Rôl golau'r haul yn eich llesiant

Mae Jo Baker

Mae Jo Baker yn seicotherapydd, goruchwyliwr clinigol ac addysgwr sy'n arbenigo mewn llesiant a dysgu myfyrwyr.

Mae golau naturiol yn hanfodol i’n hiechyd corfforol a meddyliol, a gall mynd allan yn rheolaidd yng ngolau dydd gael effaith gadarnhaol ar ein cwsg, ein hwyliau a’n perfformiad academaidd.

Mae gan eich corff ‘prif gloc’ sydd wedi'i leoli yn y celloedd yng nghefn eich llygaid. Pryd bynnag y mae golau’n cyrraedd y celloedd hyn, mae'n anfon negeseuon o amgylch eich corff i helpu i reoleiddio:

 • Cwsg
 • Hwyliau
 • Hormonau
 • Y system imiwnedd
 • Tymheredd y corff
 • Pwysedd gwaed
 • A llawer o swyddogaethau corfforol eraill

Mae hefyd yn dylanwadu ar yr adegau rydych chi'n teimlo'n flinedig a phan nad ydych chi. Gelwir hyn yn rhythm beunyddiol ac mae'n ailadrodd tua bob 24 awr. Pan nad yw wedi’i niweidio, mae'n parhau i weithio yn llygaid pobl sy'n gwbl ddall gan eu galluogi i ddilyn cylchred deffro/cysgu naturiol. Mae faint o olau rydych chi’n ei gael yn hanfodol i gynnal rhythm beunyddiol arferol.

Golau'r haul yn erbyn ffynonellau golau eraill

Mae'r math o olau sydd ei angen arnoch er mwyn gweld yn wahanol iawn i'r math o olau sy'n rheoli eich rhythm beunyddiol. Ni all y goleuadau sydd gennych yn eich tŷ, yr ystafell ddosbarth neu’r swyddfa gystadlu â'r haul. Hyd yn oed pan fo'r tywydd yn ddrwg, mae lefel y golau yn yr awyr agored 100 gwaith yn uwch nag y mae y tu mewn.

Mae tarfu ar y rhythm beunyddiol oherwydd diffyg golau'r haul a gor-amlygiad i ffynonellau golau artiffisial, yn enwedig dyfeisiau sgrin, yn gysylltiedig â chwsg gwael, iselder, gorbryder a dibyniaeth yn ogystal â salwch corfforol.

Sut mae golau'r haul yn helpu?

Cwsg

Mae dod i gysylltiad â mwy o olau dydd yn y bore yn helpu i gynnal cydamseriad cloc eich corff â'r diwrnod 24 awr sydd, yn ei dro, yn eich helpu i deimlo'n gysglyd yn y nos ac yn fwy effro yn ystod y dydd.

Po fwyaf llachar yw eich cysylltiad â golau dydd, y mwyaf o felatonin rydych chi'n ei gynhyrchu yn y nos. Bydd mwy o felatonin yn lleihau faint o amser y mae'n ei gymryd i chi syrthio i gysgu ac yn arwain at gwsg dyfnach, llai aflonydd.

Hwyliau

Gall golau haul godi hwyliau, cynyddu cymhelliant, helpu gydag iselder a gorbryder ac atal Anhwylder Affeithiol Tymhorol. Dangoswyd bod argaeledd golau haul yn cael mwy o effaith ar hwyliau na glaw, tymheredd neu unrhyw ffactor amgylcheddol arall.

Fitamin D

Golau'r haul yw prif ffynhonnell maetholyn a elwir yn fitamin D sy'n hybu twf esgyrn, yn lleihau llid, yn cryfhau'ch system imiwnedd ac yn gwella gweithrediad gwybyddol. Er y gall eistedd o dan do ger ffenestr heulog helpu i ailosod cloc eich corff, nid yw'n eich helpu i gynhyrchu fitamin D gan na all y pelydrau uwchfioled B sydd eu hangen fynd trwy wydr.

Pwysedd gwaed is

Pan fyddwch chi'n amlygu'ch croen i olau'r haul, mae eich corff yn rhyddhau nitrig ocsid i'ch gwaed. Mae hyn yn helpu i ostwng pwysedd gwaed a gwella iechyd y galon.

Perfformiad academaidd

Gall cysylltiad â golau'r haul wella cymhelliant a dysgu a chynyddu perfformiad gwybyddol ac amseroedd ymateb. Canfuodd astudiaeth a gynhaliwyd yn 2017 bod myfyrwyr sy'n cael mwy o olau'r haul yn perfformio'n well mewn asesiadau.

Awgrymiadau i gael mwy o olau haul

Y newyddion da yw bod ychydig o olau haul yn mynd yn bell: yn aml mae 20–30 munud yn ddigon. Gall cynnydd bach yn eich amlygiad wella eich cwsg yn ogystal â'ch iechyd meddwl a chorfforol.

Dylai’r amser rydych chi’n dod i gysylltiad â golau’r haul ddibynnu ar ba mor sensitif yw eich croen i olau'r haul. Cofiwch fod yn ofalus wrth ddod i gysylltiad â golau'r haul a defnyddio ymddygiadau amddiffyn rhag yr haul fel rhoi eli haul ar eich croen.

Dilynwch yr awgrymiadau hyn i gael mwy o olau haul yn eich trefn arferol:

 1. Gosodwch amser deffro rheolaidd ac agorwch eich llenni neu'ch bleindiau cyn gynted ag y byddwch yn codi
 2. Ceisiwch wneud ymarfer corff y tu allan bob dydd, hyd yn oed os mai dim ond mynd am dro yw hynny
 3. Ceisiwch fynd allan cymaint â phosib
 4. Os yn bosibl, eisteddwch yn agos at ffenestr. Gall hyd yn oed pellteroedd bach gael effaith ddramatig ar lefelau golau
 5. Ystyriwch ddefnyddio goleuadau pylu gyda'r nos os ydynt ar gael i chi
 6. Ceisiwch beidio â defnyddio unrhyw ddyfeisiau sgrin am o leiaf awr cyn amser gwely. Mae hyn yn cynnwys ffonau, iPads, gliniaduron, cyfrifiaduron personol, Kindles a setiau teledu. Ceisiwch leihau eich amlygiad i'r dyfeisiau hyn gyda'r nos
 7. Os gallwch chi, defnyddiwch fleindiau neu lenni tywyllu
 8. Gwrandewch ar eich corff ac ewch i'r gwely pan fyddwch chi'n dechrau teimlo'n gysglyd.
Adolygwyd ddiwethaf: Hydref 2022