Pam y gall gwrthdaro ddigwydd mewn swigod cymdeithasol

Mae Rupinder Mahil yn seicotherapydd a chyfryngwr achrededig sy'n gweithio ym Mhrifysgol Derby. Mae'n arbenigo mewn helpu pobl i weithio gyda gwrthdaro a'i ddatrys.

Os ydych chi mewn swigen gymdeithasol, mae'n debygol y byddwch yn gweld neu'n gwneud rhai pethau'n wahanol i'r bobl eraill yn eich swigen. Gall hwn fod yn gyfle i chi ehangu eich profiad a'ch persbectif, ond weithiau gall achosi gwrthdaro.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ystyried bod gwrthdaro'n negyddol, ond mae gwrthdaro'n naturiol ac yn normal. Pryd bynnag mae gwahaniaeth rhwng pobl, mae gwrthdaro'n bresennol, ond yn aml nid ydym yn sylwi arno nes ein bod yn ei brofi'n rhy anodd i'w reoli. Hyd yn oed pan mae gwrthdaro'n anodd, mae'n bosib gweithio drwyddo'n bositif.

Gall gwrthdaro ddigwydd yn aml am wahanol resymau:

Gwahaniaeth yn ein personoliaethau

Mae hwn yn gategori eang ac mae'n cynnwys ein sgiliau, profiadau, gwerthoedd, credoau, barn, hoff a chas bethau, i enwi dim ond rhai. Gall gwahaniaethau o ganlyniad i bersonoliaeth ddigwydd gyda'r rhai rydyn ni’n agos atyn nhw, yn ogystal â dieithriaid. Oherwydd ein gwahaniaethau o ran profiad, fe allwn ni hefyd wneud tybiaethau anghywir am bobl eraill a'u cymhellion, a all achosi problemau pellach.

Gwahaniaethau yn ein disgwyliadau

Mae gan bob un ohonom ni ddisgwyliadau ynghylch sut dylem weithio a byw gydag eraill a sut dylem ymddwyn mewn perthnasoedd, gyda ffrindiau a chyfoedion. Yn aml, ni fyddwn yn sylweddoli bod y disgwyliadau yma gennym ni: yn lle hynny, byddwn yn eu gweld fel rhai 'normal' oherwydd eu bod yn cyd-fynd â'n profiadau blaenorol ni. Pan nad yw disgwyliadau pobl eraill yn cyd-fynd â'n disgwyliadau ni, gall deimlo’n groes i ni ac achosi gwrthdaro.

Yn y pandemig presennol, efallai y bydd gennym ni safbwyntiau gwahanol hefyd am yr hyn a ganiateir neu beidio, a sut rydyn ni’n datrys y gwahaniaethau hynny.

Gwahaniaethau yn y ffordd rydyn ni’n cyfathrebu

Mae gwahanol bobl yn cyfathrebu'n wahanol. Mae hyn yn cynnwys ein defnydd llafar a dieiriau o iaith, yn ogystal â'r dull cyfathrebu, fel geiriau ysgrifenedig drwy negeseuon neu gyfryngau cymdeithasol neu iaith lafar, wyneb yn wyneb. Gall y gwahaniaethau hyn arwain at gamddealltwriaeth neu gamddehongli. Er enghraifft, gall rhai pobl ddehongli'r defnydd o regfeydd fel arwydd o ymddygiad ymosodol, ond efallai mai eu defnyddio fel rhan o’i hiwmor fydd y person sy'n siarad.

Newid

Gall unrhyw newid greu gwrthdaro ond gall pob newid a gwrthdaro dilynol hefyd greu cyfle i wella a datblygu. Mae hyn yn cynnwys gwneud newidiadau yn ein bywydau o un gyfres o amgylchiadau neu o un grŵp o bobl i un arall.

Mae newidiadau amgylcheddol, fel y pandemig, hefyd yn achosi nifer sylweddol o newidiadau yn y ffordd rydyn ni’n byw ac yn gweithio. Gall hyn wneud i ni deimlo ein bod yn cael ein gorfodi i wneud dewisiadau o amrywiaeth o opsiynau nad ydyn ni am eu cael mewn gwirionedd.

Os ydych chi’n profi gwrthdaro yn eich swigen gymdeithasol, mae'n debygol o ddeillio o wahaniaethau rhyngoch chi mewn un neu fwy o'r meysydd yma. Ystyriwch pa gamau positif y gallech chi eu cymryd i bontio'r bylchau hyn, fel bod anghenion pob un ohonoch chi’n cael eu diwallu ac er mwyn i chi allu cynnal eich perthnasoedd.