Teimlo’n fwy hyderus am ddysgu ar-lein

Awgrymiadau ymarferol i'ch helpu i wneud y gorau o ddarlithoedd a thiwtorialau ar-lein.

Mae llawer o gyrsiau prifysgol bellach yn darparu model hybrid. Mae hyn yn golygu y bydd rhai o'ch dosbarthiadau wyneb yn wyneb a rhai ar-lein.

Er y bydd hyn yn amrywio o gwrs i gwrs, mae'n debygol y bydd angen i lawer o fyfyrwyr ymgysylltu â rhyw lefel o ddysgu ar-lein.

Fel y mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gwybod erbyn hyn, gall dysgu ar-lein deimlo'n wahanol iawn i ddysgu yn yr ystafell ddosbarth. Nid oes gennych bresenoldeb corfforol eich darlithydd a'ch cyd-ddisgyblion i ymgysylltu â chi, a'r angen i fod mewn ystafell ddosbarth gorfforol ar amser penodol.

Mae llawer o fyfyrwyr o’r farn bod dysgu ar-lein yn fwy anodd. Ac efallai y bydd gennych bryderon am eich gallu i aros yn llawn cymhelliant, amsugno'r deunydd a chyflawni.

Fodd bynnag, nid yw'r ffaith eich bod yn teimlo fel hyn yn golygu na allwch chi fod yn llwyddiannus. Beth bynnag oedd eich profiad blaenorol o ddysgu ar-lein, gallwch chi wneud eich dysgu yn fwy effeithiol. Mae dysgu ar-lein yn sgìl ac, fel pob sgìl, gallwch chi ei wella dros amser.

12 o awgrymiadau ar gyfer dysgu ar-lein

1. Ceisiwch gymryd egwyl sgrin cyn y dosbarth

Mae ymgysylltu â darlithoedd a dosbarthiadau ar sgrin yn fwy blinedig na'i wneud wyneb yn wyneb. Byddwch chi'n canolbwyntio ac yn dysgu'n well os byddwch chi'n dod i'ch dosbarth ar-lein yn ffres. Os yn bosibl, ceisiwch symud i ffwrdd o'ch sgrin cyn y dosbarth – bydd ychydig funudau yn unig o gymorth.

2. Triniwch ddosbarthiadau ar-lein fel dosbarthiadau campws

Mae disgyblaeth a strwythur yn eich helpu i ddysgu, ar-lein neu beidio. Gwnewch apwyntiad ar gyfer bob amser dosbarth a'i warchod cymaint ag y gallwch. Efallai y gallwch chi ddysgu'n well os ydych chi'n gwisgo ac yn paratoi eich hun fel petaech chi'n mynd i'r brifysgol. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi mewngofnodi cyn i'r dosbarth ddechrau a bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch wrth law.

Mae mynychu coleg ar-lein yn syniad gwych yn ôl pob golwg. Gallwch fynychu dosbarthiadau pan fyddwch chi ei eisiau, a'u trefnu nhw a gwaith cartref o amgylch eich amserlen. Gallwch chi gydbwyso eich bywyd eich hun a rheoli eich amser eich hun. Gallwch chi hefyd fynd yn eithaf unig...

Gwnes ymdrechion ymwybodol i anfon negeseuon e-bost at fy athrawon a rhyngweithio â myfyrwyr eraill mewn sgyrsiau ar-lein.

Astudio gradd ar-lein - teimlo'n unig mewn torf - Troy

3. Neilltuwch le i astudio

Gall hyn fod yn anodd os ydych chi'n byw, yn cysgu ac yn astudio yn yr un ystafell. Ceisiwch rannu eich ystafell yn ardaloedd ar gyfer mathau o weithgareddau. Gall hyn eich helpu i ganolbwyntio pan fyddwch yn astudio, ymlacio pan fyddwch wedi gorffen am y dydd, a chysgu pan fyddwch yn mynd i'r gwely.

4. Cewch wared ar bethau sy’n tynnu’ch sylw

Diffoddwch eich ffôn yn ystod y dosbarth. Mae ymchwil wedi dangos y gall cael eich ffôn ymlaen leihau eich gallu i ganolbwyntio, hyd yn oed os nad ydych yn edrych arno.

