Sut i ymarfer hunanofal wrth chwilio am swydd

Mae Annie Gainsborough

Mae Annie Gainsborough yn Ymgynghorydd Prosiect gyda Gradconsult. Mae'n cefnogi myfyrwyr a graddedigion i ffynnu drwy gydol y prosesau recriwtio gyda diddordeb personol mewn cydraddoldeb a chynhwysiant.

Yn ystod eich blwyddyn olaf yn y brifysgol, ac ar ôl graddio, gall y pwysau i ddod o hyd i swydd i raddedigion deimlo'n llethol. Mae gennym ni rai awgrymiadau i'ch helpu chi i gynnal eich lles tra byddwch yn chwilio.

Mae pwysau gan rieni, tiwtoriaid a ffrindiau, a newyddion am y farchnad swyddi'n cael ei tharo gan y pandemig byd-eang, yn cyfuno i wneud hwn yn gyfnod arbennig o anodd. Mae llawer o'r rhain yn ffactorau allanol na allwch eu rheoli. Ond yr hyn y gallwch ei reoli yw eich agwedd tuag at chwilio am swydd. Drwy fabwysiadu'r strategaeth gywir, gallwch gynyddu eich siawns o gael rôl i raddedigion a gofalu am eich lles ar yr un pryd.

Efallai eich bod yn meddwl po fwyaf o geisiadau am swyddi fyddwch yn eu cyflwyno, y mwyaf tebygol y byddwch o fod yn llwyddiannus. Ond nid yw'r dull yma o chwilio am swydd bob amser yn arwain at ganlyniadau gwell. A dweud y gwir, mae cyfraddau llwyddiant a lles yn gostwng pan fydd y dull hwn o weithredu’n cael ei ddefnyddio.

Dyma bedwar awgrym er mwyn cynnal dull penodol o chwilio am swydd gan hefyd roi blaenoriaeth i hunanofal:

1. Ansawdd nid nifer

Efallai eich bod wedi clywed straeon, ar y radio neu drwy ffrindiau, am bobl yn anfon eu CV at 200 o gyflogwyr ond ddim yn cael un cyfweliad. Gall hyn wneud i chwilio am swydd deimlo fel tasg anobeithiol. Ond nid yw'r dull generig, "copïo a gludo" yma o ymdrin â cheisiadau am swyddi’n un ffafriol i lwyddiant – o ran cyfweliadau a chynigion, neu o ran eich lles eich hun.

Yn wir, mae ymchwil Student Minds yn dangos bod angen i chi gyflwyno tua phum cais cryf mewn ychydig o fisoedd er mwyn derbyn un cynnig swydd dibynadwy. I dderbyn mwy na dau gynnig swydd, byddai angen i chi gyflwyno tua 60 o gynigion am swyddi!

Y rheswm am hyn yw bod cyflogwyr yn chwilio am geisiadau wedi'u teilwra a’u hymchwilio'n dda. Byddem yn argymell y canlynol:

  • sicrhau bod eich cais a’ch CV yn cwmpasu'r pwyntiau allweddol y mae'r cyflogwr wedi'u rhestru yn yr hysbyseb swydd
  • mynd y tu hwnt i wefan y sefydliad yn eich ymchwil, gan edrych ar flogiau cwmni, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a straeon newyddion sector i'ch helpu i fod yn unigryw a dangos diddordeb gwirioneddol.

Mae hyn wrth gwrs yn cymryd amser, ac nid yw'n rhywbeth y gallwch ei gyflawni ar gyfer cannoedd o geisiadau. Felly, drwy ganolbwyntio ar nifer llai o geisiadau wedi'u hymchwilio'n dda, gallwch fod yn unigryw a chynyddu eich siawns o lwyddo.

Yn sicr, nid yw cyflwyno mwy o geisiadau na sy'n angenrheidiol yn mynd i'ch helpu i gynnal hunanofal. Yn wir, mae'r un adroddiad yn nodi bod pob cais ychwanegol a gyflwynir yn arwain at ddirywiad yn lles meddyliol graddedigion.

