Y broses o alar

Gareth Hughes

Gareth Hughes yw Arweinydd Clinigol Student Space ac mae'n seicotherapydd, ymchwilydd ac awdur ar lesiant myfyrwyr, gan gynnwys y llyfr Be Well, Learn Well.

Mae'r broses alaru yn aml yn anrhagweladwy ac mae wedi'i disgrifio fel un sy'n debyg i ‘roller coaster’. Yn y camau cynnar, efallai y byddwch chi'n profi eithafion eich hwyliau. Wrth i amser fynd yn ei flaen, mae'r rhain yn tueddu i ddod yn llai eithafol ac yn haws eu rheoli yn raddol.

Weithiau, efallai y byddwch chi'n gweld bod y ffordd rydych chi'n teimlo yn newid yn gyflym heb unrhyw reswm amlwg. Er enghraifft, mae llawer o bobl yn disgrifio’r profiad o gael diwrnod pan fyddant yn teimlo’n iawn ac yna’n gweld eu hwyliau’n plymio yn sydyn, fel pe bai trapddor emosiynol wedi’i agor oddi tanynt. Mae hyn yn normal: nid yw'n brofiad braf, ond mae'n rhan gyffredin o'r broses alaru.

Nid oes amserlen arferol ar gyfer galar, ac nid oes unrhyw ffordd o orfodi eich hun i deimlo'n wahanol neu symud ymlaen yn gyflymach. Nid oes ychwaith gyfnodau penodol y byddwch yn bendant o fynd drwyddynt. Ceisiwch beidio ag ail feddwl na barnu'ch hun am sut rydych chi'n teimlo.

Wrth ystyried hyn, byddwch yn ofalus o feddwl am beth y ‘dylech’ ei wneud. Gall llawer o fyfyrwyr gael eu hunain yn meddwl “dylwn i fod yn gallu rheoli hyn yn well.” Neu “dylwn i fod yn crio mwy.” Neu “dylwn i fod wedi symud ymlaen erbyn hyn.” Nid oes ffordd gywir nac anghywir o brofi galar ac felly nid oes unrhyw ffordd y ‘dylech’ fod yn teimlo.

Nid ydych chi'n wan oherwydd eich bod yn dal i deimlo'n isel fisoedd ar ôl y golled. Fel arall, os nad ydych chi'n crio ac yn teimlo'n erchyll drwy'r amser, nid yw'n golygu nad oedd ots gennych chi neu nad ydych chi'n galaru'n iawn. Yn syml, y profiad rydych chi’n ei gael yw'r ffordd rydych chi'n teimlo.

Yn gyffredinol, os gallwch chi dderbyn y broses fel y mae'n gweithio i chi, a gweithio gydag ef yn hytrach na cheisio ei atal neu ei orfodi, a gofalu amdanoch chi'ch hun tra byddwch chi'n gwella, yna byddwch chi'n symud drwyddi ac yn raddol yn dechrau teimlo'n well. Yn y pen draw, byddwch chi'n cyrraedd pwynt pan fyddwch chi'n cofio'r person neu'r peth rydych chi wedi'i golli ond, er hynny, byddwch chi'n barod i symud ymlaen a byw bywyd bodlon.

Galaru fel myfyriwr

Gall bod yn fyfyriwr wrth alaru ddod â'i heriau ei hun. Mae natur anrhagweladwy'r broses hefyd yn berthnasol i'ch dysgu academaidd. Mae rhai myfyrwyr yn canfod nad ydynt yn gallu ymgysylltu â'u rhaglen o gwbl yn ystod y cyfnod ar ôl colled. Felly, efallai y byddai’n werth rhoi gwybod i’ch darlithwyr am eich sefyllfa, ac os ydych yn colli dosbarth neu angen estyniad, byddant yn ymwybodol o hyn ymlaen llaw.

Mae rhai myfyrwyr yn gweld mai trwytho eu hunain yn eu hastudiaethau yw'r peth sy'n eu cadw i fynd. Mae eraill yn canfod eu hunain rhwng y ddau brofiad hyn – efallai'n gweld bod rhai dyddiau pan na allant weithio ac eraill pan fyddant yn canolbwyntio'n fawr.

Mae pob un o'r ymatebion hyn yn normal ac mae pa un bynnag rydych chi'n ei brofi yn iawn. Defnyddiwch y cymorth yn eich prifysgol i'ch helpu, derbyniwch beth bynnag sy'n bosibl i chi ar hyn o bryd a gwnewch ddefnydd o'r dyddiau pan fydd astudio'n bosibl. Bydd y cyfnod hwn yn mynd heibio, felly defnyddiwch wasanaethau cymorth a gweithdrefnau eich prifysgol i'ch helpu ac i reoli'r effaith ar eich astudiaethau.

Adolygwyd ddiwethaf: Hydref 2022