Gwnewch yr un peth gyda dyfeisiau eraill: ceisiwch gloi eich hun allan o gyfryngau cymdeithasol ac unrhyw wefannau eraill sy'n tynnu sylw nes bod y dosbarth wedi gorffen.

5. Cymerwch nodiadau

Mae ymchwil wedi dangos bod cymryd nodiadau yn y dosbarth yn gwella eich dysgu a'ch gallu i gofio. Bydd ailysgrifennu'ch nodiadau ar ôl y dosbarth yn gwreiddio'ch dysgu hyd yn oed yn fwy diogel yn eich cof. Nodwch unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall er mwyn i chi allu ailymweld ag ef nes ymlaen.

Mae Eoin yn rhannu ei awgrymiadau ar gyfer dysgu ar-lein, gan gynnwys sut y gwnaeth cymryd nodiadau helpu i gofio a chanolbwyntio.

6. Cyfranogwch

Os byddwch chi'n gwylio'r ddarlith neu'r dosbarth yn oddefol, gall fod yn hawdd colli diddordeb neu i rywbeth dynnu eich sylw. Cymerwch ran mewn ymarferion a thrafodaethau. Os yn bosibl, gofynnwch gwestiynau neu meddyliwch am ffyrdd y gallwch chi gysylltu'r hyn rydych chi'n ei ddysgu â'r wybodaeth sydd gennych chi eisoes.

7. Ail-wyliwch yn strategol

Un o fanteision dosbarthiadau ar-lein yw y gallwch wylio darlithoedd eto. Ond efallai na fydd angen i chi ail-wylio’r dosbarth cyfan eto. Blaenoriaethwch y rhannau nad oeddech yn eu deall mor glir a chanolbwyntiwch ar y rheini.

Bydd hyd yn oed yr ymarfer o nodi pa rannau fyddai fwyaf defnyddiol i'w hail-wylio yn helpu i egluro eich dealltwriaeth. Os ydych chi'n gwylio'r ddarlith ar-lein, nodwch amser y pethau rydych chi am ailymweld â nhw.

8. Defnyddiwch y wybodaeth yn gyflym

Po fwyaf y byddwn yn gweithio gyda gwybodaeth a dealltwriaeth newydd, y mwyaf y byddwn yn eu cadw’n sownd yn ein cof. Edrychwch i weld a allwch chi feddwl am ffyrdd o ddefnyddio'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu ym mhob dosbarth. Gall ymarferion bach neu ddarnau byr o ysgrifennu helpu.

9. Trafodwch gyda'ch cyd-ddisgyblion

Efallai y bydd gan eich rhaglen fforwm trafod ar-lein lle gallwch chi siarad am gynnwys eich cwrs gyda chyd-ddisgyblion. Neu efallai yr hoffech chi fynychu dosbarth ar-lein gyda rhai o'ch cyd-ddisgyblion gyda chi yn gorfforol, fel y gallwch chi drafod eich dysgu yn haws. Manteisiwch ar gyfleoedd os gallwch, gan y bydd y trafodaethau hyn yn dyfnhau eich dysgu. Os na chaiff y cyfleoedd hyn eu trefnu, efallai y byddwch am drefnu cyfarfod eich hun.

10. Dewch o hyd i gydbwysedd

Mae dod o hyd i gydbwysedd yn hanfodol i'n llesiant a'n dysgu. Bydd cymryd seibiannau a chael hwyl yn eich helpu i ailwefru fel y gallwch ddysgu mwy yn eich dosbarth nesaf.

11. Cydnabyddwch eich twf

Rhowch sylw i faint rydych chi'n ei ddysgu a pha mor effeithiol y byddwch chi wrth ddysgu ar-lein. Bydd sylwi ar y gwelliant yn eich sgiliau a'ch galluoedd yn magu eich hyder, gan ryddhau eich egni i ddysgu mwy a pherfformio'n well.

12. Gofynnwch am help

Bydd eich prifysgol yn darparu ystod eang o gymorth a chefnogaeth, gan gynnwys eich tiwtoriaid, cynghorwyr sgiliau astudio a Gwasanaethau Myfyrwyr. Peidiwch â bod ofn gofyn iddyn nhw am help: maen nhw eisiau i chi fod yn llwyddiannus ac maen nhw'n gwybod bod angen cymorth a chefnogaeth ar fyfyrwyr.

Adolygwyd ddiwethaf: Mawrth 2022