Pam mae gwrthdaro yn digwydd?

Mae Rupinder Mahil yn seicotherapydd a chyfryngwr achrededig sy'n gweithio ym Mhrifysgol Derby. Mae'n arbenigo mewn helpu pobl i weithio gyda gwrthdaro a'i ddatrys.

Os ydych chi’n profi gwrthdaro yn eich teulu, cyfeillgarwch neu lety, gall deall y ffactorau sy’n creu gwrthdaro eich helpu i ddechrau mynd ati i’w ddatrys.

Mae’n normal i ni wneud, neu feddwl am, bethau’n wahanol i’r bobl o’n cwmpas ni. Gall hwn fod yn gyfle i ehangu eich persbectif, ond gall hefyd arwain at wrthdaro. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gweld gwrthdaro fel rhywbeth negyddol, ond mae'n naturiol ac yn normal.

Mae gwrthdaro yn digwydd pan mae gwahaniaeth rhwng pobl, ond yn aml nid ydym yn sylwi arno nes ei fod yn dechrau teimlo'n rhy anodd i'w reoli. Hyd yn oed pan mae gwrthdaro'n anodd, mae'n bosib gweithio drwy wrthdaro yn bositif.

Gall gwrthdaro ddigwydd yn aml am wahanol resymau:

1. Gwahaniaethau mewn personoliaeth

Mae hwn yn gategori eang ac mae'n cynnwys ein sgiliau, profiadau, gwerthoedd, credoau, barn, hoff a chas bethau, i enwi dim ond rhai. Gall gwahaniaethau o ganlyniad i bersonoliaeth ddigwydd gyda'r rhai rydyn ni’n agos atyn nhw, yn ogystal â dieithriaid.

Oherwydd ein gwahaniaethau o ran profiad, fe allwn ni hefyd wneud tybiaethau anghywir am bobl eraill a'u cymhellion, a all achosi problemau pellach.

2. Gwahaniaethau mewn disgwyliadau

Mae gan bob un ohonom ni ddisgwyliadau ynghylch sut dylem weithio a byw gydag eraill a sut dylem ymddwyn mewn perthnasoedd.

Yn aml, ni fyddwn yn sylweddoli bod y disgwyliadau yma gennym ni. Yn lle hynny, byddwn yn eu gweld fel rhai 'normal' oherwydd eu bod yn cyd-fynd â'n profiadau blaenorol ni. Pan nad yw disgwyliadau pobl eraill yn cyd-fynd â'n disgwyliadau ni, gall deimlo’n groes i ni ac achosi gwrthdaro.

Yn y pandemig presennol, efallai y bydd gennym ni safbwyntiau gwahanol hefyd am yr hyn a ganiateir neu beidio, a sut rydyn ni’n datrys y gwahaniaethau hynny.

3. Gwahaniaethau mewn cyfathrebu

Mae gwahanol bobl yn cyfathrebu'n wahanol. Rydym yn cyfathrebu'n wahanol wrth siarad, mae gennym ni ystumiau dieiriau gwahanol, ac rydym yn ysgrifennu’n wahanol wrth gyfathrebu drwy destun neu ar gyfryngau cymdeithasol. Gall y gwahaniaethau hyn arwain at gamddealltwriaeth neu gamddehongli. Er enghraifft, gall rhai pobl ddehongli'r defnydd o regfeydd fel arwydd o ymddygiad ymosodol, ond efallai mai eu defnyddio fel rhan o’i hiwmor fydd y person sy'n siarad.

4. Newid

Gall unrhyw newid greu gwrthdaro. Mae hyn yn cynnwys gwneud newidiadau yn ein bywydau o un gyfres o amgylchiadau neu o un grŵp o bobl i un arall. Mae newidiadau amgylcheddol, fel y pandemig, yn gallu achosi nifer sylweddol o newidiadau hefyd yn y ffordd rydyn ni’n byw ac yn gweithio. Gall hyn wneud i ni deimlo ein bod yn cael ein gorfodi i wneud dewisiadau o amrywiaeth o opsiynau nad ydyn ni am eu cael mewn gwirionedd. Fodd bynnag, gall pob newid a gwrthdaro dilynol greu cyfle i wella a datblygu hefyd.

Os ydych chi’n profi gwrthdaro fel myfyriwr, mae'n debygol o ddeillio o wahaniaethau rhyngoch chi mewn un neu fwy o'r meysydd yma. Os yw hynny’n bosibl ac yn briodol, ystyriwch pa gamau positif y gallech chi eu cymryd i bontio'r bylchau hyn, fel bod anghenion pob un ohonoch chi’n cael eu diwallu ac er mwyn i chi allu cynnal eich perthnasoedd.