Hunanynysu pan rydych chi’n sâl

Mae Dominique Thompson

Mae Dominique Thompson yn gyn-feddyg teulu prifysgol arobryn, arbenigwr ar iechyd meddwl pobl ifanc, siaradwr TEDx, awdur ac addysgwr, gyda dau ddegawd o brofiad clinigol. Mae'n Gynghorydd Clinigol ar gyfer NICE, Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu a Student Minds.

Bydd ein cynghorion yn eich helpu chi i ofalu amdanoch eich hun os byddwch yn mynd yn sâl gyda’r coronafeirws ac yn gorfod hunanynysu.

Gall datblygu symptomau'r coronafeirws fod yn heriol am lawer o resymau. Bydd yr awgrymiadau canlynol yn eich helpu i ofalu amdanoch eich hun os byddwch yn mynd yn sâl ac yn gorfod hunanynysu oherwydd y coronafeirws.

Os ydych chi’n sâl gyda’r coronafeirws, gall achosi rhai heriau gwahanol. Yn ogystal â theimlo'n sâl, efallai y byddwch hefyd ymhell o'ch cartref, yn poeni am eich astudiaethau neu'n ansicr ynghylch sut i ofyn am gyngor meddygol. Hefyd efallai eich bod yn teimlo'n eithaf pryderus am fod yn sâl a hunanynysu, sy'n ddealladwy, ac mae'n bwysig siarad ag eraill am sut rydych chi'n teimlo.

Er mwyn helpu i reoli'r heriau hyn, teimlo'n dawelach eich meddwl a theimlo'n ôl mewn rheolaeth, efallai y byddwch eisiau dilyn y canllawiau yma.

Rydw i'n teimlo'n sâl - a ddylwn i hunanynysu?

Y symptomau sy'n arwydd o’r coronafeirws o bosib, ac y mae angen gweithredu yn eu cylch, yw:

  • Peswch parhaus newydd
  • Tymheredd uchel
  • Colli, neu newid, yn eich synnwyr blasu neu arogli

Gallwch wirio eich symptomau gan ddefnyddio adnodd GIG 111.

Os oes gennych chi unrhyw un o'r symptomau hyn bydd angen i chi hunanynysu ar unwaith, a chael prawf ar gyfer y feirws. Efallai y bydd eich prifysgol yn gallu trefnu prawf am ddim - neu fel arall gallwch gael prawf am ddim gan y GIG.

Awgrymiadau ar gyfer hunanynysu'n ddiogel pan fyddwch yn sâl

1. Rhoi trefn ar eich anghenion dyddiol

Efallai y byddwch eisiau darllen ein cyfarwyddyd ar gyfer paratoi i hunanynysu.

Meddyliwch sut rydych chi'n mynd i gael bwyd, neu baratoi prydau bwyd os ydych chi'n teimlo'n ddigon da. Cynlluniwch gyda'ch rhwydwaith o ffrindiau, neu staff y brifysgol neu’r llety, sut i dderbyn bwyd i'ch ystafell. Os nad yw hyn yn bosib, cytunwch â'ch ffrindiau yn y fflat sut gallwch chi ddefnyddio cegin a rennir yn ddiogel, gan sicrhau bod un person yn ei defnyddio ar y tro, a'i bod yn cael ei glanhau'n drylwyr ar ôl pob defnydd.

Trafodwch pa ystafell ymolchi fyddwch chi’n ei defnyddio (os ydych chi’n rhannu cyfleusterau), oherwydd dylech osgoi rhannu i leihau lledaeniad yr haint. Os nad oes dewis heblaw rhannu, cynlluniwch rota, a glanhau'r ystafell ymolchi'n rheolaidd. Peidiwch â rhannu tyweli.

2. Trin eich symptomau

Ar ôl i chi wirio gwefan y GIG am eich symptomau, mae'n bwysig gwneud yn siŵr eich bod yn gofalu amdanoch eich hun.

