon i'r cwmni rydych chi'n gwneud cais iddo, ac arddangos y sgiliau a'r profiad rydych chi wedi'u meithrin y tu allan i'r byd academaidd.

Rhowch sylw manwl i'r sgiliau a'r profiad mae'r cwmni'n eu rhestru yn eu hysbyseb swydd, a gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi sylw i gymaint o'r sgiliau hyn â phosib yn eich llythyr eglurhaol. Cynyddwch eich siawns o lwyddo drwy ddangos tystiolaeth glir o sut rydych chi wedi datblygu pob sgil a sut mae'n berthnasol i gleientiaid neu gynlluniau twf y cwmni. Efallai bod eich enghreifftiau’n deillio o'ch gradd, cyfrifoldebau penodol mewn swydd ran-amser, gwirfoddoli neu rôl gyda chymdeithas Undeb y Myfyrwyr.

4. Teilwra eich cais

Ceir straeon sy'n ymddangos yn aml yn y newyddion lle mae graddedigion wedi gwneud cais am gannoedd o swyddi a heb dderbyn unrhyw ymatebion gan gyflogwyr. Bydd cwmnïau'n disgwyl i chi ymchwilio i'w busnes, a deall beth maen nhw'n ei wneud a sut gallai eich sgiliau gyd-fynd â'u gwaith. Os ydych chi’n gallu gwneud cannoedd o geisiadau yr wythnos, mae'n debygol nad ydych chi’n ymchwilio'n ddigon manwl i'r busnes.

Cyn i chi wneud cais am swydd, ymchwiliwch i'r cwmni gymaint ag y gallwch chi. Bydd y rhan fwyaf o ymgeiswyr yn adolygu gwefan cwmni, felly mae'n bwysig mynd ymhellach na hyn. Sut bresenoldeb sydd ganddo ar y cyfryngau cymdeithasol? A yw ei weithwyr yn cyhoeddi erthyglau ar Linkedin neu fideos ar YouTube? A yw'r cwmni wedi ymddangos yn y wasg leol neu genedlaethol? Bydd sefydlu gwybodaeth am y cwmni’n gwella eich cais ac yn helpu i ddangos eich diddordeb yn y cwmni rydych yn gwneud cais iddo, gan wneud eich cais yn gryfach.

Mae Tariro ac Erin yn rhannu eu profiad a'u hawgrymiadau ar gyfer dod o hyd i swydd yn ystod y pandemig.

5. Cael cefnogaeth gan eich gwasanaeth gyrfaoedd

Mae arbenigwyr yn eich gwasanaeth gyrfaoedd yn y brifysgol a all eich cefnogi chi gyda phopeth, o edrych ar opsiynau gyrfa i gynnig gweithdai CV a chyfweliadau ymarfer. Os nad ydych chi wedi gofyn am gyngor eisoes, cysylltwch â'ch gwasanaeth gyrfaoedd a gweld sut gallent eich helpu. Peidiwch â phoeni os ydych chi wedi graddio eisoes – bydd y rhan fwyaf o wasanaethau gyrfaoedd yn eich cefnogi chi am hyd at dair blynedd ar ôl graddio.

Yn fwy na dim, cofiwch mai dim ond un swydd sydd arnoch ei hangen. Efallai y byddwch yn cael eich gwrthod fwy nag unwaith ar y llwybr at sicrhau swydd, ond mae hyn yn gwbl normal, felly ceisiwch beidio â digalonni a defnyddiwch unrhyw adborth y gallwch ei gael i gryfhau eich ceisiadau yn y dyfodol. Fe ddowch chi o hyd i’r swydd addas i chi, a bydd yn werth aros!