Dydw i ddim eisiau i hyn fod yn digwydd

Mae’n deg dweud y byddem ni i gyd yn hoffi pe na bai pandemig y coronafeirws yn digwydd. Mae hyn yn arbennig o wir am fyfyrwyr. Mae’r pandemig wedi tarfu’n sylweddol ar gyfnod ffurfiannol yn eich bywydau chi.

Roedd gennych chi obeithion am eich profiad a’ch siwrnai fel myfyriwr. Efallai eich bod wedi dychmygu eich dyfodol mewn cryn fanylder hyd yn oed. O ganlyniad, efallai eich bod yn teimlo bod y newid a’r ansicrwydd yn golled fawr.

Cylch o feddyliau ‘O na bai’

Pan mae rhywbeth fel hyn yn digwydd, mae’n hawdd cael eich dal mewn cylch o feddyliau ‘O na bai’.

“O na bai hyn yn digwydd. O na bawn i’n gallu ei newid. O na bawn i mewn blwyddyn wahanol.”

Mae dymuno i hyn ddiflannu’n ymateb cwbl normal. Mae’n iawn bod yn siomedig, blin, rhwystredig neu drist nad yw’r flwyddyn yma’n mynd i fod fel roeddech wedi disgwyl. Gall cydnabod mai dyma sut rydych yn teimlo eich helpu i ymdopi a theimlo’n well ymhen amser.

Ond mae’n rhaid i ni fod yn ymwybodol hefyd na fydd y meddyliau hyn yn newid pethau yn y byd real. Rhaid i ni sicrhau cydbwysedd rhwng gadael i ni ein hunain gydnabod sut rydym yn teimlo a chynllunio ar gyfer yr amgylchiadau rydym ynddynt. Fel rydym yn ei drafod yn yr adrannau ar ansicrwydd, rhaid i ni weithio gyda’r realiti fel y mae er mwyn gwneud pethau’n well.

Sicrhau cydbwysedd rhwng teimlo a chynllunio

Gall creu’r cydbwysedd hwn fod yn anodd weithiau. Ond gydag ymarfer a dyfalbarhad, byddwch yn gallu sicrhau gwell cydbwysedd gydag amser. Dyma gyngor a all fod yn ddefnyddiol i chi:

1. Cnoi cil

Byddwch yn ofalus rhag i gydnabod eich emosiynau a’ch meddyliau droi’n gnoi cil. Mae cnoi cil yn digwydd pan rydych yn dechrau ychwanegu llawer o feddyliau negatif at ei gilydd a gweld eich hun yn mynd rownd a rownd yr un meddyliau negatif, heb chwilio am unrhyw atebion. Mae hyn yn gwneud i chi deimlo’n waeth fel rheol, ac yn ei gwneud yn fwy anodd i chi feddwl yn glir ac yn bositif am y dyfodol.

Gall fod yn ddefnyddiol gofyn i chi’ch hun “Sut mae hyn yn fy helpu i?” Os byddwch yn cael eich llethu gan eich emosiynau, gall cymryd seibiant fod yn llesol, newid eich amgylchedd, symud eich meddwl nes eich bod wedi tawelu. Wedyn gallwch geisio cynllunio beth i’w wneud.

Efallai y byddwch yn teimlo ei fod yn syniad da neilltuo cyfnod o amser, bob dydd neu wythnos, i gydnabod y pethau sy’n siomedig neu’n eich gwneud yn ddigalon. Gall dewis cyfnod penodol helpu i osgoi cael eich emosiynau’n rheoli eich ymddygiad yn llwyr. Os byddwch yn rhoi cynnig ar hyn, gall fod o help cael gweithgaredd arall i fynd iddo wedyn.

2. Cydnabod pethau positif

Meddyliwch am beth sy’n dda yn eich bywyd o hyd ac am fod yn fyfyriwr. Pa gynlluniau bynnag sydd wedi diflannu, bydd pethau sydd heb eu heffeithio gan y coronafeirws o hyd. Oes posib i chi ddefnyddio’r agweddau yma ar eich bywyd ac yn y dyfodol i adeiladu arnynt?

Ceisiwch nodi rhai agweddau ar eich bywyd fel myfyriwr y gallwch edrych ymlaen atynt o hyd. Gall hyn gynnwys cymdeithasu, dysgu, profiadau newydd neu fod yn ôl mewn trefn gyfarwydd.

3. Creu cynllun

Byddwch yn realistig am beth allwch chi ei wneud. Does dim diben ail-greu’r flwyddyn y byddech wedi’i chael heb y pandemig. Yn hytrach, canolbwyntiwch ar beth allwch chi ei wneud yn ymarferol i wella eich profiad fel myfyriwr. Meddyliwch yn eang am eich bywyd fel myfyriwr, ond hefyd am sut rydych yn rheoli eich hun, eich meddyliau a’ch ymddygiad, a beth allwch chi ei wneud i eraill.

4. Edrych ar ôl y pethau sylfaenol

Gall cynnal strwythur da yn eich diwrnod, cysgu’n dda, ymarfer rhywfaint ac awyr iach a bwyta’n iach eich helpu chi i deimlo’n well yn gyffredinol. Pan rydyn ni’n teimlo’n well yn gorfforol, mae’n haws bod yn fwy positif am eich amgylchiadau a’ch dyfodol a chreu cynlluniau fedr weithio. <Darllen rhagor o gyngor am lesiant corfforol.>