Newidiadau i grwpiau cyfeillgarwch ar ôl graddio

Gareth Hughes

Gareth Hughes yw Arweinydd Clinigol Student Space ac mae'n seicotherapydd, ymchwilydd ac awdur ar lesiant myfyrwyr, gan gynnwys y llyfr Be Well, Learn Well.

Mae'n anochel y bydd eich perthynas â'ch ffrindiau prifysgol yn newid ar ôl i'ch cyfnod yn y brifysgol ddod i ben. Ond nid yw hynny'n golygu na fyddwch chi'n dal i fod yn ffrindiau da.

Mae yna nifer o resymau pam y gallai hyn fod yn wir:

  • Efallai y byddwch chi a/neu eich ffrindiau yn symud i ffwrdd i nifer o ardaloedd daearyddol gwahanol. Efallai y bydd rhai hyd yn oed yn symud i wledydd eraill. Yn syml, bydd peidio â bod o gwmpas eich gilydd drwy'r amser yn newid y ffordd rydych chi'n uniaethu ac yn rhyngweithio â'ch gilydd.
  • Yn rhannol, bydd eich perthnasoedd wedi bodoli o fewn rhythm a strwythur bywyd myfyriwr. Bydd y ffaith nad ydych chi bellach yn fyfyrwyr yn newid y ffordd y mae eich arferion o ddydd i ddydd yn gweithio, ac yn newid y mathau o bethau rydych chi'n eu gwneud ac yn meddwl amdanyn nhw bob dydd. Bydd yn rhaid i'ch cyfeillgarwch addasu i'r newidiadau hyn.
  • Ni fyddwch bellach yn rhannu’r un profiad o fod yn fyfyrwyr – hyd yn oed os oeddech ar wahanol gyrsiau, byddwch wedi bod yn dysgu, yn gweithio i derfynau amser aseiniadau, yn mynychu’r un undeb myfyrwyr ac yn rhannu’r un diwylliant dysgu o hyd. Bydd colli'r profiad cyffredin, parhaus hwn yn newid natur a chynnwys eich sgyrsiau.
  • Fel rhan o hyn, byddwch chi i gyd yn datblygu diddordebau newydd ac yn cael profiadau newydd ar wahân i'ch ffrindiau prifysgol. Bydd dod o hyd i ffyrdd o rannu profiadau newydd eich gilydd yn rhan bwysig o gryfhau a datblygu eich cyfeillgarwch.

Oherwydd y newidiadau hyn, gall rhai myfyrwyr ganfod bod eu cyfeillgarwch yn diflannu ar ôl y brifysgol, wrth iddynt deimlo'n llai a llai cysylltiedig yn raddol. Ond nid oes rhaid i hyn fod yn wir. Mae angen gwaith a meddwl ar bob perthynas, o bob math, i'w chadw i fynd. Gyda pheth ymrwymiad ar bob ochr, mae pob posibilrwydd y gall rhai cyfeillgarwch prifysgol bara ymhell y tu hwnt i raddio.

1. Gwnewch amser

Ni allwch ddibynnu ar fywyd prifysgol mwyach i’w gwneud hi'n hawdd treulio amser gyda'ch gilydd. Felly, cynlluniwch a gwarchodwch amser gyda'ch gilydd – meddyliwch am y gwahanol fathau o weithgareddau y gallech fod eisiau eu gwneud, e.e. dal i fyny dros goffi, ymlacio wrth wylio ffilm, chwaraeon neu ymarfer corff, cael hwyl. Gall amserlennu sesiynau dal i fyny rheolaidd yn eich dyddiadur ei gwneud yn haws i chi gadw mewn cysylltiad.

Os ydych chi mewn gwahanol leoliadau daearyddol, mae'r un peth yn wir – cynlluniwch sesiynau dal i fyny ar-lein yn rheolaidd a chynlluniau wyneb yn wyneb pan allwch chi.

2. Cymerwch ddiddordeb

Ceisiwch fod yn wirioneddol chwilfrydig am y rhannau o fywydau eich ffrindiau sy'n newydd ac yn wahanol – boed yn waith, hobïau neu bobl newydd. Mae eich gorffennol a rennir yn rhoi tir cyffredin i chi adeiladu arno, ond mae angen i chi hefyd ymgysylltu â bywydau eich gilydd fel y maent nawr ac fel y byddant yn y dyfodol.

3. Croesawch ffrindiau newydd

Weithiau gall fod yn annymunol pan fydd ein ffrindiau'n gwneud ffrindiau newydd. Mae'n gwbl normal teimlo ychydig o genfigen neu golled ond nid oes rhaid i chi adael i'r teimladau hynny ddominyddu. Os yw eich ffrind yn hoffi rhywun newydd, mae'n bosibl y byddwch chi hefyd – efallai y byddwch chi hyd yn oed yn gwneud ffrind newydd. Gall pwytho grwpiau cyfeillgarwch at ei gilydd helpu i gryfhau eich perthynas.

4. Gwnewch eich ffrindiau newydd eich hun

Gall ehangu eich rhwydwaith cymdeithasol gymryd pwysau i ffwrdd o'ch perthnasoedd presennol a rhoi lle iddynt anadlu. Byddwch yn agored i gyfeillgarwch newydd yn y gwaith, yn eich cymuned, o gwmpas hobïau ac ati.

5. Cofiwch beth rydych chi'n ei rannu

Bydd beth bynnag a ddaeth â chi at eich gilydd fel ffrindiau yn dal i fodoli. Gall canolbwyntio ar hynny eich helpu i ailgysylltu.

6. Rhowch ganiatâd i chi'ch hun i adael i bethau ddod i ben

Weithiau mae cyfeillgarwch yn dod i ben. Mae hyn yn iawn – bydd gennych atgofion o'ch amser gyda'ch gilydd bob amser ond, os nad yw'n gweithio mwyach, mae'n iawn symud ymlaen. Weithiau mae'n rhaid i ni symud ymlaen i greu gofod a chyfle ar gyfer cyfeillgarwch newydd sy'n gweithio yn ein bywydau fel y maent ar hyn o bryd.

Does dim rhaid i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau o’r brifysgol ar ôl graddio fod yn anodd. Yn wir, weithiau, rydych chi'n pellhau'n naturiol, ond gall cyfeillgarwch pellter hir weithio. Nid oes angen sgyrsiau dyddiol ar gyfeillgarwch cryf.

Adolygwyd ddiwethaf: Mehefin 2023