Ydw i’n mynd i fod yn ddigon da ar gyfer y lefel academaidd nesaf?

O ganlyniad i’r coronafeirws, efallai bod tarfu wedi bod ar eich addysg chi. O dan yr amgylchiadau hyn, mae’n naturiol i chi deimlo nad ydych yn barod ar gyfer cam nesaf eich astudiaethau.

Hunaneffeithiolrwydd academaidd yw ein cred ni yn ein gallu ein hunain i lwyddo yn academaidd. Mae’n bwysig i’n dysgu a’n cyflawni yn y dyfodol. Mae credu eich bod yn gymwys i wneud rhywbeth yn cael effaith ar eich hyder a’ch gallu i gwblhau tasgau cymhleth. Mae’n naturiol os ydych chi’n poeni y bydd bylchau yn eich dysgu’n tanseilio eich gallu acacemaidd, eich hyder a’ch cyflawniadau yn y dyfodol.

Ond, dylem gydnabod faint o effaith mae’r tarfu oherwydd y cyfyngiadau symud wedi’i hachosi. Erbyn i ysgolion a phrifysgolion gau ym mis Mawrth, roedd y rhan fwyaf o’r flwyddyn academaidd wedi dod i ben. Defnyddiwyd gweddill yr amser gan fwyaf i gwblhau asesiniadau ac adolygu ar gyfer arholiadau a’u sefyll. Roedd y rhan fwyaf o’ch dysgu wedi digwydd eisoes.

Rydych chi’n ddigon da

Mae hyn yn bwysig; gan fod ein diwylliant ni’n tueddu i ganolbwyntio ar raddau ac arholiadau, gallwn gael ein twyllo i feddwl mai cynhyrchu graddau yw diben addysg. O ganlyniad, os nad ydym yn sefyll ein harholiadau diwedd blwyddyn, gallwn feddwl nad oedd unrhyw ddiben i’n haddysg yn ystod y flwyddyn honno.

Ond wrth gwrs, nid yw hynny’n gywir. Diben addysg yw cael eich addysgu – dysgu a chael gwybodaeth, dealltwriaeth a doethineb. Nid ydych wedi colli’r hyn wnaethoch chi ei ddysgu cyn y cyfyngiadau symud. Mae’r sylfeini sydd wedi’u creu i fod yn llwyddiannus yn gadarn o hyd. Rydych chi’n ddigon da ac mae gennych chi allu i symud ymlaen i’r lefel academaidd nesaf.

Hefyd mae eich prifysgol eisoes yn gwybod bod tarfu wedi bod ar eich addysg. Mae darlithwyr ar hyd a lled y wlad wedi bod yn gweithio’n galed i addasu eu haddysgu ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Does neb yn disgwyl i eleni fod fel unrhyw flwyddyn arall. Os ydych chi’n teimlo bod bylchau yn eich gwybodaeth, ’fydd eich darlithwyr chi ddim yn synnu os byddwch yn gofyn iddynt am help.

Sut i baratoi

Wrth gwrs, gallwch chi hefyd helpu i feithrin eich hyder a’ch cymhwysedd eich hun drwy’r ffordd rydych yn ymwneud â’ch dysgu. Os ydych chi’n teimlo’n bryderus am eich gallu, efallai y byddwch eisiau osgoi meddwl am y peth neu ymwneud ag astudio o gwbl. Mae hwn yn ymateb normal i bethau sy’n gwneud i ni deimlo’n bryderus, ond yn yr achos hwn, mae ein hemosiynau ni’n camddarllen y sefyllfa. Bydd treulio mwy o amser yn paratoi ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod yn helpu i wella eich hyder a’ch gallu i lwyddo pan fydd y flwyddyn academaidd yn dechrau.

Dyma rai ffyrdd i chi ddechrau arni:

  • Gweithio eich ffordd drwy restr darllen
  • Gwylio rhai darlithoedd neu fideos ar-lein am eich pwnc (o ffynonellau da)
  • Dod yn gyfarwydd â thermau a chysyniadau allweddol
  • Atgoffa eich hun am beth rydych yn ei fwynhau am eich pwnc a neilltuo rhywfaint o amser i roi sylw i hynny

Yn olaf, peidiwch â bod ag ofn gofyn am gefnogaeth gyda’ch dysgu os oes arnoch ei angen. Bydd gan eich prifysgol gefnogaeth amrywiol i’ch helpu chi i wella eich sgiliau academaidd, gan gynnwys tiwtoriaid personol, llyfrgellwyr a chynghorwyr sgiliau astudio. Edrychwch ar beth gall eich prifysgol ei gynnig i chi a defnyddio’r gefnogaeth hon i helpu i wella eich dysgu a’ch hyder.