Teimlo’n unig

Efallai eich bod yn teimlo’n unig neu’n ynysig oherwydd canlyniadau’r coronafeirws. Mae hyn yn gwbl ddealladwy.

Rydyn ni’n greaduriaid cymdeithasol: rydyn ni’n elwa o fod yng nghwmni pobl eraill, ac mae’r pandemig wedi tarfu ar ein gallu i dreulio amser gyda’n gilydd. Byddai hyn yn hynod wir os ydych chi wedi bod yn gwarchod eich hun, oherwydd eich iechyd chi neu iechyd pobl eraill.

Mae unigrwydd yn gallu teimlo’n boenus a chreu pryder. Mae’n gallu arwain at emosiynau eraill, fel tristwch, rhwystredigaeth a phryder. Efallai y byddwch yn flin gyda chi’ch hun, neu’n teimlo y dylech allu ymdopi’n well.

Mewn gwirionedd, mae unigrwydd yn ymateb normal gan bobl yn absenoldeb rhywbeth y mae arnom ni ei angen, yn union fel mae llwgu’n ymateb i fod angen bwyd. Rhybudd yn syml yw unigrwydd bod rhaid i ni weithredu er mwyn gwella ein cyswllt cymdeithasol.

Cyswllt ystyrlon a phleserus

Mae’n ymddangos bod unigrwydd yn cael ei achosi gan ddiffyg cysylltiadau cymdeithasol o ansawdd. Gallwch dreulio llawer o amser yng nghwmni pobl eraill a theimlo’n unig yr un fath. Yr allwedd i oresgyn unigrwydd yw canolbwyntio ar dreulio rhywfaint o amser gydag eraill sy’n teimlo’n ystyrlon ac yn bleserus.

Un ffordd o ddod o hyd i amser ystyrlon gydag eraill yw drwy ganolbwyntio ar helpu pobl eraill. Pan rydyn ni’n helpu pobl eraill, rydyn ni’n cysylltu â hwy a’u hanghenion ac mae’r cyswllt hwnnw’n bositif i ni. Efallai y gallwch geisio dod o hyd i ffyrdd o helpu ffrindiau neu deulu, neu gallech ymuno â chynllun gwirfoddoli.

I ddod o hyd i amser pleserus gydag eraill, gall trefnu rhywbeth hwyliog gyda’ch ffrindiau neu ymuno â chymdeithas neu glwb yn Undeb y Myfyrwyr helpu. Gallech geisio trefnu picnic neu bryd bwyd i grŵp – gall bwyta gyda’ch gilydd fod yn brofiad agos sy’n dod â phobl at ei gilydd. Hyd yn oed os ydych chi wedi’ch cyfyngu i gyswllt ar-lein, gallwch gynllunio amser cymdeithasol o amgylch hynny, a gweithgaredd y gall pawb gymryd rhan ynddo, fel cwis.

Gall unigrwydd effeithio ar eich ffordd o feddwl

Byddwch yn ymwybodol y gall unigrwydd ddylanwadu ar sut rydym yn gwerthuso ein rhyngweithio cymdeithasol. Efallai y byddwch yn teimlo nad ydych yn mwynhau amser gydag eraill. Efallai eich bod yn ailchwarae’r rhyngweithio yn eich meddwl, gan feddwl am bethau wnaethoch chi eu dweud neu eu gwneud yn anghywir, neu bethau a wnaeth pobl eraill nad oeddech yn eu hoffi.

Ceisiwch dderbyn bod yr ymatebion hyn yn effaith o ganlyniad i sut rydych chi’n teimlo – ond peidiwch â gadael iddynt reoli beth rydych yn ei wneud. Hyd yn oed os oeddech chi’n arfer mwynhau mwy ar eich amser gyda ffrindiau, mae’n well cael ychydig o gwmni pleserus na dim o gwbl. Ymhen amser, fe welwch chi fod eich gallu i fwynhau sefyllfaoedd cymdeithasol yn cynyddu eto.

Yn olaf, os bydd yr unigrwydd yn parhau ac os ydych chi’n ei chael yn anodd symud ymlaen, defnyddiwch y gefnogaeth sydd ar gael i chi. Mae unigrwydd yn amhleserus ond mae ffyrdd o roi sylw iddo ac fe allwch chi deimlo mewn cysylltiad yn gymdeithasol eto.