Rheoli effaith y problemau gyda chanlyniadau Safon Uwch

Os yw’r problemau diweddar gyda chanlyniadau Safon Uwch wedi effeithio ar eich graddau neu eich lle mewn prifysgol, efallai eich bod hefyd yn profi teimladau neu feddyliau anodd. Efallai y bydd yr erthygl yma o help i chi roi sylw i’r problemau hyn.

Mae’r problemau diweddar gyda chanlyniadau Safon Uwch wedi creu anawsterau emosiynol didwyll, i lawer o fyfyrwyr, ar hyd a lled y DU. Os yw eich graddau neu eich lle mewn prifysgol wedi cael eu heffeithio, mae’n ddealladwy eich bod yn teimlo’n flin, yn ddigalon, yn anobeithiol ac yn ddi-rym, neu gymysgedd lawn o wahanol emosiynau. Hefyd, efallai eich bod wedi teimlo bod eich hwyliau i fyny ac i lawr mewn ffordd annisgwyl.

Mewn cyfnod hynod anarferol ac ansicr, mae’n gwbl normal profi mwy o adweithiau emosiynol eithafol. Weithiau gall deimlo nad ydych yn gwybod sut i ymateb neu ymddwyn – ac nid yw hynny’n syndod. Gan nad oes unrhyw un wedi profi hyn o’r blaen erioed, sut byddech chi’n gwybod pa ymateb sy’n briodol? Gall yr hyn sydd wedi digwydd i chi deimlo’n annheg ac yn anghyfiawn a gall fod yn anodd ei dderbyn a’i ollwng.

Er hynny, mae’n bwysig cofio, er eich bod yn teimlo fel hyn nawr, nid yw’n golygu y byddwch yn teimlo fel hyn am byth. Nid yw chwaith yn golygu na fyddwch yn gallu cael amser grêt yn y brifysgol neu na fyddwch yn mynd ymlaen i gael bywyd hapus a llawn. Mae hwn yn gyfnod anodd a dryslyd ond bydd yn pasio.

O dan yr amgylchiadau hyn, bydd gwahanol benderfyniadau’n addas i wahanol bobl. Peidiwch â meddwl gormod am beth mae pobl eraill yn ei wneud neu’n ei ddweud a chanolbwyntiwch ar beth ydych chi ei eisiau a’i angen ac ar ddod o hyd i’r llwybr gorau ymlaen i chi. Efallai y bydd y cyngor canlynol o help i chi ddod o hyd i’ch ffordd ymlaen.

1. Byddwch yn garedig gyda chi’ch hun

Mae profi emosiynau i fyny ac i lawr yn gallu bod yn flinedig iawn. Gadewch i chi’ch hun deimlo fel rydych chi angen teimlo a chynllunio i nyrsio eich hun yn ôl i fod yn well. Mae’n bur debyg bod gennych chi lawer o waith meddwl a chynllunio i’w wneud ond, ochr yn ochr â hyn, ceisiwch gael rhywfaint o orffwys a gwobrwyo eich hun gydag ambell beth neis i godi eich calon (rydych chi’n haeddu hyn).

Efallai y byddwch yn elwa o roi sylw i’ch cwsg, bwyta yn iach a threulio amser gyda ffrindiau (gan gadw pellter cymdeithasol os yw hynny’n briodol). Hefyd gall dod o hyd i ffyrdd o ymlacio am sbel a chael hwyl os gallwch chi helpu. Efallai, ar ôl mwynhau eich hun, y byddwch chi’n fwy abl i edrych ar y sefyllfa gyda phersbectif newydd ac y byddwch chi’n gallu gwneud penderfyniadau’n well.

2. Gweithio gyda realiti

Wrth gwrs, fe fydden ni i gyd yn hoffi mynd yn ôl a dad-wneud y misoedd diwethaf, heb i’r pandemig a’r holl broblemau gyda graddau ddigwydd. Ond er mor anodd yw’r sefyllfa bresennol, does dim posib gwneud iddi ddiflannu.

