Sut i fownsio’n ôl o fethiant wrth wneud cais am swydd

Mae Annie Gainsborough

Mae Annie Gainsborough yn Ymgynghorydd Prosiect gyda Gradconsult. Mae'n cefnogi myfyrwyr a graddedigion i ffynnu drwy gydol y prosesau recriwtio gyda diddordeb personol mewn cydraddoldeb a chynhwysiant.

Gall gwneud cais am swydd fod yn brofiad llawn straen i unrhyw un, a gall fod yn arbennig o anodd pan na fyddwch yn cael cynnig swydd neu gyfweliad. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu chi i gynnal cymhelliant a hunan-gred wrth chwilio am swydd.

Gall pwysau arferol chwilio am swydd a gorffen yn y brifysgol fod yn ddigon heriol, heb orfod poeni am effeithiau’r coronafeirws. Efallai eich bod yn teimlo'n fwy pryderus nag arfer, a gall penawdau papurau newydd wneud i'r farchnad swyddi ymddangos yn ansicr iawn, ond mae'n bwysig nodi bod swyddi graddedigion ymhlith y rhai yr effeithir arnynt leiaf gan y pandemig.

Er hynny, mae gwrthod yn rhan o'r broses o ddod o hyd i'r swydd addas i chi a phan fydd hyn yn digwydd gall fod yn ddigalon. Cofiwch fod methiant yn rhan normal o’r broses ymgeisio.

1. Cymryd seibiant a chyfle i adlewyrchu

Gall cael eich gwrthod deimlo fel anhawster mawr ac mae'n naturiol cymryd ychydig o seibiant i adfywio a meddwl am rywbeth ar wahân i chwilio am swydd. Bydd eich meddwl yn elwa o gymryd seibiant. Ewch am dro, siarad â ffrind, gwneud rhywbeth creadigol neu gymryd rhan mewn hobi neu ddiddordeb. Mae cymryd peth amser i ffwrdd yn bwysig. Pan fyddwch yn barod, eisteddwch i lawr ac adlewyrchu ar y broses.

Atgoffwch eich hun eich bod wedi llwyddo drwy gyflwyno cais yn y lle cyntaf. Cofiwch longyfarch eich hun am hynny!

Gwnewch restr o unrhyw beth arall rydych chi'n meddwl y gwnaethoch chi'n dda:

  • Wnaethoch chi rywfaint o ymchwil ychwanegol i'r busnes yma cyn i chi wneud cais?
  • Wnaethoch chi sicrhau bod eich cais wedi'i strwythuro'n dda ac yn hawdd ei ddilyn?
  • Wnaethoch chi deilwra eich CV fel ei fod yn arddangos enghreifftiau o'ch gradd, profiad gwaith neu swyddi rhan amser, gwirfoddoli neu weithgareddau allgyrsiol oedd yn cyfateb i'r cymwyseddau oedd wedi’u rhestru yn yr hysbyseb swydd?

Mae hefyd yn werth gwneud nodyn o'r meysydd lle'r oeddech yn teimlo na wnaethoch berfformio cystal a sut gallech wella y tro nesaf. Mae’r ffin rhwng llwyddiant a methiant mor fach, fel y gall hyd yn oed cyfres o newidiadau graddol fod yn wahaniaeth rhwng cael swydd a chael eich gwrthod eto.

2. Gofyn am adborth

Does dim rhaid i chi wneud yr adlewyrchu yma ar eich pen eich hun. Weithiau bydd cyflogwr yn cynnig rhai awgrymiadau i chi ar gyfer gwella yn ogystal â'ch llongyfarch ar eich cryfderau. Yn amlach na pheidio, efallai y bydd angen i chi estyn allan at y busnes i ofyn am yr adborth yma eich hun.

Unwaith y byddwch wedi cael yr adborth yma, gwnewch rai nodiadau am y pwyntiau allweddol, fel y gallwch gyfeirio'n ôl atynt yn nes ymlaen. Gallech ofyn i rywun arall - cynghorydd gyrfaoedd yn eich prifysgol (fel rheol gallwch gael cymorth am hyd at dair blynedd ar ôl graddio), neu ffrind dibynadwy neu aelod o'r teulu - i'ch helpu gyda sut i roi'r awgrymiadau hyn ar waith.

Mae gan rai busnesau bolisi o roi adborth i ymgeiswyr yn ystod camau olaf y broses yn unig. Os felly, byddem yn argymell mynd â'ch cais at eich cynghorydd gyrfaoedd yn y brifysgol, a fydd yn gallu eich helpu i nodi ble gallwch wella.

Drwy ofyn am adborth ac ymgysylltu'n weithredol, rydych yn gwneud hwn yn gyfle dysgu ac yn gyfle i weithio tuag at lwyddiant yn y dyfodol.

