Sut i greu cyllideb myfyriwr

Mae Ruth Bushi

Mae Ruth Bushi yn ysgrifennu am arian myfyrwyr a bywyd yn y brifysgol. Mae hi'n awdur sawl rhifyn o The Student Money Manual.

Mae teimlo'n ansefydlog yn ariannol oherwydd heriau diweddar fel y newidiadau i gostau byw a'r pandemig yn naturiol. Gall creu cyllideb eich helpu i deimlo'n fwy hyderus wrth reoli'ch arian.

Gall ddangos i chi beth sydd ar gael i chi a sut i oroesi cyfnodau anodd. Gall hyd yn oed rhoi cynnig ar greu cyllideb leihau rhywfaint ar y straen y gall pryderon ariannol eu hachosi.

Beth yw cyllideb?

Yn syml, cyllideb yw cynllun ar gyfer y ffordd yr ydych eisiau gwario'ch arian. Os byddwch wedi gwario eich benthyciad i fyfyrwyr i gyd neu'n cael trafferth cael dau ben llinyn ynghyd, gall cyllideb eich helpu i ddod i drefn eto.

Mae creu cyllideb fel arfer yn golygu penderfynu faint y dylech wario ar bethau sy’n bwysig i chi – er enghraifft rhent, bwyd a chymdeithasu. Mae cynllunio hyn ymlaen llaw yn ffordd wych o gadw trefn ar eich arian.

Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os ydych yn wynebu costau annisgwyl neu ostyngiad mewn incwm. Mae cyllidebu yn sicrhau nad ydych chi’n gorymestyn eich hun, a gall eich helpu i flaenoriaethu eich gwariant.

Does dim rhaid gwneud mathemateg gymhleth neu ddefnyddio offer arbennig i gyllidebu. Dilynwch y camau isod i greu cyllideb.

1: Dewiswch beth yr ydych am ei ddefnyddio i wneud eich cyllideb

 • Gallwch wneud cyllideb ar ddarn o bapur neu ddefnyddio llyfr nodiadau. Mae hon yn ffordd gyflym o ddechrau arni. Gallai cael cyfrifiannell wrth law fod yn ddefnyddiol.
 • Mae taenlen gyfrifiadur fel Excel yn opsiwn da os ydych am arbed neu ddiweddaru eich cyllideb, a gall y feddalwedd hyd yn oed wneud y symiau drosoch.
 • Mae yna lawer o gyllidebau rhyngweithiol hefyd y gallwch eu defnyddio ar-lein neu drwy ddefnyddio ap fel hwn Cynlluniwr cyllideb y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

2: Cofnodwch eich incwm misol

Cofnodwch yr arian sydd gennych yn dod i mewn bob mis. Gallai hyn gynnwys:

 • Benthyciad i fyfyrwyr
 • Cyflog swydd neu hunangyflogaeth
 • Bwrsariaethau neu grantiau
 • Budd-daliadau llesiant neu lwfans anabledd
 • Cyfraniad gan rieni
 • Cronfeydd caledi a chymorth brys arall

Efallai y byddwch yn cael rhywfaint o’r incwm hwn mewn taliadau untro neu mewn un swmp. Rhannwch y taliadau hyn gyda nifer y misoedd y mae'n rhaid i'r arian bara er mwyn cyfrifo ffigwr misol.

Unwaith y byddwch wedi nodi eich holl ffynonellau incwm, adiwch y symiau at ei gilydd. Dyma gyfanswm eich incwm misol.

3: Traciwch eich gwariant misol

Meddyliwch faint rydych chi'n ei wario (neu angen ei neilltuo) ar gyfer:

 • Costau hanfodol: pethau y mae'n rhaid i chi eu talu'n rheolaidd neu bethau na allwch chi eu hepgor yn hawdd, fel rhent a biliau. Gallai eich costau hanfodol hefyd gynnwys cludiant i'r gwaith, neu ddeunyddiau ar gyfer eich cwrs.
 • Costau hyblyg: gwariant sy'n cyd-fynd â'ch cyllid. Er enghraifft, cymdeithasu, hobïau a byrbrydau.

Ddim yn siŵr beth ydych chi'n ei wario? Edrychwch ar gyfriflenni a derbynebau banc, yn ogystal ag unrhyw apiau bancio neu waledi digidol yr ydych yn eu defnyddio. Neu defnyddiwch y dadansoddiad o wariant myfyrwyr (Saesneg yn unig) hwn i brocio'r cof. Does dim o'i le ar amcangyfrif chwaith.

Adiwch eich gwariant am y mis. Dyma gyfanswm eich gwariant misol.

4: Mantolwch eich cyllideb

Y nod yw gwario llai na'ch incwm bob mis.

Gallwch wirio hyn drwy dynnu cyfanswm eich gwariant misol o gyfanswm eich incwm misol.

