Mynd ati’n strwythuredig i wneud ffrindiau

Os ydi’r pandemig wedi effeithio ar dy gyfleoedd cymdeithasol, mae cyfle i gael gwybod am ffyrdd rhagweithiol o gyfarfod pobl a gwneud ffrindiau.

Os wyt ti’n fyfyriwr newydd neu’n dychwelyd, mae’n bosib y byddi di’n bryderus am dy fywyd cymdeithasol wrth i ni symud i gyfnod nesaf y pandemig.

Mae gwneud ffrindiau newydd a theimlo’n rhan o dy brifysgol yn hollbwysig wrth dy helpu di i gael profiad prifysgol da. Ond mae’n debygol y bydd ansicrwydd yn parhau o amgylch pa weithgareddau cymdeithasol fydd ar gael dros y misoedd i ddod.

Mae’n debygol y bydd gan brifysgolion gwahanol drefniadau gwahanol ac fe allai’r rhain newid dros amser.

Ond nid yw hyn yn golygu na fyddi di’n cael cyfle i gyfarfod pobl newydd neu ddod o hyd i ffrindiau newydd.

Sut rydyn ni’n cyfarfod pobl fel arfer

Pan rydyn ni’n symud i amgylchedd newydd, fel prifysgol, ysgol neu weithle, mae llawer o’n cymdeithasu ar y dechrau yn tueddu i ddigwydd rhwng digwyddiadau ffurfiol, fel cyn neu ar ôl cyfarfod neu ddosbarth.

Dydyn ni ddim yn gwybod pa mor wahanol fydd hynny eleni ac felly ni allwn ddibynnu gymaint ar y cyfleoedd yma.

O ganlyniad, efallai y bydd angen mabwysiadu dull mwy strwythuredig a bwriadol o gwrdd â phobl.

Pam mabwysiadu dull strwythuredig?

Wrth gwrs, mae’n haws weithiau rhoi dy hun mewn sefyllfa gymdeithasol ac yna ymuno yn y sgwrs yn naturiol, yn hytrach na mynd yn syth at bobl eraill. Ond cofia, mae pawb yn yr un sefyllfa anarferol. Mewn gwirionedd, trwy estyn allan at bobl yn uniongyrchol, mae’n debyg dy fod yn eu helpu.

Mae hyn i gyd yn golygu ei bod yn gwneud synnwyr i wneud cynllun ar gyfer sut i gyfarfod pobl newydd. Bydd hyn yn dy helpu i gymryd rheolaeth o’r broses a chynyddu’r tebygolrwydd o ddod o hyd i ffrindiau da.

Bydd rhywun yn dy gymuned myfyrwyr yn gwneud ffrind da i ti. Trwy gynllunio, byddi di’n rhoi cyfle i ti dy hun ddod o hyd iddyn nhw, yn hytrach na gadael hynny i siawns.

Cynllunio i gyfarfod pobl newydd

Mae modd cynllunio i gyfarfod ffrindiau newydd mewn sawl ffordd. Edrycha ar wefan dy brifysgol ac ar yr holl ffyrdd sydd ar gael i ti yno. Fe allai’r cyfleoedd yma gynnwys:

  • Fforymau ar-lein a thrafodaethau dosbarth
  • Cymdeithasau Undeb y Myfyrwyr neu glybiau chwaraeon – ar-lein neu wyneb yn wyneb neu gymysgedd o’r ddau; yn ddibynnol ar beth sydd ar gael
  • Cyfleoedd gwirfoddoli
  • Pobl yn dy neuadd neu dŷ (os wyt ti’n symud i lety myfyrwyr)
  • Mae rhai prifysgolion wedi creu cyfleoedd cymdeithasol ar-lein i fyfyrwyr allu eu defnyddio cyn dechrau’r flwyddyn academaidd

Cofia mai proses ydi hon. Os nad wyt ti’n cyfarfod unrhyw un ti’n hoff ohono ar y cynnig cyntaf, nid yw hynny’n golygu na wnei di ffrindiau. Y cyfan mae’n ei olygu ydi nad wyt ti wedi dod o hyd iddyn nhw eto. Dal ati i lunio a gweithredu dy gynllun a defnyddia’r cymorth yn dy brifysgol ac yn Undeb y Myfyrwyr i dy helpu i gyrraedd yno.