Paratoi i ddychwelyd i'r brifysgol

Gareth Hughes

Gareth Hughes yw Arweinydd Clinigol Student Space ac mae'n seicotherapydd, ymchwilydd ac awdur ar lesiant myfyrwyr, gan gynnwys y llyfr Be Well, Learn Well.

Beth bynnag fo'ch lefel astudio neu ba mor hir y bu'r egwyl, mae'n arferol profi amrywiaeth o emosiynau ynghylch dychwelyd i'r brifysgol. Gall ychydig o baratoi cyn i chi fynd eich helpu i deimlo'n fwy cadarnhaol am ddychwelyd a chynyddu'r siawns o gael profiad llwyddiannus a phleserus.

Beth bynnag fo'ch lefel astudio neu ba mor hir y bu'r egwyl, mae'n arferol profi amrywiaeth o emosiynau ynghylch dychwelyd i'r brifysgol. Gall rhywfaint o hyn fod oherwydd eich profiad prifysgol blaenorol neu'ch amgylchiadau ar hyn o bryd.

Os oeddech chi'n mwynhau'r brifysgol o'r blaen, efallai y byddwch chi'n gyffrous am weld ffrindiau, cymdeithasu a dysgu mwy. Ar y llaw arall, os nad oedd eich profiad cystal ag yr oeddech wedi gobeithio hyd yn hyn, efallai y byddwch yn poeni am ddychwelyd i'r un profiad. Neu, os oes gennych chi gyfrifoldebau eraill, mae’n bosibl fod bywyd yn y gwyliau yn symlach ac yn hawdd i’w reoli heb orfod dod o hyd i amser ar gyfer y brifysgol.

Beth bynnag fo'ch profiad o'r blaen, mae'n bwysig cofio nad oes dwy flynedd neu ddau dymor yn y brifysgol byth yr un fath â’i gilydd. Mae hyn yn golygu y gallwch chi dynnu ar eich profiadau blaenorol i lunio amser gwell. Gall ychydig o baratoi cyn i chi fynd eich helpu i deimlo'n fwy cadarnhaol am ddychwelyd a chynyddu'r siawns o gael profiad llwyddiannus a phleserus.

Adolygu eich profiad blaenorol

Cymerwch amser i feddwl yn ôl dros eich profiadau blaenorol. P’un a oeddech chi wedi mwynhau’r brifysgol neu ond wedi ymdopi, byddwch wedi datblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth mewn ffyrdd a all eich helpu yn y tymor nesaf. Byddwch yn gwybod mwy am sut mae'ch prifysgol yn gweithio, mwy am eich cwrs ac am sut i ddod o hyd i’ch ffordd o gwmpas. Efallai eich bod wedi datblygu sgiliau astudio neu sgiliau bywyd newydd neu'r gallu i ddal ati pan fo pethau'n heriol.

Efallai y byddai’n fuddiol i chi feddwl am y canlynol

 • Beth aeth yn dda?

 • Beth na aeth gystal ag y dymunech?

 • Pa sgiliau a dealltwriaeth ydych chi wedi’u datblygu

 • Sut gallwch chi ddefnyddio hwn i gael yr amser gorau posib ar ôl i chi ddychwelyd? (gall rhai o’r awgrymiadau isod eich helpu gyda ffyrdd eraill y gallwch wneud y profiad hwn yn fwy cadarnhaol i chi’ch hun).

Gall adolygu eich amser fel hyn eich helpu i ddatblygu cynllun a theimlo bod gennych fwy o reolaeth.

Paratoi yn academaidd

Dros gyfnod egwyl, gallwch golli cysylltiad â'ch astudiaethau academaidd a gall hyn olygu fod dychwelyd yn teimlo'n fwy heriol. Gall ailgysylltu â’ch dysgu ymlaen llaw olygu eich bod yn fwy parod i ddysgu ac i ymateb os bydd lefel yr her yn cynyddu. Nid oes rhaid i hyn olygu gwneud llawer o waith – gall ychydig o amser yn cysylltu â'ch pwnc helpu. Efallai y byddwch am ystyried y canlynol –

 • Adolygu eich nodiadau o astudiaeth flaenorol, i atgoffa'ch hun o'r hyn yr ydych eisoes wedi'i ddysgu. Gall hyn gryfhau sylfeini eich gwybodaeth fel eich bod yn barod i ddysgu mwy.

