Paratoi i hunanynysu

Mae Dominique Thompson

Mae Dominique Thompson yn gyn-feddyg teulu prifysgol arobryn, arbenigwr ar iechyd meddwl pobl ifanc, siaradwr TEDx, awdur ac addysgwr, gyda dau ddegawd o brofiad clinigol. Mae'n Gynghorydd Clinigol ar gyfer NICE, Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu a Student Minds.

O ystyried graddfa’r pandemig presennol, maen bosib y bydd rhaid i chi hunanynysu yn ystod y flwyddyn academaidd yma. Er ei bod yn naturiol eich bod yn pryderu am y posibilrwydd yma efallai, bydd y cynghorion canlynol yn eich helpu i fod yn barod i wneud y gorau o'r profiad.

Mae'n amlwg nad yw gorfod hunanynysu yn ddelfrydol, ond bydd derbyn y realiti y bydd rhaid i chi hunanynysu efallai yn eich helpu i gynllunio ar ei gyfer a theimlo'n well amdano, os bydd yn digwydd. Gall rhywfaint o baratoi syml wneud byd o wahaniaeth yn eich profiad o hunanynysu. Efallai y byddwch chi am roi cynnig ar rai o'r camau a restrir isod.

7 Cam i baratoi ar gyfer hunanynysu

  1. Dylai eich prifysgol fod â pholisi am hunanynysu. A yw wedi cael ei gadw yn rhywle fel eich bod yn gallu cyfeirio ato, os oes angen i chi hunanynysu? Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am ganllawiau'r llywodraeth. Cofiwch y gall newid ac amrywio o ardal i ardal, felly os oes angen i chi hunanynysu, edrychwch ar y canllawiau cyfredol ble rydych chi.
  2. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn y brifysgol neu feddyg teulu yn lleol i ble rydych chi’n byw fel myfyriwr. Os ydych chi wedi symud oddi cartref i fynd i'r brifysgol, mae angen i chi symud eich cofrestriad i feddyg teulu ger eich prifysgol. Fel arall, bydd yn fwy anodd cael gofal iechyd a phrofion, os byddwch yn mynd yn sâl neu os ydych mewn cysylltiad â rhywun sy'n sâl.
  3. Cadwch fanylion cyswllt staff y brifysgol y gallai fod angen i chi roi gwybod iddynt eich bod yn hunanynysu. Gall hyn gynnwys eich tiwtor neu'ch adran academaidd, a thimau llety a llesiant.
  4. Ewch ati i greu rhwydwaith o gyfeillion i'ch cadw eich hun yn ddiogel. Os oes angen i chi hunanynysu, dywedwch wrth eich teulu, ffrindiau a/neu ofalwyr. Gallwch gynllunio pryd byddant yn gwneud yn siŵr eich bod yn iawn. Peidiwch â theimlo'n lletchwith yn gofyn, mae'r cyfan yn rhan o fyw mewn cymuned prifysgol yn 2020! Os nad ydych chi’n teimlo bod gennych chi unrhyw un agos atoch chi, sy'n gallu gwneud yn siŵr eich bod yn iawn pan rydych yn sâl, efallai y byddai'n werth ceisio creu grŵp ar gyfryngau cymdeithasol, gyda chydfyfyrwyr, gydag addewid y byddwch chi i gyd yn cadw llygad ar eich gilydd, os oes angen.
  5. Ceisiwch wneud yn siŵr bod gennych chi’r holl bethau y bydd arnoch eu hangen os bydd rhaid i chi hunanynysu. Mae hyn yn cynnwys cyflenwad pythefnos o fwyd, yn ogystal â meddyginiaeth dros y cownter a phresgripsiwn. Cadwch set lân o ddillad gwely, os yw hynny'n bosib, a chyflenwad o ddillad glân, oherwydd efallai na fydd cyfleusterau golchi dillad ar gael i chi.
  6. Meddyliwch sut byddwch yn trefnu’r cyflenwadau ychwanegol y bydd arnoch eu hangen efallai yn ystod y cyfnod hunanynysu. Gallai hyn fod drwy eich rhwydwaith cyfeillion, neu efallai y bydd eich prifysgol yn gallu helpu.

Os byddwch yn dechrau teimlo'n sâl, rhowch wybod i'ch rhwydwaith cyfeillion a chysylltu â gwasanaeth ar-lein y GIG 111 am gyngor am y coronfeirws, neu cysylltwch â'ch meddygfa ynghylch pob pryder iechyd arall

Pryd ddylech chi hunanynysu

Y symptomau sy'n arwydd o’r coronafeirws o bosib ac y mae angen gweithredu yn eu cylch yw:

  • Peswch newydd parhaus
  • Tymheredd uchel
  • Colli, neu newid, yn eich synnwyr blasu neu arogli.

Os oes gennych chi unrhyw rai o'r symptomau yma bydd angen i chi hunanynysu ar unwaith, a chael prawf ar gyfer y feirws.

Efallai y bydd eich prifysgol yn gallu trefnu prawf am ddim - fel arall, dylech gael prawf am ddim gan y GIG.

Dylech osgoi dod i gysylltiad â phobl sy'n agored i niwed yn glinigol neu'n gwarchod eu hunain.