3. Nid yw’r ymateb yn bersonol

Nid chi a'ch perfformiad sy’n allweddol bob amser wrth geisio am swydd. Rydyn ni'n gwybod nad yw bob amser yn teimlo fel hyn, ond nid yw cael eich gwrthod ar gyfer swydd yn fater personol. Gall fod llawer o ffactorau gwahanol yn rhan o bob cam o broses recriwtio a dim ond rhai o'r rhain fydd yn ymwneud â'ch cais chi.

Bydd rhai o'r ffactorau'n ymwneud â'r cyflogwr: efallai ei fod wedi gorfod gohirio’r broses recriwtio hanner ffordd drwodd oherwydd ffactorau allanol, fel y pandemig. Neu efallai ei fod wedi penderfynu ehangu i gyfeiriad gwahanol a allai olygu bod eich sgiliau bellach yn llai perthnasol iddo. Nid yw hyn yn golygu na fyddant yn cael eu gwerthfawrogi yn rhywle arall neu ar amser arall.

Bydd y ffactorau eraill yn ymwneud â'r ymgeiswyr eraill: efallai y bydd myfyrwyr lleoliad neu interniaid yn gwneud cais am y swydd a’u bod yn opsiwn mwy diogel na chi, er bod eich cais wedi gwneud argraff fawr. Neu efallai ei bod yn swydd hynod gystadleuol, sy’n golygu eich bod yn erbyn rhai ymgeiswyr eithriadol gryf, ac y byddech wedi bod yn llwyddiannus ryw dro arall.

Ni allwch reoli'r holl ffactorau hyn, a gall ceisio eu deall deimlo'n llethol. Felly, cydnabyddwch nhw, ac wedyn ceisio eu rhoi i’r naill ochr wrth i chi ganolbwyntio ar y meysydd hynny y gallwch eu rheoli.

4. Ai hon oedd y swydd addas i chi?

Mae llawer o bobl yn cwblhau eu gradd heb fawr ddim syniad am yr hyn maent am ei wneud nesaf. Os nad yw’r busnes wedi eich rhoi ar y rhestr fer am y cyfle, efallai nad oedd yn addas iawn i chi a'ch gwerthoedd. Mae'n werth adlewyrchu ar beth sy’n bwysig i chi mewn swydd ac un lle i ddechrau gyda hyn yw eich gwerthoedd.

Er enghraifft:

  • Os yw moeseg yn rhan fawr o bwy ydych chi, efallai na fyddwch eisiau gweithio i gwmni tybaco nac yn y diwydiant amddiffyn, er enghraifft.
  • Neu, os yw cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn arbennig o bwysig i chi, efallai nad yw dewis swydd sy'n cynnwys gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau, neu lawer o deithio rhyngwladol, yn syniad da.

Nid gwaith yw'r unig agwedd ar eich bywyd chi, felly nid oes rhaid i'ch swydd gyd-fynd yn berffaith â'r hyn rydych chi'n credu ynddo, ond bydd eich gwerthoedd yn cael eu mynegi yn seiliedig ar yr hyn rydych chi'n ei ddweud yn eich cais a'ch cyfweliadau. Felly gallai peidio â chael y swydd fod yn arwydd nad y swydd oedd yr un iawn i chi.

5. Ymarfer i berffeithio

Fel popeth mewn bywyd, mae gwneud cais am swydd yn gofyn am ymarfer a pho fwyaf fyddwch chi’n ei wneud, ac yn dysgu ohono, y gorau fyddwch chi. Wedi dweud hynny, mae ysgrifennu cais cryf yn cymryd amser, felly mae cyflwyno nifer afrealistig o geisiadau "copïo a gludo" yn debygol o siomi.

Ond peidiwch â digalonni wrth gael eich gwrthod, gall fod yn gyfle gwych i ddysgu, am yr hyn rydych chi eisiau ei wneud a sut gallwch wella. Yn wir, os ydych chi bob amser yn llwyddo mewn prosesau recriwtio, mae'n bur debyg nad ydych chi’n ddigon uchelgeisiol!

Bydd uchafbwyntiau ac isafbwyntiau’n anochel ar y siwrnai at ddod o hyd i'ch swydd gyntaf i raddedigion a gall fod yn gyfnod anodd iawn i chi. Ond does dim rhaid i chi wynebu hyn ar eich pen eich hun. Gofynnwch am help pan fydd arnoch ei angen - i ffrindiau, teulu, timau gyrfaoedd prifysgol neu'r gwasanaethau Student Space. Gwrandewch ar adborth, defnyddiwch yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu ac, yn y pen draw, fe ddowch chi o hyd i swydd sy'n addas i chi.