Mynd ati’n strwythuredig i wneud ffrindiau

Os ydych chi’n fyfyriwr newydd, efallai eich bod yn poeni am effaith y coronafeirws ar eich gallu i wneud ffrindiau.

Mae gwneud ffrindiau newydd a theimlo’n rhan o’ch prifysgol yn hanfodol i’ch helpu i gael profiad prifysgol da. Does dim gwadu eleni y bydd effaith y coronafeirws yn effeithio ar y ffordd rydych chi’n cyfarfod ac yn treulio amser gyda phobl yn y brifysgol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu na allwch chi neu na fyddwch chi’n cyfarfod neu’n gwneud ffrindiau newydd.

Pan rydyn ni’n symud i amgylchedd newydd, fel prifysgol, ysgol neu weithle newydd, mae llawer o’n cymdeithasu cychwynnol ac unrhyw feithrin perthnasoedd yn tueddu i ddigwydd mewn lleoliadau rhwng digwyddiadau ffurfiol, fel cyn neu ar ôl cyfarfod neu ddosbarth.

Wrth gwrs, bydd llawer o hyn yn wahanol eleni. Nid yw’n debygol y byddwch chi ar y campws gymaint â’r blynyddoedd eraill. Hefyd bydd llai o bartïon a digwyddiadau corfforol. Mae hyn yn golygu na fydd cymaint o gyfle i chi gyfarfod pobl mewn lleoliadau llai ffurfiol.

O ganlyniad, efallai y bydd yn ofynnol i chi fynd ati’n fwy strwythuredig a bwriadol i gyfarfod pobl.

Creu cynllun i gyfarfod pobl newydd

Ydi, weithiau mae’n gallu bod yn haws rhoi eich hun mewn sefyllfa gymdeithasol ac wedyn ymuno yn llif cyffredinol y sgwrs, yn hytrach na mynd at bobl eraill yn uniongyrchol. Ond cofiwch, eleni bydd pawb yn yr un sefyllfa, felly bydd pobl yn barotach i dderbyn a deall. A dweud y gwir, efallai y byddant yn ddiolchgar i chi am wneud yr ymdrech hyd yn oed.

Mae hyn i gyd yn golygu ei fod yn gwneud synnwyr i greu cynllun ar gyfer sut byddwch yn cyfarfod pobl newydd. Bydd hyn yn eich helpu i reoli’r broses a chynyddu’r tebygolrwydd o ddod o hyd i ffrindiau da.

Bydd rhywun yn eich cymuned o fyfyrwyr a fydd yn ffrind grêt i chi – ond rhowch gyfle i chi eich hun ddod o hyd iddo, yn hytrach na gadael hynny i siawns.

Gallwch gynllunio i gyfarfod ffrindiau newydd mewn sawl ffordd. Meddyliwch am yr holl gyfleoedd sydd ar gael i chi. Gall y cyfleoedd hyn gynnwys y canlynol:

  • fforymau ar-lein a thrafodaethau dosbarth
  • cymdeithasau Undeb y Myfyrwyr
  • cyfleoedd gwirfoddoli
  • pobl yn eich neuadd neu eich tŷ (os ydych chi’n symud i lety myfyrwyr)

Ceisiwch gofio bod hon yn broses. Os na fyddwch yn cyfarfod rhywun yn ystod y troeon cyntaf, nid yw hynny’n golygu na fyddwch yn gwneud ffrindiau. Dim ond nad ydych chi wedi dod o hyd iddyn nhw eto. Daliwch ati i adeiladu a gweithredu ar eich cynllun a defnyddio’r gefnogaeth yn eich prifysgol ac Undeb y Myfyrwyr i helpu i lwyddo.