Rhoi sylw i wrthdaro yn llwyddiannus

Mae Rupinder Mahil yn seicotherapydd a chyfryngwr achrededig sy'n gweithio ym Mhrifysgol Derby. Mae'n arbenigo mewn helpu pobl i weithio gyda gwrthdaro a'i ddatrys.

Gall cael sgwrs am wrthdaro fod yn haws i bawb os byddwch chi’n cadw'r syniadau allweddol yma mewn cof.

Technegau i gyfathrebu yn glir ac yn deg

1. Canolbwyntio ar yr ymddygiad, nid y person

Os ydych chi’n beirniadu person am rywbeth, gall hynny wneud iddo swnio fel methiant parhaol.

Yn hytrach, os canolbwyntiwch chi ar yr hyn mae person yn ei wneud, tynnu ei sylw ato, disgrifio sut mae'n effeithio arnoch chi, neu ofyn iddo gael ei newid, byddwch yn rhoi cyfle i'r person hwnnw wneud newid adeiladol heb deimlo ei fod yn cael ei feirniadu.

2. Defnyddio datganiadau ‘Rydw i’

Gall datganiadau 'Rydw i' helpu i gyfleu'n gliriach beth rydych chi'n ei deimlo heb feio na beirniadu eraill, ac felly maent yn fwy pendant. Er enghraifft:

'Rydw i'n teimlo'n ddig pan wyt ti'n gwneud hynny' vs. 'Rwyt ti'n fy ngwneud i'n ddig'

'Rydw i'n teimlo'n rhwystredig pan wyt ti'n gweiddi' vs. 'Rwyt ti bob amser yn gweiddi'

Byddwch yn ymwybodol bod 'bob amser' a 'byth' yn cael eu clywed yn gyffredinol fel beirniadaeth yn erbyn y person hefyd, yn hytrach na cheisiadau i newid ymddygiad penodol.

3. Y dilyniant mynegi 4 cam

Pan fyddwch chi eisiau wynebu ymddygiad penodol, rhowch gynnig ar y camau canlynol:

Disgrifiwch yr ymddygiad: 'Pan wyt ti............ (e.e. 'yn cerdded i ffwrdd')'

Mynegwch eich ymateb: 'Rydw i'n teimlo neu'n meddwl... ('yn siomedig/ein bod ni'n colli cyfle')'

Manylwch ar beth rydych chi eisiau 'Fe hoffwn i... ('i ni i aros yn yr ystafell')'

Nodwch pam (y canlyniad): 'Fel ein bod ni.... ('yn gallu datrys pethau')'

Peidio â chynhyrfu a bod yn adeiladol

1. Peidio â chynhyrfu, gorau medrwch chi

Defnyddiwch y technegau rydych chi wedi'u nodi sy’n ddefnyddiol i chi cyn ac yn ystod y sgwrs. Cytunwch ar ddechrau'r sgwrs ar ganiatâd i oedi'r drafodaeth os oes angen hynny ar y naill neu'r llall ohonoch chi. Pennwch rai cytundebau ynghylch sut bydd y sgwrs yn cael ei chynnal.

2. Cynnig sicrwydd dieiriau

Ystyriwch sut rydych yn trafod o ran geiriau ac ystumiau er mwyn sicrhau bod yr hyn sy'n bwysig yn cael ei drafod yn agored ac yn deg. Caniatewch ddigon o amser ar gyfer y sgwrs, gan feddwl am y cyflymder gwahanol mae pobl yn ei ddefnyddio i gyfathrebu.

3. Annog siarad

Peidiwch â thorri ar draws a thalwch sylw drwy’r amser. Rhowch ddarlun mor gyflawn â phosib i'ch gilydd.

Mae hyn yn eich symud chi o sefyllfa o farnu a gwerthuso eich gilydd i geisio cydymdeimlo a deall o ble mae pob un ohonoch chi’n dod. Efallai y byddwch yn dysgu pethau annisgwyl am eich gilydd a all eich helpu i ddod i gytundebau rydych chi i gyd yn gyfforddus â nhw.

4. Dangos dealltwriaeth

Dangoswch i'r person eich bod wedi clywed yr hyn mae wedi’i ddweud ac yn deall sut mae’n teimlo. Dylech osgoi beio, gan roi sicrwydd i’r person, a chanolbwyntio ar y posibilrwydd o wella pethau wrth symud ymlaen.

Cytuno i symud ymlaen

1. Ymrwymo i ganfod ateb

Pwysleisiwch eich parodrwydd i roi sylw i'r materion a chydnabod pwysigrwydd y materion mae'r person yn eu codi. Tynnwch sylw at fanteision rhoi trefn ar bethau a hefyd ystyried beth fyddai'n digwydd pe na baech yn gwneud hynny.

2. Byddwch yn realistig

Ystyriwch bob awgrym i wella pethau ac adolygu a yw hyn wir yn addas ac yn bosib. Os yw'r person arall yn gwrthsefyll eich awgrymiadau gofynnwch 'pam,' i sicrhau gwell dealltwriaeth a chreu awgrymiadau newydd sy'n rhoi sylw i'w hanghenion ychydig yn well. Dylech osgoi gorfodi eraill i gytuno i wneud rhywbeth ac osgoi cytuno i rywbeth rydych yn amharod neu'n anhapus i ymrwymo iddo.

3. Byddwch yn glir

Wrth gytuno ar ffordd ymlaen, byddwch yn glir, yn benodol ac yn realistig er mwyn osgoi unrhyw ddryswch. Nodwch pwy fydd yn gwneud beth. Dylech gynnwys amserlenni ar gyfer pob cam gweithredu er mwyn sicrhau bod pobl yn ymwybodol o ba bryd mae’r newidiadau'n dechrau. Rhowch amser i chi eich hun feddwl am y rhain os oes angen.

4. Rhowch gyfnod prawf i chi eich hun

Gall rhoi eich cytundebau ar waith ddatgelu bod rhai’n gweithio’n dda iawn ac efallai y bydd angen addasu rhai neu eu newid yn llwyr. Mae hyn yn gwbl normal ac nid yw'n arwydd o fethiant y sgwrs gychwynnol. Gall cytuno pryd a sut gallwch fynd at eich gilydd, i drafod sut mae pethau'n gweithio, helpu i gadw pethau'n symud ymlaen.

12. Gwybod at bwy gallwch droi os oes angen help a chefnogaeth bellach arnoch chi

Bydd gan y rhan fwyaf o brifysgolion <gymorth ar gael> os bydd angen help arnoch chi naill ai i baratoi eich hun ar gyfer sgyrsiau neu os ydych chi wedi ceisio datrys gwahaniaethau ond wedi methu dod i gytundeb. Gall siarad â rhywun nad yw'n gysylltiedig â'r gwrthdaro arwain at drin pob un ohonoch chi mewn ffordd deg a chyfartal, cadw eich gwybodaeth yn gyfrinachol a gall eich helpu i ddatrys y sefyllfa i fod o fudd i bawb dan sylw.