Cynnal hen rwydweithiau

Er eich bod yn canolbwyntio efallai ar ddod o hyd i ffrindiau newydd yn y brifysgol, gall eich hen rwydweithiau cymdeithasol fod yr un mor bwysig a defnyddiol.

Os ydych chi’n symud i ffwrdd o gartref, gall y pellter sydyn rhyngoch chi a’ch ffrindiau, eich teulu a’ch gwarcheidwaid deimlo fel colled. Ond hyd yn oed os ydych chi’n cymudo i’r brifysgol, gall rhyw deimlad o bellter ddatblygu gyda’r bobl hynny hefyd.

Wrth lwc, un o fanteision y misoedd diwethaf yw bod llawer mwy o bobl yn gyfforddus yn awr yn cyfathrebu ar-lein. Gall hyn ei gwneud yn haws cynnal ein hen berthnasoedd a rhwydweithiau. Fodd bynnag, mae’n werth rhoi rhywfaint o amser i feddwl am sut a gyda phwy ydych chi eisiau cadw mewn cysylltiad.

Gyda phwy ydych chi eisiau cadw mewn cysylltiad?

Wrth i chi symud i gam nesaf eich bywyd, gall fod o help i chi ystyried y cwestiwn yma ac wedyn gwneud ymdrechion positif i gadw mewn cysylltiad gyda’r bobl sy’n bwysig i chi. Efallai y byddwch eisiau ystyried cwestiynau fel y rhain:

  • At bwy ydw i’n teimlo’n agos?
  • Pwy sy’n gwneud i mi deimlo’n dda ac sy’n ddylanwad positif yn fy mywyd i?
  • Gyda phwy allaf i ddychmygu bod mewn cysylltiad â hwy am flynyddoedd i ddod?
  • Pwy fyddwn i’n hoffi ei gefnogi?

Sut byddwch yn cadw mewn cysylltiad?

Mae llawer o ffyrdd i chi gadw mewn cysylltiad:

  • Sgwrs fideo ar-lein fel Zoom neu Skype
  • Negeseuon a chyfryngau cymdeithasol
  • Cyfarfod wyneb yn wyneb
  • Mae rhai pobl yn hoffi anfon llythyrau hen ffasiwn at eu ffrindiau

Os yw’n bosib, trafodwch hyn ymlaen llaw, fel eich bod chi a’ch ffrindiau/teulu/ gwarcheidwaid yn deall hyn a gallwch osgoi unrhyw gamddealltwriaeth neu ddisgwyliadau siomedig.

Pryd a pha mor aml fyddwch chi mewn cysylltiad?

Eto, gall fod o help i gytuno ar hyn ymlaen llaw, rhag i unrhyw un gael ei siomi. Fodd bynnag, yn aml mae’n ddoeth bod yn hyblyg fel ymateb i newidiadau yn eich bywyd chi a’u bywydau nhw. Os bydd un o’ch ffrindiau yn cael hobi newydd ac os nad yw ar gael gymaint, nid yw’n golygu ei fod yn meddwl llai amdanoch chi nac yn eich siomi – dyma sut mae bywyd yn gweithio. Ewch gyda hyn ac os yw’n eich poeni, cofiwch ei drafod gyda nhw a gwneud cynlluniau newydd.

Gadael i’r berthynas barhau i ddatblygu

Byddwch chi a’ch ffrindiau a’ch teulu’n parhau i dyfu a newid tra rydych chi yn y brifysgol. Byddwch yn ymwybodol o hyn a rhowch le iddo – er eich bod chi a hwythau’n newid, nid yw’n golygu y bydd eich perthynas yn golygu llai i chi yn y dyfodol. Byddwch yn fodlon derbyn pan maent yn datblygu diddordebau newydd neu’n gwneud ffrindiau newydd. Bydd bod yn fodlon i addasu i’w bywydau newydd yn helpu i ddyfnhau eich perthynas.