Unigrwydd

Mae unigrwydd yn brofiad cyffredin sy’n gallu teimlo’n annifyr, ac effeithio ar eich ffordd o feddwl. Ond mae ffyrdd o’i oresgyn.

Rydyn ni’n greaduriaid cymdeithasol: rydyn ni’n elwa o fod yng nghwmni pobl eraill, ac mae’r pandemig wedi tarfu ar ein gallu i dreulio amser gyda’n gilydd. Byddai hyn yn hynod wir os ydych chi wedi bod yn gwarchod eich hun, oherwydd eich iechyd chi neu iechyd pobl eraill.

Mae unigrwydd yn gallu teimlo’n boenus a chreu pryder. Mae’n gallu arwain at emosiynau eraill, fel tristwch, rhwystredigaeth a phryder. Efallai y byddwch yn flin gyda chi’ch hun, neu’n teimlo y dylech allu ymdopi’n well.

Mewn gwirionedd, mae unigrwydd yn ymateb normal gan bobl yn absenoldeb rhywbeth y mae arnom ni ei angen, yn union fel mae llwgu’n ymateb i fod angen bwyd. Rhybudd yn syml yw unigrwydd bod rhaid i ni weithredu er mwyn gwella ein cyswllt cymdeithasol.

Beth yw unigrwydd?

Mae unigrwydd yn gallu teimlo’n boenus ac yn bryderus. Gall arwain at emosiynau eraill yn ei sgil fel tristwch, rhwystredigaeth a gorbryder. Fe allech chi deimlo’n flin gyda’ch hun neu deimlo y dylech chi fod yn gallu ymdopi’n well.

Mewn gwirionedd, mae teimlo’n unig yn ymateb normal i absenoldeb rhywbeth sydd arnom ei angen, yn yr un modd â theimlo’n llwglyd pan fydd arnom angen bwyd. Mae unigrwydd yn arwydd bod angen i ni fynd ati i wella ein cysylltiadau cymdeithasol.

Ffyrdd o ddod o hyd i gysylltiad

Mae’n ymddangos mai prinder cysylltiadau cymdeithasol da sy’n achosi unigrwydd. Fe allwch chi dreulio llawer o amser yng nghwmni pobl eraill a theimlo’n unig o hyd.

Y ffordd orau o oresgyn unigrwydd yw canolbwyntio ar dreulio amser sy’n teimlo’n ystyrlon ac yn ddymunol gyda phobl eraill.

Amser ystyrlon gyda phobl eraill

Un ffordd o allu treulio amser ystyrlon gyda phobl eraill yw canolbwyntio ar helpu pobl eraill. Pan fyddwn yn gwneud hynny, rydyn ni’n cysylltu â nhw a’u hanghenion, ac mae’r cysylltiad hwnnw’n gadarnhaol i ni.

Fe allech chi chwilio am ffyrdd o helpu eich ffrindiau neu eich teulu, neu ymuno â chynllun gwirfoddoli.

Neu fe allech chi drafod eich teimladau â rhywun rydych chi’n ymddiried ynddo. Mae rhannu eich teimladau â phobl eraill yn gallu helpu i feithrin cysylltiad a chred bod gennych chi bobl yn eich bywyd sy’n meddwl amdanoch chi.

Amser dymunol gyda phobl eraill

I gael amser ystyrlon gyda phobl eraill, beth am drefnu rhywbeth hwyliog gyda’ch ffrindiau neu ymuno â chymdeithas neu glwb yn yr Undeb Myfyrwyr?

Fe allech chi roi cynnig ar y canlynol:

  • trefnu picnic neu bryd o fwyd mewn grŵp – mae bwyta gyda’ch gilydd yn gallu bod yn brofiad sy’n dod â phobl at ei gilydd.
  • Hyd yn oed os mai dim ond cyswllt ar-lein gallwch chi ei gael, fe allech chi gynllunio eich amser cymdeithasol o gwmpas gweithgaredd torfol, fel cwis.

Sut gall unigrwydd effeithio ar eich ffordd o feddwl

Cofiwch fod unigrwydd yn gallu dylanwadu ar ein gwerthusiad o ryngweithio cymdeithasol. Fe allech chi deimlo nad ydych chi’n mwynhau’r amser gyda phobl eraill neu efallai eich bod yn ailchwarae’r rhyngweithio yn eich meddwl, gan edrych am eiriau anghywir neu droeon trwstan ar eich rhan chi, neu bethau yr oedd pobl eraill wedi’u gwneud nad oeddech chi’n eu hoffi.

Gwnewch eich gorau i dderbyn bod yr ymatebion hyn yn deillio o’ch teimladau – ond peidiwch â gadael iddyn nhw eich rheoli. Hyd yn oed os oeddech chi’n arfer cael mwy o fwynhad o amser gyda ffrindiau o’r blaen, mae rhywfaint o gwmni dymunol yn well na dim.

Gydag amser, fe welwch chi fod eich gallu i fwynhau sefyllfaoedd cymdeithasol yn gwella eto.

Beth i’w wneud os byddwch yn dal i deimlo’n unig

I gloi, os ydych chi’n cael trafferth cael gwared ar yr unigrwydd a symud ymlaen, manteisiwch ar y cymorth sydd ar gael yn eich prifysgol.

Mae unigrwydd yn annymunol ond mae ffyrdd o’i drechu a theimlo’n rhan o gymdeithas unwaith eto.