Rheoli effaith digwyddiadau byd-eang

Gareth Hughes

Gareth Hughes yw Arweinydd Clinigol Student Space ac mae'n seicotherapydd, ymchwilydd ac awdur ar lesiant myfyrwyr, gan gynnwys y llyfr Be Well, Learn Well.

Gall digwyddiadau yn y byd effeithio ar ein hemosiynau. Darganfyddwch sut i addasu eich perthynas â'r newyddion heb golli cysylltiad â'r hyn sy'n digwydd.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gwelwyd cyfres o ddigwyddiadau byd-eang sydd wedi gwneud i'r byd ymddangos yn fwy ansicr i lawer o bobl. Mae rhyfel, pandemig, ansefydlogrwydd gwleidyddol a rhaniad wedi arwain at deimladau o orbryder, pryder, tristwch a dicter.

Er ei bod yn bwysig aros yn ddinesydd gwybodus, gall cymryd camau i reoli eich ymgysylltiad â’r newyddion hyn helpu i leihau eu heffaith ar eich llesiant.

Os ydych chi'n cael eich effeithio'n bersonol gan ddigwyddiad, efallai y byddwch chi'n elwa ar gael cymorth gan eich prifysgol neu sefydliad perthnasol. Fel arall, efallai y gwelwch fod y dulliau canlynol yn eich galluogi i leihau effaith newyddion byd-eang ar eich llesiant, wrth roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Derbyniwch a gofalwch amdanoch chi'ch hun

Weithiau, gall digwyddiadau yn y newyddion achosi i ni deimlo’n ddig neu’n ofidus, yn enwedig pan fydd y digwyddiadau’n teimlo allan o’n rheolaeth neu’n effeithio ar ein hymdeimlad o hunaniaeth neu gyfiawnder. Mae cael teimladau cryf am fater penodol yn gwbl ddealladwy ac weithiau'n angenrheidiol. Ond os daliwn ni ar yr emosiynau hynny, gallant effeithio ar ein hwyliau a’n hiechyd meddwl mewn ffyrdd a all weithiau fod yn ddi-fudd.

Gall fod yn ddefnyddiol adnabod eich teimladau eich hun: rhowch le i chi'ch hun i'w galluogi i brosesu a galaru os oes angen.

Ar yr adegau hyn, mae’n arbennig o bwysig gofalu am eich llesiant corfforol. Er efallai nad ydych chi'n teimlo fel hyn, ceisiwch fwyta'n iach ac, yn rheolaidd, gwneud ymarfer corff, cael ychydig o awyr iach a golau'r haul, a gofalu am eich cwsg. Bydd hyn yn eich helpu i gynnal eich egni a'ch hwyliau.

Gofalu am eich llesiant corfforol

Rheolwch eich perthynas â'r newyddion

Gall ein mynediad parhaus at y newyddion a'r cyfryngau cymdeithasol gael effeithiau negyddol iawn ar ein llesiant. Gall sgrolio am ddatblygiadau newydd wella a gwaethygu’ch hwyliau. Gall hyn fod yn flinedig ac yn ddigalonnus.

Gall lleihau'r amser a dreuliwch yn ymgysylltu â'r newyddion helpu i gyfyngu ar yr effaith hon. Mae rhai pobl yn cael budd o ymgysylltu â'r newyddion unwaith y dydd yn unig, neu hyd yn oed unwaith yr wythnos. Fel hyn, gallwch ganolbwyntio ar y datblygiadau allweddol a'r dadansoddiadau heb gael eich cyffroi'n barhaus yn emosiynol.

Gall fod o gymorth hefyd os ydych yn ofalus ynghylch eich ffynonellau gwybodaeth. Mae rhai sylwebwyr yn canolbwyntio ar gynhyrchu cynnwys sy’n creu ymateb emosiynol, yn hytrach nag ar gynyddu dealltwriaeth.

Bydd darllen dadansoddiadau gan arbenigwyr yn golygu eich bod chi'n fwy gwybodus na fyddech o ddarllen erthyglau a ysgrifennwyd yn gyflym gan awduron barn, a bydd gwneud hyn yn llai tebygol o ysgogi pigau emosiynol diangen a di-fudd.