Ceisiwch beidio â chael eich cloi mewn cylchoedd o feddwl ‘pe bai’ ac yn hytrach canolbwyntiwch ar sut i wneud y gorau o bethau fel maen nhw nawr. Nid yw hyn yn golygu bod rhaid i chi stopio poeni am beth sydd wedi digwydd, ond mae’n gwneud synnwyr i gyfyngu ar yr effaith y gall ei chael ar eich bywyd.

Wrth ystyried beth ydych chi eisiau ei wneud nesaf, ceisiwch anghofio (am eiliad o leiaf) beth oeddech chi’n gobeithio ei wneud ac adolygu’r opsiynau sydd ar gael i chi nawr. Bydd hyn yn galluogi i chi wneud penderfyniad gwell am beth allwch chi ei wneud o dan yr amgylchiadau hyn.

3. Deall beth rydych chi wir ei eisiau

Os nad ydych chi wedi cael lle ble’r oeddech chi eisiau, yn y brifysgol o’ch dewis, ceisiwch gymryd cam yn ôl a meddwl pam oeddech chi eisiau mynd i’r sefydliad yma ac astudio’r cwrs penodol. Beth am y lle a’r rhaglen wnaeth eich denu chi? Byddwch yn onest gyda chi’ch hun – os oeddech chi eisiau’r lle yma oherwydd beth oedd pobl eraill yn ei feddwl neu ei eisiau i chi, gall hwn fod yn gyfle i chi ailfeddwl a dewis rhywbeth rydych chi eisiau ei wneud.

Ar y llaw arall, os oeddech chi eisiau’r lle yma am resymau greddfol – oherwydd bod y cwrs yn mynd i fod yn gyffrous a diddorol a rhoi llawer o foddhad – meddyliwch am beth am y cwrs penodol yma wnaeth achosi’r teimladau hyn. Wedyn gallwch weld a oes unrhyw gyrsiau eraill ar gael sy’n bodloni’r un gofynion ac ystyriwch a yw’n werth aros am flwyddyn er mwyn manteisio ar y cyfle yma.

4. Gwneud penderfyniadau positif

Gall fod yn anodd ildio ein gobeithion a’n disgwyliadau ac, o dan yr amgylchiadau hyn, gall opsiynau eraill deimlo fel cyfaddawd. Mae hyn yn normal ond bydd yn eich helpu chi, wrth i chi symud ymlaen, os gallwch chi wneud penderfyniadau positif a chanolbwyntio ar eu manteision. Cofiwch, hyd yn oed pe baech wedi cael cynnig eich dewis cyntaf, ni fyddai bywyd yn y brifysgol wedi bod yn berffaith. Nid yw perffaith yn bodoli yn y byd real ac mae pob myfyriwr yn cael cyfnodau da a drwg. Ceisiwch ganolbwyntio ar yr elfennau positif o’ch blaen ac ymrwymo i wneud i ba bynnag benderfyniad wnewch chi yn y diwedd weithio.

5. Gwneud rhywfaint o ymchwil

Mae’r newid mewn graddau’n golygu bod gennych chi rywfaint o amser i wneud eich penderfyniadau. Siaradwch gydag unrhyw brifysgol rydych chi’n ei hystyried, siaradwch gyda thîm y rhaglen ac edrychwch ar rai fforymau myfyrwyr am fwy o wybodaeth. Hefyd gall fod o help siarad gyda llinell gymorth Glirio UCAS am gyngor.

6. Sylweddoli bod gennych chi ryddid

Cofiwch fod gennych chi ryddid i wneud dewis sy’n briodol i chi. Does dim rhaid i chi benderfynu mynd i’r brifysgol eleni na chymryd lle nad ydych chi wir eisiau ei dderbyn. Gallwch benderfynu cymryd blwyddyn fwlch ac ailymgeisio y flwyddyn nesaf. Neu gallwch ddewis cwrs nawr sy’n eich cyffroi chi ac a fydd yn eich ymestyn ac yn rhoi boddhad i chi. Mae gennych chi ddewis. Gwnewch y penderfyniad cywir i chi ac wedyn meddwl am sut i wneud i’r penderfyniad hwnnw weithio.