Sut i ddod o hyd i swyddi i raddedigion i wneud cais amdanynt

Mae Kylie Cook

Mae Kylie Cook yn Uwch Ymgynghorydd gyda Gradconsult. Mae'n cynnal mentrau recriwtio a datblygu ar gyfer myfyrwyr a graddedigion gyda phrifysgolion a chyflogwyr ar hyd a lled y wlad.

Darllenwch ein hawgrymiadau i'ch helpu i asesu pa fath o swyddi i raddedigion i wneud cais amdanynt.

Cyn i chi wneud cais am rolau ar gyfer graddedigion, byddwch am wneud dau beth. Yn gyntaf, bydd angen syniad arnoch chi o'r math o rôl ar gyfer graddedigion a'r math o weithle sy'n iawn i chi. Yn ail, bydd angen i chi ddod o hyd i rolau sy'n cwrdd â'ch meini prawf.

Dewis y math o swydd rydych chi ei heisiau

Os nad ydych chi'n siŵr beth rydych chi am ei wneud ar ôl eich gradd, nid chi yw’r unig un. Ond mae'n werth nodi bod 70% o swyddi i raddedigion yn y DU yn agored i unigolion â gradd mewn unrhyw ddisgyblaeth, felly bydd llwyth o gyfleoedd yn parhau i fod ar gael i chi, ni waeth pa bwnc wnaethoch chi ei astudio.

Mae yna leoedd y gallwch chi ddechrau darganfod pa rôl fydd orau i chi.

Eich gwasanaeth gyrfaoedd

Y lle cyntaf i fynd am gymorth yw gwasanaeth gyrfaoedd eich prifysgol. Gallant eich helpu i ddarganfod pa fath o rôl yr hoffech wneud cais amdani. Gallant hefyd eich cyfeirio i'r cyfeiriad cywir i chi allu dod o hyd i'r rolau iawn.

Gall eich gwasanaeth gyrfaoedd eich helpu drwy'r broses hon yn ystod eich gradd, ond fe allant hefyd eich cefnogi fel arfer am hyd at dair blynedd ar ôl i chi raddio.

Rhagolygon

Mae cyngor ac arweiniad hefyd i'w gael ar wefan Prospects, gan gynnwys:

Hefyd, mae gan Prospects adnoddau ynglŷn â gwneud cais i weithio mewn sectorau penodol, yn ogystal ag ystod o hysbysebion ar gyfer swyddi penodol ac astudiaethau ôl-raddedig.

Linkedin

Gallwch ddefnyddio LinkedIn i weld beth mae cyn-fyfyrwyr a ddilynodd yr un cwrs â chi neu a astudiodd yn yr un lle wedi mynd ymlaen i'w wneud. Gall hyn roi syniadau i chi ar gyfer taith eich gyrfa chi.

Os chwiliwch am eich prifysgol a chlicio ar y tab “Alumni” ar yr ochr chwith, bydd yr holl fyfyrwyr sydd wedi graddio o'ch prifysgol ac sydd â chyfrifon yn ymddangos. Yna gallwch chwilio yn ôl gradd a darganfod beth mae cyn-fyfyrwyr a ddilynodd eich cwrs yn ei wneud nawr.

Po bellaf y sgroliwch i lawr y rhestr, y mwyaf tebygol ydych chi o ddod o hyd i fusnesau anarferol a busnesau llai sy'n debygol o dderbyn llai o geisiadau. Gall deimlo'n frawychus, ond os ydych chi'n teimlo'n feiddgar, fe allech gysylltu ag un neu ddau o bobl sydd â swyddi sy'n ymddangos yn ddiddorol i chi. Dywedwch wrthyn nhw eich bod wedi astudio'r un cwrs a holwch nhw am eu gwaith. Mae'n debygol y byddan nhw'n fwy na pharod i siarad â chi.

Dod o hyd i'r rôl gywir

Unwaith y byddwch chi'n gwybod pa fath o rôl rydych chi ei heisiau, gallwch ddechrau chwilio am rolau penodol i wneud cais amdanynt.

Edrych y tu hwnt i gyflogwyr amlwg ar gyfer graddedigion

Os ydych chi ond yn gwneud cais i weithio mewn cwmnïau rydych chi wedi clywed amdanyn nhw, mae'n debyg y bydd pawb arall wedi clywed amdanyn nhw hefyd. Bydd gwneud cais am y rolau hynod gystadleuol hyn yn unig yn arwain at gyfradd uchel o fethiant i'r rhan fwyaf o ymgeiswyr, hyd yn oed os ydynt wedi llunio cais gwych. Gall hyn eich digalonni.

Efallai y dewch ar draws y gwaith mwyaf diddorol mewn busnesau llai. Bydd gan y rhain hefyd fanteision gwahanol i’w cynnig: er enghraifft, mwy o amlygrwydd, atebolrwydd a bydd llwybrau dilyniant da ar gael

Yn anffodus, nid oes un man lle gallwch weld yr holl rolau ar gyfer graddedigion wedi'u rhestru. Felly bydd angen i chi ddefnyddio'ch sgiliau ymchwil i ddod o hyd i rolau gyda busnesau llai. Rydym wedi rhestru ychydig o fyrddau swyddi defnyddiol isod, ond peidiwch â chyfyngu'ch hyn i'r rhain yn unig!

Rhestriadau swyddi

Dyma rai lleoedd y gallwch chwilio am gyfleoedd.

Gallai cwmnïau mwy sydd â chynlluniau strwythuredig ar gyfer graddedigion hysbysebu ar Prospects, Target Jobs, neu GraduateJobs.com.

Mae busnesau llai sy'n bwriadu cyflogi un person yn unig yn fwy tebygol o ddefnyddio byrddau swyddi cyffredinol fel Indeed neu hysbysebu trwy LinkedIn.

Myfyrwyr rhyngwladol

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, edrychwch ar Student Circus am restr o gyflogwyr sy'n cynnig noddi fisa.

Rolau STEM

Os ydych yn chwilio am rôl STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yna mae Gradcracker yn adnodd ardderchog.

Rolau penodol i ddiwydiant

Mae yna hefyd ystod o fyrddau swyddi sy’n benodol i ddiwydiant a allai fod â rolau sy’n addas i’ch sgiliau a’ch diddordebau chi, gan gynnwys:

Adolygwyd ddiwethaf: Hydref 2022