Meddwl am ansicrwydd y flwyddyn academaidd yn ystod y pandemig

Wrth wynebu lefelau uchel o ansicrwydd am y flwyddyn academaidd nesaf, gall fod yn hawdd troi at un o nifer o ffyrdd o feddwl.

Ymddygiad meddwl fel ymateb i ansicrwydd

  1. Efallai eich bod eisiau stopio meddwl am y flwyddyn academaidd nesaf yn llwyr a chymryd arnoch nad yw’r holl ansicrwydd yma’n digwydd. Gall hyn eich helpu chi i deimlo’n well yn y foment, oherwydd pan nad ydych yn meddwl am y peth, dydych chi ddim yn teimlo’r straen. Ond ni fydd hyn yn eich helpu chi i gynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf a gallwch golli gwybodaeth neu gyfleoedd pwysig i wneud pethau’n well.
  2. Efallai eich bod yn cnoi cil ar y ffaith bod yr ansicrwydd yma’n digwydd ac yn dymuno iddo ddiflannu. Gall hyn yn ei dro droi’n ddicter tuag at y brifysgol, y llywodraeth neu’r byd am nad ydynt yn gallu rhoi’r sicrwydd rydych chi ei eisiau i chi. Hyd yn oed os oes cyfiawnhad dros deimladau fel hyn, nid yw dal ati i gnoi cil fel hyn yn debygol o’ch helpu chi. Mae cnoi cil yn tueddu i wneud i ni deimlo’n waeth gydag amser ac mae’n defnyddio egni ac emosiwn.
  3. I ddod â’r ansicrwydd i ben, efallai y byddwch yn ceisio gwneud penderfyniadau am beth rydych yn mynd i’w wneud ond wedyn yn newid eich meddwl yn gyflym neu’n pendilio rhwng gwahanol opsiynau. Gan nad oes yr un opsiwn yn teimlo fel ateb perffaith, rydych chi’n symud oddi wrth bob penderfyniad ac yn chwilio am rywbeth gwell.

Felly beth allwch chi ei wneud? Derbyn ansicrwydd

Gall ansicrwydd fod yn anodd ei reoli yn aml. Er bod gwahanol ddulliau’n gweithio i wahanol bobl, y man cychwyn mwyaf defnyddiol yw ceisio derbyn realiti’r sefyllfa. Pan rydym yn derbyn realiti, gallwn wedyn weithio i’w newid a’i wella. Wrth i ni geisio ei osgoi, dymuno iddo beidio bod neu gnoi cil ar annhegwch pethau mor ansicr, nid ydym mewn sefyllfa i wneud pethau’n well.

Mae hyn hefyd yn golygu bod rhaid i ni dderbyn ein hadwaith emosiynol ein hunain i ansicrwydd. Mae’n iawn bod yn rhwystredig, trist, siomedig, gorbryderus neu flin am nad yw eleni yn y brifysgol yn mynd i fod fel roeddech wedi dychmygu neu obeithio. Mae’r emosiynau’n eich cyfeirio chi at y ffaith bod rhywbeth pwysig angen eich sylw chi.

Ceisiwch ymwrthod â’r demtasiwn o feddwl y ‘dylech’ allu ymdopi â beth sy’n digwydd, neu fod pobl yn rheoli eu hemosiynau yn well na chi. Rydych chi’n teimlo fel hyn am eich bod yn fod dynol ac mae’r sefyllfa’n ansicr iawn. Mae eich emosiynau’n ymateb normal i fyw drwy amgylchiadau abnormal.

Gwrandewch ar eich emosiynau a’r pryderon maent yn eu codi a rhoi sicrwydd i chi’ch hun ei bod yn iawn teimlo fel hyn. Ond cofiwch, ni fydd y ffaith eich bod yn teimlo fel hyn heddiw yn golygu y byddwch yn teimlo fel hyn yn y tymor hir neu na fydd y flwyddyn academaidd yn un dda.

Y ffaith yw, mae’r ansicrwydd yn mynd i barhau am beth amser eto. Mae’n amhosib rhagweld sut bydd y pandemig yn datblygu, hyd yn oed i arbenigwyr. Ond os allwn ni dderbyn yr ansicrwydd a chanolbwyntio ar beth allwn ni ei wneud, gallwn leihau cynhyrfu ein hemosiynau a chymryd camau ymarferol i wneud y gorau o’r sefyllfa rydym ynddi.

Ar ôl i ni dderbyn y realiti, gallwn hefyd dderbyn na fydd unrhyw ateb yn berffaith. Mae hyn yn iawn – dydi bywyd myfyriwr byth yn berffaith beth bynnag. Mae bywyd yn llawn o bethau da a drwg.

Felly yn lle chwilio am y penderfyniad cywir, gallwn ganolbwyntio yn hytrach ar wneud penderfyniad mor dda â phosib o dan yr amgylchiadau. Cofiwch, beth bynnag fyddwch yn ei ddewis, nid yw hyn yn golygu eich bod yn troi eich cefn ar opsiwn perffaith. Weithiau gall ein meddyliau ni roi cymaint o ffocws ar ddewis yr opsiwn gorau posib fel nad ydym yn gallu gwneud unrhyw ddewis o gwbl.

Felly, yr hyn sy’n allweddol mewn unrhyw benderfyniad a wneir gennych chi yw rheoli a chynyddu sicrwydd, ac wedyn creu cynllun gweithredu i wneud i’r penderfyniadau hynny weithio cystal ag y gallant.