Y broses o alaru

Gareth Hughes

Gareth Hughes yw Arweinydd Clinigol Student Space ac mae'n seicotherapydd, ymchwilydd ac awdur ar lesiant myfyrwyr, gan gynnwys y llyfr Be Well, Learn Well.

Mae’r broses o alaru yn un annisgwyl yn aml ac mae wedi cael ei disgrifio fel rolyrcostyr. Yn y camau cynnar, efallai y byddwn yn teimlo eithafion hwyliau. Wrth i amser fynd yn ei flaen, mae’r rhain yn tueddu i fod yn llai eithafol ac yn haws ymdopi â nhw yn raddol.

Weithiau, byddwch yn gweld bod sut rydych chi’n teimlo’n newid yn gyflym iawn am ddim rheswm o gwbl. Er enghraifft, mae llawer o bobl yn disgrifio’r profiad o gael diwrnod yn teimlo’n iawn ac wedyn yn teimlo eu hwyliau’n plymio, fel bod drws emosiynol wedi cael ei agor o dan eu traed. Mae hyn yn gwbl normal: nid yw’n brofiad neis, ond mae’n rhan gyffredin o’r broses alaru.

Does dim amserlen normal i alaru, a does dim ffordd i orfodi eich hun i deimlo’n wahanol neu symud ymlaen yn gyflymach. Nid oes chwaith gamau penodol y byddwch yn mynd drwyddynt. Peidiwch â cheisio rhagweld na barnu eich hun am sut rydych yn teimlo.

Wrth ystyried hyn, byddwch yn ofalus wrth feddwl am bethau ‘ddylai’ fod yn digwydd. Mae llawer o fyfyrwyr yn meddwl fel hyn, “Fe ddylwn i fod yn ymdopi’n well gyda hyn” neu “Fe ddylwn i fod yn crïo mwy” neu “Fe ddylwn i fod wedi symud ymlaen nawr”. Does dim ffordd gywir nac anghywir o brofi galar a does dim byd a ‘ddylai’ fod yn digwydd.

Dydych chi ddim yn wan oherwydd eich bod yn dal i deimlo’n isel fisoedd ar ôl y golled. Hefyd, os nad ydych chi’n crïo ac yn teimlo’n ddifrifol drwy’r amser, nid yw hynny’n golygu nad oeddech chi’n poeni neu nad ydych chi’n galaru’n gywir. Mae’r profiad sydd gennych chi’n bod.

Yn gyffredinol, os gallwch chi dderbyn y broses fel mae’n gweithio i chi, a gweithio gyda hi yn hytrach na cheisio ei hatal neu ei rheoli, a chymryd gofal ohonoch chi’ch hun wrth i chi wella, byddwch yn symud ymlaen ac yn dechrau teimlo’n well yn raddol. Yn y diwedd, byddwch yn cyrraedd pwynt lle byddwch yn cofio’r person neu’r peth rydych chi wedi’i golli, ond er hynny byddwch yn barod i symud ymlaen a byw bywyd llawn.

Galaru fel myfyriwr

Gall bod yn fyfyriwr a galaru arwain at ei heriau ei hun. Mae pa mor anodd ei darogan yw’r broses yn berthnasol i’ch dysgu academaidd hefyd. Mae rhai myfyrwyr yn teimlo eu bod yn methu cymryd rhan yn eu rhaglen ddysgu yn syth ar ôl colled. Felly efallai y bydd yn werth rhoi gwybod i’ch darlithwyr am eich sefyllfa, ac wedyn os byddwch yn colli dosbarth neu angen estyniad, byddant yn gwybod am hyn ymlaen llaw.

Mae rhai myfyrwyr yn teimlo mai ymgolli yn eu hastudiaethau yw’r hyn sy’n sicrhau eu bod yn gallu dal ati. Mae eraill yn teimlo eu bod rhwng y ddau brofiad yma, yn teimlo bod rhai dyddiau pan nad ydynt yn gallu gweithio ac eraill pryd maent yn gallu canolbwyntio’n dda iawn.

Mae’r ymatebion hyn i gyd yn normal ac mae pa bynnag brofiad gewch chi’n iawn. Defnyddiwch y gefnogaeth yn eich prifysgol i’ch helpu chi i dderbyn beth bynnag sy’n bosib i chi ar hyn o bryd ac i wneud defnydd o’r dyddiau pan mae astudio’n bosib. Bydd y cam hwn yn pasio, felly defnyddiwch y gwasanaethau cefnogi a gweithdrefnau eich prifysgol i’ch helpu chi ac i reoli’r effaith ar eich astudiaethau.