Y pethau pwysicaf y gallwch eu gwneud yw:

  • Cysgu a gorffwys
  • Yfed digon o hylif i hydradu
  • Cymryd paracetamol

Edrychwch ar gyfarwyddyd y GIG ar drin symptomau’r coronafeirws am gyngor meddygol manylach.

Ni fyddwch yn gallu mynd i fferyllfa, ond gallwch ffonio fferyllydd lleol am gyngor (efallai y bydd yn dosbarthu meddyginiaeth), neu efallai y bydd ffrind yn gallu prynu meddyginiaeth fel paracetamol ar eich rhan.

3. Gofyn am help os yw eich symptomau’n gwaethygu

Cysylltwch â’r gwasanaeth GIG 111 ar-lein os bydd eich symptomau’n gwaethygu.


Peidiwch ag anwybyddu symptomau sy’n gwaethygu fel teimlo’n fyr eich anadl, llewygu neu os oes gennych chi frech neu olion coch ar eich croen. Os byddwch yn datblygu unrhyw rai o’r symptomau hyn rhaid i chi gael help ar unwaith drwy ffonio 999.

4. Cadw eich meddwl yn actif

Gall cynnal cymhelliant a bod yn bositif fod yn anodd pan rydych chi wedi'ch cyfyngu i'ch ystafell, yn enwedig os ydych chi’n teimlo'n sâl. Gall trefn ddyddiol fod yn ddefnyddiol iawn, os ydych chi’n teimlo'n ddigon da i godi o'r gwely.

Unwaith y byddwch chi’n teimlo'n ddigon da i wneud mwy na chysgu, gorffwys a chymryd paracetamol a hylifau, gallech fod eisiau gwneud pethau i gadw eich meddwl yn brysur. Gall hyn gynnwys y canlynol:

  • gwylio ffilmiau neu raglenni teledu
  • gwrando ar bodlediadau a cherddoriaeth
  • gweithgaredd creadigol fel tynnu lluniau, chwarae cerddoriaeth neu ysgrifennu.

Cadwch mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu. Ceisiwch siarad â rhywun bob dydd: gall fod yn deulu, yn ffrind, yn fyfyriwr sy’n byw yn yr un fflat â chi neu'n diwtor neu gynghorydd lles. Unwaith y byddwch yn teimlo'n llawer gwell, efallai y byddwch am roi cynnig ar ymarfer corff ysgafn, fel ioga neu ddosbarth ymestyn ar-lein.

Darllenwch ein cynghorion ni ar gyfer hunanofal wrth ynysu pan fyddwch chi’n teimlo'n well.

5. Ceisio cadw’n bositif

Er mwyn cadw’n bositif, gall atgoffa eich hun pam rydych chi’n hunaynysu helpu - i ddiogelu pobl eraill. Rydych chi’n gwneud rhywbeth positif i gadw pobl eraill yn ddiogel.

Gallwch hefyd atgoffa eich hun y bydd drosodd yn fuan, ac wedyn byddwch yn gallu mwynhau cwmni ffrindiau eto, gweithio a chymryd rhan yn eich hoff weithgareddau.

Gall hefyd fod yn galonogol cynllunio'r gweithgareddau hynny yn y dyfodol, neu gynllunio cyfarfod gydag eraill, neu ddiwrnod allan. Mae'n bwysig iawn cael pethau i edrych ymlaen atyn nhw.

Nid yw bod yn sâl a gorfod hunanynysu’n rhywbeth y byddem yn dewis ei wneud o dan amgylchiadau arferol. Ond mae'n rhywbeth y mae llawer ohonom ni’n gorfod ei wneud fel ein bod yn gallu symud ymlaen yn ddiogel i gyfnod gwell a hapusach

Treuliwch amser yn meddwl am sut brofiad fydd yr amseroedd hapusach hynny i chi a dylai'r amser basio ychydig yn llai araf.