Rheoli'r her o chwilio am swydd - pum awgrym ar gyfer CV a llythyr eglurhaol

Mae Seb Morgan

Mae Seb Morgan yn Anogwr Gyrfa ac yn Awdur Cynnwys Digidol ar gyfer CV Genius, lle mae’n helpu ceiswyr gwaith a gweithwyr proffesiynol i gael mwy allan o’u gyrfaoedd. Gyda dros saith mlynedd o brofiad mewn busnes a newyddiaduraeth ffordd o fyw, mae wedi ysgrifennu ar gyfer pentwr o gyhoeddiadau sy'n canolbwyntio ar yrfaoedd, ac mae ei arbenigedd yn cynnwys datblygu sgiliau, paratoi ar gyfer cyfweliad, ac ysgrifennu CV a llythyrau eglurhaol. Yn hanu o orllewin canolbarth Lloegr, mae Seb wedi byw, gweithio ac astudio mewn pedair gwlad ar draws dau gyfandir ers hynny. Mae'n siarad pedair iaith ac mae wedi goroesi cyfweliadau swyddi mewn tair ohonynt. Cysylltwch ag ef yn sebastian@cvgenius.com neu drwy LinkedIn.

P'un a ydych chi'n chwilio am swydd ran-amser neu swydd i raddedigion, chwilio am swydd yn gynnar yn eich gyrfa, mae ymarfer hunanofal wrth chwilio am waith yn bwysig. Gall mireinio sut rydych chi'n ysgrifennu'ch CV a'ch llythyr eglurhaol eich helpu i fagu hyder wrth chwilio am swydd. Isod, byddwn yn rhannu pum awgrym effeithiol ar gyfer CV a llythyr eglurhaol er mwyn chwilio am swydd yn ddi-straen.

1. Nodwch eich unigolyn cyswllt

Mae cyfeirio'ch cais am swydd at unigolyn cyswllt a enwir yn rhoi naws personol iddo ac yn ei wneud yn fwy penodol i'r swydd.

Mae hefyd yn gwneud pethau'n llai brawychus. Wedi'r cyfan, mae ysgrifennu at unigolyn yn fwy cyfforddus nag ysgrifennu at adran gyflogi heb wyneb. Cyfarchwch y rheolwr cyflogi gan ddefnyddio cyfarchiad ffurfiol, megis 'Annwyl Mr/Ms/Mx [Cyfenw]' neu 'Annwyl [Enw Llawn].'

Os nad ydych yn siŵr ble i ddod o hyd i'w enw, gallwch chwilio ar-lein trwy fynd i 'wefan:[gwefanycwmni.com]' a theitl swydd neu adran y rheolwr cyflogi, a all eich cyfeirio at eu gwybodaeth gyswllt os yw ar gael i'r cyhoedd.

Neu ffoniwch y cwmni a gofynnwch at bwy y dylech gyfeirio'ch cais - gallai hynny swnio'n frawychus ond cofiwch, fe gewch chi bwyntiau ychwanegol am fod yn flaengar ac am baratoi.

2. Dysgwch trwy esiampl

Rhowch hwb i'ch hyder trwy ddarllen CVs enghreifftiol sy'n dangos sut i gyflwyno'ch cais yn ôl lefel profiad. Mae gan rai gwefannau llyfrgelloedd o enghreifftiau CV sefyllfa-benodol y gallwch eu defnyddio i fodelu eich cais am swydd eich hun. Bydd y dull hwn yn eich helpu i gyflawni'r naws a'r strwythur cywir.

Mae fforymau ar-lein hefyd yn ffynhonnell gyfoethog o gyngor ar greu ceisiadau cymhellol am swyddi i fyfyrwyr a graddedigion. Darllenwch drafodaethau o'r gorffennol ar dudalennau fel TheStudentRoom neu subreddits i ddarllen am sut mae myfyrwyr eraill wedi hysbysebu eu sgiliau a'u profiad.

Yn dibynnu ar eich math o bersonoliaeth, gall pwysau achosi i chi gau eich meddwl neu golli cyfleoedd oherwydd eich bod yn teimlo wedi eich llethu. Y gwir yw, nad yw eich swydd yn diffinio pwy ydych chi. Nid yw eich hunaniaeth chwaith yn cael ei ddiffinio gan eich gallu i ddod o hyd i swydd neu gael swydd. Rydych chi'n gyfan fel unigolyn, waeth beth yw eich swydd ai peidio.

