Gwneud y gorau o'ch amser gartref

Gall eich ymweliad â’ch cartref fod yn gyfle i adfer a theimlo mewn mwy o gysylltiad â’ch anwyliaid. Ond gall rhoi peth amser i feddwl am hyn a siarad amdano ymlaen llaw helpu i sicrhau eich bod chi a'ch teulu’n cael amser mor dda â phosib.

O ystyried natur heriol y tymor cyntaf, yn enwedig yn ystod y pandemig, byddai'n hawdd cyrraedd diwedd y tymor ac wedyn mynd adref, heb feddwl am y peth ymlaen llaw. Ond er eich bod chi wedi bod i ffwrdd, mae bywyd wedi parhau i chi a'r bobl gartref. Mae hyn yn golygu efallai eich bod chi a nhw wedi profi rhai newidiadau.

Newidiadau rydych chi wedi'u profi

O ystyried natur y tymor cyntaf, byddwch wedi cael profiad sy'n wahanol i unrhyw beth y bydd unrhyw un wedi'i brofi o'r blaen. Gan ddibynnu ar eich profiad chi o hyn, gall effeithio ar sut rydych chi'n teimlo ac, yn ei dro, gallai hynny effeithio ar yr hyn rydych chi eisiau ei wneud pan fyddwch chi'n dychwelyd adref. Efallai eich bod hefyd wedi profi newidiadau eraill neu wedi mabwysiadu arferion newydd sy'n wahanol i'r ffordd rydych chi wedi bod gartref.

Efallai eich bod bellach yn teimlo'n fwy annibynnol, efallai eich bod yn cadw at wahanol oriau, neu efallai eich bod wedi newid rhai o'ch safbwyntiau. Gall y newidiadau neu'r adweithiau hyn fod yn syndod i'ch teulu a'ch ffrindiau - nid ydynt hwy wedi byw drwy'r un profiadau, felly efallai nad ydynt yn eu deall yn llawn. Nid yw hyn yn golygu nad ydynt yn poeni neu nad ydynt yn fodlon deall.

Gall bod yn ymwybodol o'r newidiadau a'r profiadau hyn eich helpu chi i egluro sut rydych chi'n teimlo a beth rydych chi'n teimlo sydd ei angen arnoch. Wedyn, gyda'ch gilydd gallwch drafod sut i weithio i wneud y seibiant cystal â phosib i bawb.

Newidiadau gartref

Tra rydych chi wedi bod yn y brifysgol mae pawb gartref hefyd wedi bod yn profi bywyd yn ystod y pandemig. Efallai bod rhai pethau gartref wedi newid hefyd o ganlyniad i hyn, neu ddim ond oherwydd bod eich teulu a'ch ffrindiau wedi gorfod addasu i fywyd heb i chi fod o gwmpas. Oherwydd eich bod chi wedi bod yn cael profiadau gwahanol, gall hyn newid eu perthynas â chi a'i gilydd.

Nid yw hyn yn golygu bod y perthnasoedd yma wedi gwanio neu eu bod yn golygu llai, ond maent yn addasu i'r amgylchiadau newydd. Gall bod yn barod ar gyfer y newidiadau hyn eich helpu chi i osgoi'r sioc mae rhai myfyrwyr yn ei deimlo, pan maent yn sylweddoli nad yw eu cartref yn union yr un fath ag yr oedd pan wnaethant adael.

Byddwch yn realistig am eich disgwyliadau o’ch cartref

O ystyried pa mor heriol fu'r tymor cyntaf, nid yw'n syndod bod rhai myfyrwyr efallai wedi bod yn meddwl o hyd am eu cartref fel lleoliad sefydlog. O’u defnyddio'n iawn, gall eich atgofion am gartref fod yn ffordd gadarnhaol iawn o'ch helpu chi i reoli heriau bywyd myfyrwyr. Yn atgofion positif neu negatif, gallant roi enghreifftiau i chi o adegau eraill pryd rydych chi wedi wynebu heriau ac wedi bod yn llwyddiannus.

Ond os byddwch chi'n cydio’n rhy dynn mewn atgofion am sut roedd eich cartref yn arfer bod, efallai y bydd newidiadau'n peri gofid i chi ac yn anodd ymdopi â nhw. Byddwch yn realistig am eich atgofion a cheisiwch gydnabod y gallai newidiadau yn eich teulu fod yn gadarnhaol i'ch rhieni a'ch brodyr a'ch chwiorydd – er eu bod yn teimlo'n rhyfedd i chi efallai.

Cael sgwrs â’ch teulu

Gall helpu os byddwch yn siarad am hyn gyda'ch teulu cyn i chi fynd adref. Cofiwch ein bod ni i gyd yn gorfod bod yn hyblyg gyda'n cynlluniau ar hyn o bryd, felly ceisiwch weithio gyda'ch gilydd i gytuno ar ddull cyffredinol o drefnu’r seibiant ond gan dderbyn y bydd angen i gynlluniau newid efallai.

Os ydych chi i gyd yn deall sut rydych chi i gyd yn teimlo a beth rydych chi i gyd yn gobeithio ei gael o'r seibiant, gallwch wedyn weithio gyda'ch gilydd i'w wneud cystal â phosib i bawb.