2. Pennu targedau realistig

Os yw'n gais y mis yn ystod eich blwyddyn olaf neu'n gais wythnos ar ôl graddio, mae pennu targedau realistig sy'n gweithio i chi ac yn cyd-fynd â’ch cyfrifoldebau eraill yn un ffordd o sicrhau nad yw chwilio am swyddi yn cael y gorau arnoch chi. Peidiwch â phoeni os oes rhaid i chi symud y pyst gôl ryw ychydig wrth fynd - yn enwedig yn ystod pandemig - ond mae cael nodau yn eich helpu i gynnal ffocws ar beth rydych eisiau ei gyflawni.

3. Cynnal trefn gyson

Mae sicrhau swydd i raddedigion yn un nod, ond mae eich lles yn bwysicach fyth ac yn hanfodol i'ch llwyddiant. Peidiwch â gadael i chwilio am swydd amharu ar eich hobïau, eich perthnasoedd, a'r pethau eraill sy'n ffurfio pwy ydych chi.

Weithiau mae'n teimlo fel pe bai uchafbwyntiau ac isafbwyntiau'r chwilio am swydd yn ein diffinio ni, ond nid yw hyn yn wir, ac felly mae'n bwysig gwneud amser ar gyfer y gweithgareddau sy'n ein cynnal ni. Wedi dweud hynny, ni allwch wneud popeth ar unwaith, felly byddwch yn hyblyg – efallai y bydd angen i chi symud ymrwymiadau eraill i ganolbwyntio ar ddyddiad cau neu gyfweliad.

Rhaid i chi gynnal ffocws ar hunanofal yn ystod y cyfnod hwn! Ceisiwch lunio trefn sy'n gadael amser ar gyfer prydau iach, ymarfer corff ac awyr iach, yn ogystal â noson dda o gwsg. Gall gwisgo eich helpu i deimlo'n fwy proffesiynol, a gall cymryd amser oddi wrth y sgrin i wneud rhywbeth sy'n bwysig i chi eich helpu i ddod yn ôl yn teimlo’n fwy ffres ac yn barod i serennu yn y broses recriwtio.

4. Ymdopi â chael eich gwrthod

Hyd yn oed wrth ddilyn y cyngor yma, nid yw dod o hyd i swydd yn mynd i fod yn hawdd. Bydd pob un ohonom ni’n cael ein gwrthod ar wahanol adegau yn y broses. (Ac os na fyddwch, efallai nad ydych chi'n bod yn ddigon uchelgeisiol!) Peidiwch â digalonni oherwydd hyn. Mae cyflwyno cais yn gam mawr iawn ac os byddwch yn cyrraedd drwodd i ganolfan asesu neu gyfweliad, mae hynny'n gyflawniad enfawr ynddo'i hun.

I ddechrau, llongyfarchwch eich hun ar eich llwyddiant! Ac wedyn, tra mae’r profiad yn ffres yn eich meddwl o hyd, gofynnwch am adborth gan y cyflogwr ac adlewyrchu ar unrhyw elfennau rydych chi'n meddwl y gallech eu gwella, naill ai ar eich pen eich hun, gyda'ch gwasanaeth gyrfaoedd, ffrind dibynadwy neu aelod o'r teulu.

Efallai y byddwch hefyd eisiau rhoi’r gorau i chwilio am swydd am gyfnod, i roi pethau mewn persbectif, cyn dychwelyd, yn barod i gymhwyso'r dysgu o un profiad i brosesau recriwtio eraill. Mae gwneud cais am swyddi, fel popeth mewn bywyd, yn gofyn am ymarfer a pho fwyaf o ymarfer fyddwch chi’n ei wneud, a dysgu ohono, y gorau fyddwch chi.

Mae'n iawn teimlo'n boenus neu'n bryderus wrth wneud cais am swydd ond nid ydych ar eich pen eich hun. Mae llawer o ansicrwydd ar hyn o bryd, ac mae chwilio am swydd yn rhywbeth arall a allai ychwanegu at y teimlad yma. Ond gall siarad am eich pryderon gydag eraill a chynnal agwedd iach at y broses recriwtio eich helpu i deimlo'n well ac mewn rheolaeth, gan eich helpu hefyd i weithio tuag at eich nodau.