Paratoi ar gyfer rhoi sylw i wrthdaro

Mae Rupinder Mahil yn seicotherapydd a chyfryngwr achrededig sy'n gweithio ym Mhrifysgol Derby. Mae'n arbenigo mewn helpu pobl i weithio gyda gwrthdaro a'i ddatrys.

Gall cael sgwrs gyda rhywun am anghytundeb neu wrthdaro posib godi ofn a theimlo’n anghyfforddus, ond gyda rhywfaint o baratoi, gallwch ei gwneud yn fwy tebygol y bydd yn sgwrs ddefnyddiol a phositif.

Rhowch amser i egluro eich meddyliau a'ch teimladau eich hun yn gyntaf. Efallai y byddwch eisiau gweithio ar sicrhau eglurder ar eich pen eich hun neu drwy drafod â rhywun heb gysylltiad â'r gwrthdaro. Gallent eich helpu i weithio drwy'r canlynol:

  • Allwch chi dawelu eich hun? Monitro eich ymateb corfforol ac emosiynol eich hun i'r hyn sy'n digwydd. Gall defnyddio rhai technegau ymlacio i'ch helpu i reoli unrhyw straen neu ofid helpu i ddechrau nodi'r hyn rydych chi eisiau ei ddweud a sut rydych chi am ei ddweud.
  • Nodi ac egluro beth sy'n achosi anhawster i chi. Nodwch yr effaith mae hyn yn ei chael arnoch chi ac eraill. Mae sut mae'n gwneud i chi deimlo'n bwysig i'ch helpu chi i nodi beth yw eich anghenion, a bydd yn helpu eraill i ddeall pam mae'n bwysig i chi.
  • Egluro pam ei fod mor bwysig i chi. Allwch chi ei ddisgrifio fel bod y person arall yn deall beth rydych chi'n ei olygu?
  • Beth yw eich rôl yn y gwrthdaro yma? Oes pethau rydych chi'n cydnabod y bydd angen i chi eu newid yn y dyfodol efallai? Gall gallu adnabod hyn yn gynnar yn y sgwrs wneud y person arall yn llai tebygol o deimlo ar fai am yr holl beth.
  • Ystyried beth yw'r opsiynau gorau i roi sylw i'r sefyllfa. Gall hyn olygu gwahodd sgwrs yn uniongyrchol gyda'r person/au eraill neu gael cymorth i ddechrau rhoi sylw i'r materion rydych chi wedi'u nodi. Efallai y bydd gwasanaethau cymorth eich prifysgol yn gallu helpu.

Gwahodd sgwrs

Mae bob amser yn well, pan fydd y sefyllfa'n caniatáu, rhoi sylw i’r materion yn uniongyrchol gyda'r person neu'r bobl rydych chi’n cael anawsterau gyda nhw. Mae sgwrs uniongyrchol yn creu cyfle i ddatrys problemau’n gyflym ac yn ei gwneud yn fwy tebygol y gallwch gynnal perthynas â nhw wedyn.

Efallai y gwelwch chi hyd yn oed bod rhoi sylw i wrthdaro, yn llwyddiannus rhyngoch chi, yn cryfhau eich perthynas. Nid yw perthnasoedd cadarn yn cael eu diffinio gan ddiffyg gwrthdaro, ond gan allu i roi sylw i wrthdaro a'i ddatrys pan fydd yn codi.

Os yw'n bosib, gwnewch y gwahoddiad i siarad mor garedig â phosib a rhoi amser i'r person arall ymateb a chael trefn ar ei feddyliau. Peidiwch â chodi’r peth yn annisgwyl os nad yw’n barod am sgwrs. Gan ddibynnu ar y sefyllfa, efallai y byddwch chi eisiau siarad â’r person wyneb yn wyneb, trefnu amser i siarad yn nes ymlaen neu gallech gytuno ar amser drwy neges breifat.

Os gallwch chi, dewiswch leoliad fydd yn gyfforddus i'r ddau ohonoch chi, lle gallwch siarad am yr holl faterion. Gwnewch yn siŵr bod gan y ddau ohonoch chi ddigon o amser i gael y sgwrs.

Ceisiwch ddweud yn glir yn eich gwahoddiad eich bod eisiau datrys y broblem. Bydd sut rydych chi'n fframio'r sgwrs yn effeithio ar sut mae ef neu hi’n ei gweld. Os yw’r person yn credu eich bod chi eisiau ffrae neu ymosod yn eiriol arno, mae’n fwy tebygol o gyrraedd yn teimlo'n amddiffynnol. Os yw’n teimlo eich bod chi’n agored ac yn ddidwyll am fod eisiau datrys pethau rhyngoch chi, mae’n fwy tebygol o gyrraedd gyda meddwl agored a bod yn barod i ddod o hyd i atebion.

Os nad ydych chi’n credu y gallwch chi gael y sgwrs yn uniongyrchol neu os ydych chi’n teimlo mewn perygl, siaradwch â rhywun yn eich prifysgol, am gymorth. Efallai y byddant yn gallu eich helpu chi i ddod o hyd i ffyrdd eraill o ddatrys y gwrthdar