3. Nodwch eich gwerth i gyflogwyr

Mae nodi'r hyn sydd ei angen ar y cwmni ar eich CV a'ch llythyr eglurhaol yn dangos eich dealltwriaeth o'r swydd rydych chi'n gwneud cais amdani.

Cyn ysgrifennu eich cais, adolygwch yr hysbyseb swydd yn drylwyr i gael darlun o ymgeisydd delfrydol y cwmni. Sylwch ar ba sgiliau, cymwysterau a chyfrifoldebau y mae’r hysbyseb yn eu crybwyll, megis:

  • profiad o ddefnyddio meddalwedd, offer neu blatfformau penodol

  • sgiliau trosglwyddadwy

  • sgiliau diwydiant-benodol

Blaenoriaethwch unrhyw gyfrifoldebau sy'n ymddangos yn gynnar yn y disgrifiad swydd neu sy'n ymddangos fwy nag unwaith. Mae ailadrodd yn dangos bod sgil yn arbennig o bwysig i'r cyflogwr.

Unwaith y byddwch wedi penderfynu beth mae'r cyflogwr yn chwilio amdano, ystyriwch sut rydych wedi dangos y galluoedd hyn yn ystod eich addysg a'ch profiad gwaith a chynhwyswch enghreifftiau yn eich CV.

4. Tynnwch sylw at eich gwerth gyda llythyr eglurhaol cryf

Mae o leiaf 60% o gwmnïau yn gofyn am lythyr eglurhaol, a hyd yn oed os nad ydynt wedi ei wneud yn ofynnol, mae cyflwyno un yn ffordd wych o ddangos eich moeseg gwaith a'ch brwdfrydedd am y swydd.

Os ydych chi'n poeni y bydd ysgrifennu llythyr eglurhaol argyhoeddiadol yn cymryd gormod o amser, rhowch gynnig ar ddefnyddio adeiladwr llythyrau eglurhaol ar-lein i gyflymu'r broses.

Gall adeiladwyr eich helpu i ddrafftio llythyr proffesiynol, swydd-benodol ar unwaith ar gyfer eich cais trwy ddefnyddio'ch sgiliau a'ch profiad – y gallwch chi wedyn ei addasu i weddu i'ch anghenion penodol.

5. Ymddiried yn y broses

Mae ymchwil a pharatoi yn hanfodol i gael y rôl yr ydych wedi breuddwydio amdani, ond mae'n bwysig cofio na allwch reoli pob agwedd ar y broses gyflogi a pheidiwch â digalonni os na fydd cyflogwr yn ymateb i'ch cais.

Efallai na fydd cyflogwr yn ymateb i'ch cais am wahanol resymau. Er enghraifft, gallai eu cyllideb fod wedi ei rhewi, neu gallai ymgeisydd mewnol fod wedi gwneud cais am y rôl. Gallech yn hawdd fod yn llwyddiannus wrth wneud cais am swydd debyg.

Os na chewch chi'r swydd, gofynnwch am adborth ar eich cais a mynegwch ddiddordeb mewn cyfleoedd yn y dyfodol fel eu bod yn eich cadw mewn cof.

Dyma enghraifft o e-bost parchus a anfonwyd gan fyfyriwr na chafodd ei alw am gyfweliad:

Annwyl [Enw'r Rheolwr Cyflogi],

Rwy'n deall eich bod wedi penderfynu peidio â bwrw ymlaen â'm cais y tro hwn. Diolch i chi gyd am ystyried fy nghais. Os oes gennych unrhyw adborth, byddwn wrth fy modd yn clywed sut y gallaf wella, a byddwn yn gwerthfawrogi'n fawr pe baech yn rhoi gwybod i mi am unrhyw gyfleoedd yn y dyfodol.

Diolch eto, a gobeithiaf gysylltu eto yn y dyfodol.

Mae'r ansicrwydd yn straen, ond cofiwch y bydd gwrthod neu beidio â chlywed yn ôl gan bob cwmni y byddwch yn gwneud cais iddo yn rhan o'r broses, waeth beth fo lefel eich arbenigedd. Peidiwch â digalonni, a daliwch ati i fynd ar drywydd cyfleoedd wrth iddynt godi. Cynhaliwch eich brwdfrydedd a byddwch yn sicr o ddechrau yn eich diwydiant.

Swyddi ar gyfer graddedigion