 • Oes gennych chi arian ar ôl? Ystyriwch ei roi mewn cyfrif cynilo bob mis er mwyn adeiladu cronfa wrth gefn i chi'ch hun.
 • Cael trafferth ymdopi? Peidiwch â mynd i banig. Darllenwch y camau isod.

Rhowch eich cyllideb ar waith

Dewiswch ddyddiad rheolaidd i fynd drwy'ch cyllideb. Mae gwneud hynny ar ddechrau neu ddiwedd y mis yn syniad da, ond efallai y byddwch am wirio ychydig yn amlach wrth i'ch sefyllfa ariannol amrywio.

Talwch eich costau hanfodol yn gyntaf. Neu rhowch yr arian o'r neilltu mewn lle diogel neu (yn well fyth) mewn cyfrif ar wahân hyd nes y bydd y biliau'n ddyledus. Os oes gennych unrhyw incwm yn weddill ar ôl talu eich costau hanfodol, rhannwch hwn rhwng eich costau hyblyg. Ond peidiwch â gwario wrth fynd. Cyfyngwch bob gwariant a cheisiwch beidio â thalu mwy na hynny bob mis.

Roeddwn i’n wych am wneud cyllidebau. Pe bai fy sefyllfa ariannol neu straen yn dechrau codi i'r wyneb, byddwn yn eistedd i lawr ac yn gwneud cyllideb hardd â chôd lliw yn frwdfrydig. Ar ôl i mi ei wneud, byddwn i’n teimlo cymaint gwell ac wedi ymlacio. Ond doeddwn i ddim yn dda am gadw at fy nghyllideb bob amser.

Mynd i'r afael â phroblemau ariannol

Gallai costau byw roi pwysau ychwanegol arnoch, ac efallai y gwelwch weithiau fod eich costau hanfodol yn uwch na'ch incwm neu gyllid.

Dechreuwch trwy adolygu beth sydd ar eich rhestr o hanfodion. Mae gweld y pethau rydyn ni'n eu mwynhau neu'n eu gwerthfawrogi fel pethau hanfodol yn deimlad arferol, ond ceisiwch gymryd cam yn ôl. A oes peth o'r gwariant yn rhywbeth dymunol yn hytrach na hanfodol?

 • Mae prydau tecawê a phrydau parod yn gyflym ac yn hawdd, ond mae dibynnu arnynt yn costio mwy na'u coginio eich hun. Ddim yn hyderus yn y gegin? Mae gan YouTube lawer o ryseitiau di-ffwdan y gallwch chi eu coginio yn rhad.
 • Gall car deimlo fel rhywbeth hanfodol, ond mae cynnal a chadw car ac MOT yn gostus. Mae trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded neu hyd yn oed gynlluniau rhannu car yn aml yn rhatach.
 • Dewch o hyd i ffyrdd o wario llai, mae newid i frandiau rhatach yn ddechrau da.

Os ydych chi wedi edrych ar hyn ac mae eich costau hanfodol dal yn uwch na'r swm sy'n dod i mewn, gwnewch apwyntiad i siarad â rhywun yn eich prifysgol. Mae gan lawer o brifysgolion gronfeydd cymorth ar gyfer myfyrwyr sy'n profi caledi ariannol a gallant roi cyngor arbenigol i chi ar sut i fynd i'r afael â phryderon ariannol, yn enwedig ofnau o fod mewn dyled.

Gallwch hefyd ddod o hyd i ffyrdd ymarferol o ddelio â chostau llety a chostau dyrys eraill ar y ddolen beth i'w wneud os oes gennych chi broblemau ariannol yma.

Daliwch ati

Does dim rhaid i'ch cyllideb fod yn berffaith ar eich cynnig cyntaf. Fel unrhyw beth, bydd yn dod yn haws wrth i chi ymarfer.

Unwaith y byddwch chi'n dod i'r arfer, rhowch nod ariannol i chi'ch hun. Gallai hyn fod yn adeiladu sicrwydd ariannol neu weithio tuag at sicrhau bod eich cyllideb yn mantoli ar ddiwedd pob mis. Os oes gennych ddigon o incwm, efallai yr hoffech ddewis rhywbeth i gynilo tuag ato. Gallai hyn fod yn gronfa argyfwng neu'n wobr arbennig am eich gwaith caled.

Penderfynwch faint i'w neilltuo bob mis. Neu rhowch her i chi'ch hun i dorri'n ôl ar wariant diangen, a rhowch yr arbedion tuag at eich nod.

Mae nodau arian yn rhoi ymdeimlad o gyfeiriad i chi ac yn eich annog i ddal ati, ac yn wir, dyna hanfod cyllidebau.

Adolygwyd ddiwethaf: Tachwedd 2022