Awgrym: Y tro nesaf y byddwch chi'n edrych ar y newyddion, myfyriwch ar sut rydych chi'n teimlo wedyn. A ydych chi wedi dysgu rhywbeth defnyddiol neu bwysig, neu a ydych chi'n teimlo emosiwn cryf fel dicter neu ofn? Os felly, efallai y byddai'n ddefnyddiol defnyddio ymarfer ymlacio i ollwng emosiwn, fel anadlu 7/11.

Cyfrannwch yr hyn a allwch

Mae'r digwyddiadau byd-eang hyn yn aml yn teimlo'n ofidus yn rhannol oherwydd ein bod yn teimlo'n ddi-rym i wneud unrhyw beth yn eu cylch.

Os yw’n bosibl i chi wneud hynny, gall cymryd rhyw fath o gamau helpu i leihau’r effaith y gall ein teimladau ei chael arnom a gall ein helpu drwy greu mwy o ystyr yn ein bywydau.

Byddwch yn realistig am yr hyn y gallwch ei wneud, oherwydd ni allwch chi fynd i'r afael â phob mater. Ond cofiwch y gall hyd yn oed cyfraniad bach, o'i ychwanegu at gyfraniadau bychain eraill, fod yn bwysig. Gall cymryd cyfran o gyfrifoldeb ar y cyd, trwy ymuno â grŵp perthnasol, wneud i chi deimlo fel nad ydych chi ar eich pen eich hun cymaint. Er enghraifft, trwy ymuno â grŵp cymunedol lleol sy'n canolbwyntio ar fater sy'n bwysig i chi, efallai y byddwch hefyd yn cwrdd â ffrindiau newydd o'r un anian.

Gwyliwch rhag eich dychymyg

Pan edrychwch ar y newyddion, efallai y byddwch chi'n dychmygu pob math o senarios enbyd yn y dyfodol.

Ond y gwir yw na all yr un ohonom ragweld y dyfodol – pan fyddwn yn ceisio, rydyn ni yn aml yn rhagweld y gwaethaf, a all greu cylch o feddwl negyddol sy'n gwaethygu ein hwyliau, er efallai na ddaw ein rhagfynegiadau yn wir.

Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar yr hyn rydyn ni'n ei wybod heddiw, a'r hyn y gallwch chi ei wneud i chi'ch hun ac i eraill nawr.

Cofiwch yr hyn nad yw'n cael ei effeithio

Os byddwn yn caniatáu i ddigwyddiadau newyddion feddiannu ein meddyliau a'n dychymyg, bydd hyn yn ein hatal rhag gweld y rhannau o'n bywyd a'r byd sy'n parhau heb eu heffeithio.

Ceisiwch roi sylw i'r pethau hynny sydd gennych chi yn eich bywyd sy'n dal yn dda ac y gallwch chi deimlo'n ddiolchgar amdanyn nhw.

Dewch o hyd i'r pethau da

Gall dod o hyd i straeon cadarnhaol helpu i gydbwyso'r newyddion negyddol rydych chi'n eu gweld.

Er gwaethaf popeth sy'n digwydd yn y byd, mae'r rhan fwyaf o bobl yn dal yn garedig ac yn dda. Anaml y sonnir am ddigwyddiadau cadarnhaol yn y newyddion – oherwydd bod pethau da yn fwy cyffredin ac felly nid ydynt yn ddigon anarferol i’w hadrodd. Hyd yn oed mewn amgylchiadau enbyd, bydd straeon o hyd am bobl yn gweithredu i helpu eraill.

Fel arall, gallai fod o fudd i chi ganolbwyntio ar bethau da o'ch cwmpas. Efallai y byddwch chi'n dod o hyd i'r rhain:

  • mewn natur

  • ymhlith eich ffrindiau neu'ch teulu

  • yn y pleser a gewch wrth astudio eich pwnc

  • mewn celf a diwylliant

Adolygwyd ddiwethaf: Hydref 2022