 • Gall darllen peth o’r deunydd ar eich rhestr ddarllen ar gyfer y tymor nesaf eich helpu i fwrw ymlaen ac mae’n golygu eich bod eisoes yn ymgyfarwyddo â’r deunydd newydd y byddwch yn ei ddysgu.

 • Gall gwrando ar bodlediadau neu lyfrau llafar sy'n ymwneud â'ch pwnc helpu i'ch ailgysylltu a'ch ymgyfarwyddo â mwy o'ch pwnc. Efallai y byddwch hefyd yn gallu gwrando arnynt wrth i chi wneud pethau eraill.

 • Gall darlithoedd ar-lein a blogiau fideo hefyd fod yn ffordd ddefnyddiol o ddysgu mwy. Efallai yr hoffech chi hefyd wneud rhestr o'r rhesymau pam roeddech chi eisiau astudio'r pwnc hwn yn y lle cyntaf i atgoffa'ch hun o fanteision dysgu yn y brifysgol.

Paratoi yn gymdeithasol

Beth bynnag yw eich profiad cymdeithasol blaenorol o brifysgol, mae cyfleoedd o hyd i feithrin cyfeillgarwch a thyfu eich rhwydwaith cymdeithasol. Mae hi dal yn bosibl ymuno â Chymdeithasau a Chlybiau Undeb neu Urdd y Myfyrwyr a mynychu gweithgareddau cymdeithasol lle gallwch gwrdd â phobl newydd. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi ddarllen ein canllaw mynd ati’n strwythuredig i wneud ffrindiau. Cyn dychwelyd i'r brifysgol, gallwch ddefnyddio gwefannau eich prifysgol a’ch Undeb Myfyrwyr i nodi cyfleoedd ar gyfer pan fyddwch yn dychwelyd.

Os oes gennych chi ffrindiau o'ch amser yn y brifysgol, yna efallai yr hoffech chi gysylltu â nhw a threfnu cyfarfod pan fyddwch chi'n dychwelyd, fel y gallwch chi ailsefydlu'r perthnasoedd hynny ar unwaith.

Paratoi i ofalu am eich llesiant

Mae dechreuadau newydd, fel dechrau'r tymor, yn adeg wych i sefydlu arferion iach. Maent yn darparu ‘pwyntiau ailosod;’ oherwydd eich bod yn newid arferion mewn ffyrdd eraill, mae hyn yn eich rhyddhau i feithrin arferion a threfniadau newydd.

Mae gwneud amser ar gyfer hunanofal yn bwysig iawn, hyd yn oed os mai dim ond rhywbeth bach ydyw, fel gwneud eich gwely neu gofio cymryd eich meddyginiaeth. Nid yn unig rydych chi'n cael y manteision o fabwysiadu arferion iach, ond rydych chi'n atgoffa'ch hun eich bod chi werth yr egni rydych chi’n ei ddefnyddio i wella'ch iechyd. Rhai arferion rydw i'n ceisio eu dilyn y mis hwn yw treulio mwy o amser yn yr awyr agored ac yfed mwy o ddŵr - ymunwch â mi os hoffech chi!

Meddyliwch am newidiadau iach y gallech eu gwneud a fyddai’n eich helpu i gynnal eich llesiant yn ystod tymor neu flwyddyn nesaf y brifysgol. Efallai y byddwch am gynllunio a pharatoi i sefydlu’r arferion newydd hyn yn gyflym drwy, er enghraifft,

 • Recriwtio ffrind i ymuno â chi mewn gweithgaredd sy'n rhoi hwb i'ch llesiant

 • Dod ag adnoddau fel dillad i wneud ymarfer corff, bwyd iach neu lawrlwytho apiau defnyddiol

 • Darllen mwy am ffyrdd o gynnal eich llesiant.

Adolygwyd ddiwethaf: Tachwedd 2023