Cynnal hen rwydweithiau

Gareth Hughes

Gareth Hughes yw Arweinydd Clinigol Student Space ac mae'n seicotherapydd, ymchwilydd ac awdur ar lesiant myfyrwyr, gan gynnwys y llyfr Be Well, Learn Well.

Fe all dy rwydweithiau presennol di fod yn ddefnyddiol iawn wrth addasu i fywyd yn y brifysgol. Meddylia am bwy fyddet ti’n hoff o gadw mewn cysylltiad â hwy a sut.

Er mai’r bwriad, o bosib, yw dod o hyd i ffrindiau newydd yn y brifysgol, fe all hen griwiau cymdeithasol fod yr un mor bwysig a defnyddiol.

Os wyt ti’n symud i ffwrdd o gartref, fe all y pellter rhyngot ti a dy ffrindiau, dy deulu a dy warcheidwaid ymddangos fel colled. Ond hyd yn oed os wyt ti’n cymudo i’r brifysgol, fe allai ymdeimlad o bellter ddechrau gyda’r bobl yno hefyd.

Yn ffodus, mae mwy o bobl bellach yn gyfforddus gyda chyfathrebu ar-lein, yn sgil y pandemig. Fe all hyn ei gwneud hi’n haws i gynnal hen berthnasoedd a rhwydweithiau.

Ond mae’n werth rhoi rhywfaint o amser i feddwl am bwy a gyda phwy wyt ti am gadw cysylltiad.

Cwestiynau i’w gofyn i ti dy hun

1. Gyda phwy wyt ti eisiau cadw cysylltiad?

Wrth i ti symud i’r cyfnod nesaf yma yn dy fywyd, fe allai fod yn werth ystyried y cwestiwn yma ac yna gwneud ymdrechion positif i gadw mewn cysylltiad gyda’r rhai ti’n eu gwerthfawrogi. Efallai ei bod yn werth ystyried cwestiynau fel:

  • I bwy ydw i’n teimlo’n agos?
  • Pwy sy’n gwneud i mi deimlo’n dda ac sy’n ddylanwad positif ar fy mywyd?
  • Gyda phwy allaf i weld fy hun yn cadw mewn cysylltiad â nhw mewn blynyddoedd i ddod?
  • Pwy fyddet ti’n hoffi ei gefnogi?

2. Sut fyddwch chi’n cadw mewn cysylltiad?

Mae sawl ffordd o gadw mewn cysylltiad:

  • Sgwrs fideo ar-lein fel Zoom neu Skype
  • Anfon negeseuon a chyfryngau cymdeithasol
  • Cyfarfod wyneb yn wyneb
  • Mae rhai hyd yn oed yn hoff o anfon llythyrau hen ffasiwn at eu ffrindiau

Os yw’n bosib, trafodwch hyn ymlaen llaw, er mwyn osgoi unrhyw gamddealltwriaeth neu siomi disgwyliadau.

3. Pryd a pha mor aml fyddwch chi mewn cysylltiad?

Unwaith eto, fe allai fod yn ddefnyddiol i gytuno ar hyn ymlaen llaw, fel nad oes neb yn cael eu siomi.

Ond, yn aml iawn, mae’n synhwyrol i fod yn hyblyg er mwyn ymateb i newidiadau yn eich bywydau. Os oes gan un o dy ffrindiau ddiddordeb newydd mwyaf sydyn, ac os nad yw ar gael mor aml, dydi hynny ddim yn golygu ei fod yn poeni llai amdanat neu ei fod yn dy siomi – felly mae bywyd. Dal ati ac os yw hyn yn dy boeni, trafodwch y mater a gwnewch gynlluniau newydd.

Gadael i’r berthynas ddal ati i ddatblygu

Byddi di, dy ffrindiau a dy deulu’n parhau i dyfu a newid tra rwyt ti yn y brifysgol. Bydd yn ymwybodol o hyn a gwneud lle i hynny.

Dydi’r ffaith eich bod chi’n newid ddim yn golygu bod y berthynas yn golygu llai i’r un ohonoch chi. Bydd yn barod i dderbyn pan fyddan nhw’n dod o hyd i ddiddordebau newydd neu’n gwneud ffrindiau newydd. Bydd dangos parodrwydd i addasu i’w bywyd newydd yn gwella’ch perthynas yn y pen draw.